ראשי
שתף
צור קשר
דרג

מכבי זהב

 

שם המבטח

מכבי

הצטרפות לתכנית

כל מבוטח בקופה זכאי להצטרף לתוכנית ללא תנאים והגבלות, ללא תלות במצבו הבריאות וללא תהליך חיתום.
הטופס זמין במרפאות הקופה או באתר האינטרנט או במוקד הטלפוני.
* לתקנון תוכנית מכבי זהב

דמי השתתפות

בכל רובד של תכנית שירותי הבריאות הנוספים יגבו דמי חבר עבור 3 ילדים בלבד בני אותה משפחה. ילד רביעי והלאה באותו רובד ביטוח חינם.
דמי החבר מתעדכנים על פי מדד המחירים לצרכן, אחת לחודש.
* עד גיל 17 - 10.16 ₪ 
* גיל 18 עד 24 - 28.48 ₪
* גיל 25 עד 29 - 32.68 ₪
* גיל 30 עד 45 - 53.80 ₪
* גיל 46 עד 60 - 67.51 ₪
* גיל 61 עד 70 - 77 ₪
* מעל גיל 71 - 85.45 ₪
(נכון ל- 01/07/2022)

קהל יעד

מבוטח מכבי שירותי בריאות, כולל בני משפחה, בן או בת זוג וילדיהם עד גיל 18 כולל ילד חורג ומאומץ כדין.

תקופת התכנית

ללא הגבלת זמן.

אופן קבלת שירות/החזר

* לבקשת קבלת החזר יש לצרף קבלה וחשבונית מקורית שהתקבלו כנגד התשלום. אם חלק מהתשלום בוצע על ידי צד ג', יש לצרף העתק קבלות "נאמן למקור" מקוריות ולציין כי התשלום בוצע על ידי צד ג' - הקופה תשלים את סכום ההחזר לפי כללי הזכאות כמפורט בתקנון.
* את הבקשות להחזר בצירוף הצרופות ניתן לשלוח באמצעות תיבת "אל תור" במרפאות הקופה.
* ההחזר יבוצע לחשבון הבנק ממנו משולם התשלום החודשי.
* החזר מועבר למבוטח הזכאי באחד משני המועדים הבאים: ב- 5 וב- 20 בכל חודש.
* החזר יעשה, ככל הניתן, במועד הבסמוך ביותר להגשת המסמכים הנדרשים לאישור התביעה ובתנאי שהוגש שבוע ימים לפני מועד זה.
* סכום ששולם בדולרים יומר לערך בשקלים לפי השער היציג בעת תשלום המבוטח.

אופן הגשת ערעור

* מבוטח החולק על תשובה שניתנה לו, רשאי לערעור שידון על ידי המנהלת לשירותי בריאות נוספים של הקופה או מי שיוסמך על ידה.
* מבוטח רשאי להגיש מסמכים וחוות דעת רפואית כפי שימצא לנכון לכתובת המופיעה מטה.

ביטול התכנית

* ביוזמת המבוטח:
    - המבוטח רשאי לבטל את החברות בתוכנית ולהישאר מבוטח של הקופה, על ידי טופס ביטול חברות בשב"ן.
    - הביטול יכנס לתוקף תוך חודש ימים, מיום מסירת ההודעה.
    - הפסקת חברות בקופה עצמה תגרור הפסקת זכויות שב"ן מאותו מועד.

* ביוזמת המבוטח:
    - המבטח רשאי להודיע למבוטח על ביטול התכנית 60 יום לפני הביטול, אם העמית לא משלם את התשלום החודשי, או לא שולם עבורו תשלום חודשי במשך 60 יום לפני הביטול. למבוטח תשלח התראה תוך 60 יום מהמועד בו נצבר חוב לראשונה חוב בפיגור. אם לאחר התראה זו, לא הסדיר המבוטח את חובו, תישלח התראה נוספת תוך 60 יום ממועד משלוח ההתראה הראשונה. אם תוך 60 יום לא יתקבל תשלום, תבוטל חברותו במכבי.
    - הפסקת תשלום חודשי עבור תוכנית הביטוח, לא תחשב להפסקת חברות וחובו של המבוטח יעמוד לפרעון לאחר סיום חברותו בשב"ן - חבר מבוטח בתוכנית כל עוד חברותו לא בוטלה ביוזמת המבוטח או ביוזמת המבטח (במקרה של אי תשלום).
    - למבוטח שמסר מידע כוזב או העלים עובדות בעת הגשת בקשה / תביעה למימוש זכות כשלהי, זכאית הקופה לתבוע מהמבוטח פיצוי נזק / הוצאה שנגרמו עקב כך, וכן להפסיק את חברותו בתוכנית (בתנאי שחלפו 60 יום מיום ההודעה בכתב ששלחה אליו).
    - ביטול חברות מבוטח, לא תמנע רישום מחדש כמבוטח בקופה ובתנאי שהסדיר את חובו. ותקופת ההמתנה תחושב מחדש (ממועד ההצטרפות האחרון).

תקופת אכשרה

* בין 0 ל- 24 חודשים - בהתאם לשירות המבוקש.
* תקופת האכשרה מתחילה לכל חבר במועד הצטרפותו מסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל סעיף, אלא אם צוין אחרת.
* מבוטח שעבר מקופה אחרת בה היה מבוטח בתכנית שב"ן והצטרף ל"מכבי זהב" תוך 90 יום מהמועד בו נרשם כחבר במכבי, יהיה פטור מתקופת אכשרה (בהתאם לזכאות ב- "מכבי זהב" ובהשוואה לזכאות בתוכנית השב"ן בה היה מבוטח בקופה ממנה עבר).

תנאים והגבלות

* מכבי שירותי בריאות רשאית לבטל מהתוכנית זכאויות מסויימות אם הוכנסו במסגרת סל הבריאות הממלכתי. בסמכות הקופה שינוי התנאים האמורים לפי שיקול דעתה ובכפוף לחוק.
* מכבי שירותי בריאות לא יספקו החזר / שירות רפואי, אם המבוטח זכאי לטיפול רפואי מתוקף החוקים הבאים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק תגמולים לנפגעי איבה, ביטוח נפגעי עבודה, חוק הנכים, חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק תגמולים לחיילים ובני משפחותיהם.

מידע מפורט ניתן למצוא באתר "המוסד לביטוח לאומי".

חוזר סמנכ"ל לפיקוח קופות חולים ושירותי בריאות נוספים 02/2022 - דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב"ן של קופות החולים

 

מידע נוסף

* אתר אינטרנט: www.maccabi4u.co.il
* מוקד טלפוני: 3555* / 1-700-50-53-53
* דואר: רח' המרד 27 תל אביב.