ראשי
שתף
צור קשר
דרג

מאוחדת שיא

 

שם המבטח

מאוחדת

הצטרפות לתכנית

כל מבוטח בקופה זכאי להצטרף לתוכנית ללא תנאים והגבלות, ללא תלות במצבו הבריאות וללא תהליך חיתום.
הצטרפות לתוכנית מבוצעת במרפאות הקופה / במוקד בטלפוני.
במעמד ההרשמה, יחתום המבוטח על טופס הוראת קבע.
* תקנון תוכנית מאוחדת שיא

דמי השתתפות

התשלום החודשי יקבע לפי גיל המבוטח במועד תחילת הזכאות, וישתנה בהתאם לקבוצות גיל צמוד למדד (לרבות מדד שלילי).
תכנית ביטוח זאת היא נדבך נוסף לתכנית “מאוחדת עדיף“ - התעריף המצויין הוא התעריף המלא, הכולל את תעריפי שתי התכניות.
* עד גיל 17 - 26.11 ₪
* גיל 18 - 43.84 ₪
* גיל 19-24 - 57.15 ₪
* גיל 25-29 - 64.74 ₪
* גיל 30-39 - 103.67 ₪
* גיל 40-49 - 128.14 ₪
* גיל 50-55 - 146.46 ₪
* גיל 56-59 - 154.38 ₪
* גיל 60-69 - 177.20 ₪
* גיל 70-79 - 197.21 ₪
* גיל +80 - 197.35 ₪

* החיוב בגין ילדים עד גיל 18 במשפחה מבוטחת מוגבל לשלושה ילדים. ילד רביעי ואילך - ללא תשלום.
(נכון ל- 01/02/2022)

קהל יעד

* מבוטח מאוחדת, ללא הגבלת גיל או מצב בריאות.
* מבוטח רשאי לצרף לתוכנית את ילדיו הרשומים בקופה.
* מיופה כח רשאי לצרף את מייפה הכח בהצגת יפוי כח.
* מבוטח רשאי לחתום בשם ילדיו ואשתו.
* מבוטח החייב תשלום חודשי בתוכנית "מאוחדת שיא" והפסיק את חברותו, לא זכאי להצטרף לתוכנית "מאוחדת עדיף".

תקופת התכנית

ללא הגבלת זמן.

אופן הגשת תביעה

* להגשת תביעה, פנה לסניפי הקופה במקום מגוריך למסירת כל המידע והמסמכים הנדרשים על ידי הקופה (כולל סיכומי מחלה, חשבונות מקוריים מנותני שירותים וקבלות מקוריות להוכחת כל תשלום).
* הקופה רשאית להתנות ביצוע תשלום למבוטח בהמצאת מסמכים.

אופן הגשת ערעור

* מבוטח המבקש לערער על החלטת הקופה,רשאי לפנות בכתב לוועדת ערר של תוכניות השב”ן, בצירוף חוות דעת ומסמכים רפואיים או אחרים התומכים בבקשה (ניתן למסור מידע זה במרפאות הקופה).
* “ועדת הערר” תמונה על ידי הנהלת הקופה (משפטן (יו”ר) ושני נציגי ציבור (חברי הנהלת הקופה / ועד המפקח) שם תתקבלנה החלטות ברוב קולות של חברי הוועדה.
* המבוטח זכאי לפנות לתביעה לבית הדין לעבודה, במקום פנייה לוועדת הערר.

ביטול התכנית

* ביוזמת המבוטח:
    - המבוטח רשאי לבטל את חברותו בתוכנית על ידי הודעה במשרדי הקופה וחתימה על הטופס המתאים.
    - הביטול יכנס לתוקף תוך חודש ימים, מיום מסירת ההודעה.
    - מבוטח המרותק למיטה או שמסיבות שאינן בשליטתו אין באפשרותו להגיע למשרדי הקופה, רשאי לסיים את חברותו בתוכנית באמצעות מיופה כוח בהצגת תעודה מזהה.
    - הפסקת החברות אינה מהווה ויתור של הקופה על חובותיו הכספיים של המבוטח בגין תקופת חברותו בתוכנית.

* ביוזמת המבטח:
    - המבטח רשאי להשעות או להפסיק את חברות המבוטח בתוכנית בגין אי תשלום התשלום החודשי / התנהגות בלתי הולמת (כולל שימוש באלימות כלפי רופא או עובד כלשהו מטעם הקופה) / דיווח כוזב או חלקי לגבי הוצאה שהיתה למבוטח או לגבי זכויותיו מכוח הסכם עם צד ג’ כלשהו / כל עילה אחרת המאפשרת לקופה לבטל את החברות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי או כל דין אחר.
    - המבטח יודיע למבוטח על הפסקת החברות במכתב התראה 60 יום לפני הפסקת החברות - למבוטח תינתן זכות שימוע במהלך תקופת זו.
    - מבוטח החייב כספים, לתקופה של ארבעה חודשים, זכויותיו יוקפאו ותשלח התראה המעדכנת כי אי הסדר החוב תוך 60 יום תגרור הפסקת חברות בתוכנית - מבוטח שיסדיר את חובו בתקופה זאת זכאי להמשך חברותו בתוכנית.
    - הפסקת חברותו של חבר, לא גוררת הפסקת חברותו של קטין או פסול דין.
    - הפסקת חברותו של מבוטח בקופה, גוררת הפסקת החברות בתוכנית השב”ן לאלתר.

תקופת אכשרה

* בין 0 ל- 24 חודשים - בהתאם לשירות המבוקש.
* מבוטח שעבר מקופה אחרת בה היה מבוטח בתכנית שב"ן והצטרף לתוכנית תוך 90 יום מהמועד בו נרשם כחבר בקופה, יהיה פטור מתקופת אכשרה (בהתאם לזכאות בתוכנית ובהשוואה לזכאות בתוכנית השב"ן בה היה מבוטח בקופה ממנה עבר).

תנאים והגבלות

* הקופה רשאית, באישור שר הבריאות, לשנות מעת לעת את זכויות המבוטח בתוכנית השב”ן ואת תשלומם.
* הקופה לא תספק החזר / שירות רפואי, אם המבוטח זכאי לטיפול רפואי מתוקף החוקים הבאים: חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק תגמולים לנפגעי איבה, ביטוח נפגעי עבודה, חוק הנכים, חוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק תגמולים לחיילים ובני משפחותיהם.

מידע מפורט ניתן למצוא באתר "המוסד לביטוח לאומי".

חוזר סמנכ"ל לפיקוח קופות חולים ושירותי בריאות נוספים 02/2022 - דרכים לצירוף מבוטחים לתכניות השב"ן של קופות החולים

מידע נוסף

* אתר אינטרנט: www.meuhedet.co.il
* מוקד טלפוני: 3833* / 1-700-706-706 / 1-222-3833 (מטלפון קווי)