ראשי
שתף
צור קשר
דרג

התניית מימוש זכויות בסל הבסיסי ובתכניות השב"ן במתן הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי

 

.

מימוש זכויות או ביצוע פעולות כלשהן בקשרי מבוטח עם הקופה בה הוא רשום במסגרת "הסל הציבורי" לא יותנו בהמצאת הוראת קבע והקופה לא תציג המצאת הוראת קבע כדרישה.

א. הקופה רשאית להציע למבוטח להמציא הוראת קבע, ולהצביע על היתרונות הטמונים בכך מבחינה ההקלה הבירוקרטית וכו', אולם אין להציג זאת כדרישה, חובה או תנאי.
ב. אשר לתכנית השב"ן, קופת החולים רשאית לדרוש המצאת הוראת קבע או כרטיס אשראי לצורך ביצוע תשלום דמי החבר החודשיים.
עם זאת, במצבים בהם מבוטח מוכיח כי אין ביכולתו להמציא הוראת קבע או כרטיס אשראי, הרי שעל הקופה להסתפק באמצעי תשלום חלופיים.
לצורך הוכחה כאמור, די אם המבוטח ימלא טופס המצהיר כי אין הוא מנהל חשבון בנק, או כי יש סיבה אחרת בגינה אין הוא יכול לשלם בהוראת קבע, בפרוט הסיבה.

* לפרטים נוספים יש להיכנס לחוזר האגף לפיקוח על קופות חולים ושבן 6/2017 - התניית מימוש זכויות בסל הבסיסי ובתכניות השב"ן במתן הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי