ראשי
שתף
צור קשר
דרג

מכבי כסף

 

שם המבטח

מכבי

הצטרפות לתכנית

ניתן היה להצטרף לתוכנית עד 30/04/2012.
מ- 01/05/2012 ניתן להצטרף לתוכנית מכבי זהב.
מ- 01/02/2013 ניתן להצטרף לתוכנית מכבי שלי.
* לתקנון תוכנית מכבי כסף

דמי השתתפות

* עד גיל 17- 5.15 ₪ (מילד רביעי חינם)
* גיל 18 עד 24 - 16.93 ₪
* גיל 25 עד 29 - 17 ₪
* גיל 30 עד 45 - 32.71 ₪
* גיל 46 עד 60 - 33.22 ₪
* גיל 61 עד 70 - 33.75 ₪
* מעל גיל 71 - 35.86 ₪
(נכון ל- 01/07/2022)

קהל יעד

ניתן היה להצטרף לתוכנית עד 30/04/2012.

תקופת התכנית

ללא הגבלת זמן.

אופן קבלת שירות/החזר

* לבקשת קבלת החזר יש לצרף קבלה וחשבונית מקורית שהתקבלו כנגד התשלום. אם חלק מהתשלום בוצע על ידי צד ג', יש לצרף העתק קבלות "נאמן למקור" מקוריות
   ולציין כי התשלום בוצע על ידי צד ג' - הקופה תשלים את סכום ההחזר לפי כללי הזכאות כמפורט בתקנון.
* את הבקשות להחזר בצירוף הצרופות ניתן לשלוח באמצעות תיבת "אל תור" במרפאות הקופה.
* ההחזר יבוצע לחשבון הבנק ממנו תשולם התשלום החודשי.
* החזר מועבר למבוטח הזכאי באחד משני המועדים הבאים: ב- 5 וב- 20 בכל חודש.
* החזר יעשה, ככל הניתן, במועד הבסמוך ביותר להגשת המסמכים הנדרשים לאישור התביעה ובתנאי שהוגש שבוע ימים לפני מועד זה.
* סכום ששולם בדולרים יומר לערך בשקלים לפי השער היציג בעת תשלום המבוטח.

אופן הגשת תביעה

* בקשה למימוש זכואת תוגש בכתב למרפאות מכבי, והחלטה תינתן תוך 61 יום (למעט אם קיים צורך בריאותי דחוף).
* הקופה רשאית להתנות ביצוע תשלום בהמצאת מסמכים, סיכומי מחלה, חשבונות מקוריים וקבלות להוכחת ביצוע תשלום על ידי המבוטח.
* החזר יעשה כנגד מסירת קבלה וחשבונית מס מקוריות. תשלום ההחזר יבוצע לחשבון הבנק ממנו נגבה התשלום החודשי.
* במקרים בהם מימוש הזכאות מצטברת בהגדרתה ואינה חד פעמית, התאריך הקובע לתקרת הזכאות, הוא החודש בו מוצתה הזכאות לראשונה.
* הקופה רשאית לקזז מהסכום המגיע כהחזר למבוטח, סכומים המגיעים לה בגין התשלום החודשי בפיגור וחובות קודמים.

אופן הגשת ערעור

* מבוטח המבקש לערער על החלטת הקופה, רשאי להגיש מסמכים וחוות דעת רפואית כפי שימצא לנכון או כפי שיתבקש על ידי מנהלת השירותים הנוספים של הקופה.
* מבוטח שבוטלה חברותו בשל החלטת הקופה בעקבות מסירת מידע כוזב, העלמת עובדות וכו', רשאי לערער על החלטת הקופה תוך 60 יום מיום ההודעה אודות ביטול החברות.
* את המסמכים יש לשלוח לכתובת: רח המרד 27 תל אביב.

ביטול התכנית

* ביוזמת המבוטח:
    - המבוטח רשאי לבטל את החברות בתוכנית ולהישאר מבוטח של הקופה, על ידי טופס ביטול חברות בשב"ן או על ידי הודעה במכתב רשום או באמצעות מיופה כוח כדין.
    - הביטול יכנס לתוקף תוך חודש ימים, מיום מסירת ההודעה.
    - הפסקת חברות בקופה עצמה תגרור הפסקת זכויות שב"ן מאותו מועד.
* ביוזמת המבטח:
    - המבטח רשאי להודיע למבוטח על ביטול התכנית 60 יום לפני הביטול, אם המבוטח לא משלם את התשלום החודשי. למבוטח תשלח התראה תוך 60 יום מהמועד בו נצבר חוב לראשונה חוב בפיגור. אם לאחר התראה זו, לא הסדיר המבוטח את חובו, תישלח התראה נוספת תוך 60 יום ממועד משלוח ההתראה הראשונה. אם תוך 60 יום לא יתקבל תשלום, תבוטל חברותו במכבי.
    - הפסקת תשלום התשלום החודשי עבור תוכנית הביטוח, לא תחשב להפסקת חברות וחובו של המבוטח יעמוד לפרעון לאחר סיום חברותו בשב"ן - חבר מבוטח בתוכנית כל עוד חברותו לא בוטלה ביוזמת המבוטח או ביוזמת המבטח (במקרה של אי תשלום).
    - למבוטח שמסר מידע כוזב או העלים עובדות בעת הגשת בקשה / תביעה למימוש זכות כשלהי, זכאית הקופה לתבוע מהמבוטח פיצוי נזק / הוצאה שנגרמו עקב כך, וכן להפסיק את חברותו בתוכנית (בתנאי שחלפו 60 יום מיום ההודעה בכתב ששלחה אליו).
    - מבוטח רשאי לערער על החלטת הקופה בפני מינהלת השב"ן תוך 60 יום מיום ההודעה. זכויותיו של המבוטח לא תופסקנה עד קבלת החלטה בנושא. עם זאת, תתכן החלטה על הפסקת הזכויות ממועד הגשת הערעור.
    - ביטול חברות מבוטח, לא תמנע רישום מחדש כמבוטח בקופה ובתנאי שהסדיר את חובו. ותקופת ההמתנה תחושב מחדש (ממועד ההצטרפות האחרון).

תקופת אכשרה

* בין 0 ל- 24 חודשים - בהתאם לשירות המבוקש.
* תקופת האכשרה מתחילה לכל חבר בהצטרפותו מ-1 לחודש ההצטרפות. תקופה זאת מסתיימת בתום התקופה המופיעה לכל זכאות וזכאות.

תנאים והגבלות

* מכבי שירותי בריאות רשאית לבטל מהתוכנית זכאויות מסויימות אם הוכנסו במסגרת סל הבריאות הממלכתי. בסמכות הקופה שינוי התנאים האמורים לפי שיקול דעתה ובכפוף לחוק.
* מכבי שירותי בריאות לא יספקו החזר / שירות רפואי, אם המבוטח זכאי לטיפול רפואי מתוקף החוקים הבאים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק תגמולים לנפגעי איבה, ביטוח נפגעי עבודה, חוק הנכים, חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק תגמולים לחיילים ובני משפחותיהם.

מידע מפורט ניתן למצוא באתר "המוסד לביטוח לאומי"

חוזר סמנכ"ל לפיקוח קופות חולים ושירותי בריאות נוספים 02/2022 - דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב"ן של קופות החולים
 

 

מידע נוסף

אתר אינטרנט: www.maccabi4u.co.il
מוקד טלפוני: 3555* / 1-700-50-53-53
דואר: רח' המרד 27 תל אביב.