ראשי
שתף
צור קשר
דרג

קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי

 

.

 על פי חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 4/2016 המתעדכן מעת לעת, חבר והתלויים בו שמשתלמים בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי; או גמלה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי; או שמשתלמת בעדו קצבת זקנה לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי, ותכוף לפני שהשתלמה בעדם קצבה כאמור השתלמה בעדם גמלה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי; או לעניין חבר שהגיע לגיל פרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980- או לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב 1992- , ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף לפני התביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור, גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות; (להלן: "גמלה") פטור מתשלום השתתפות עצמית אצל רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.

 מבוטחים שזכאותם לגמלה מסוימת, המזכה בפטור מהשתתפות עצמית, נמסרה לראשונה מהמוסד לביטוח לאומי לקופות החולים מיום תחילת חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים- 03/2017 - קבלת פטור רטרואקטיבי מהשתתפויות עצמיות עבור זכאי גמלאות מביטוח לאומי, כפי שיוגדר להלן, יהיו זכאים לפטור מתשלום השתתפות העצמית החל ממועד זכאותם לגמלה, גם אם מועד זה קודם למועד מסירת המידע לקופת החולים (להלן: "מבוטחים זכאים").
על קופת החולים לעדכן אישית את מבוטחיה הזכאים, בדבר זכאותם לקבלת החזר על השתתפויות עצמיות ששולמו בין מועד זכאותם הרטרואקטיבית לבין מועד עדכון קופת החולים בדבר הזכאות, וכן לידע את המבוטחים באיזה אופן ניתן לממש את זכותם.

 המידע נכון לתאריך: 25/05/2017.