ראשי
שתף
צור קשר
דרג

תקרת השתתפות עצמית רבעונית - תקרה משפחתית

 

.

 תקרה משפחתית רבעונית להשתתפויות עצמיות
   * שירותי בריאות כללית - 219.46 ש"ח.
   * מכבי שירותי בריאות - 232.92 ש"ח.
   * קופת חולים מאוחדת - 256.04 ש"ח.
   * קופת חולים לאומית - 274.33 ש"ח.

 תקרה משפחתית רבעונית להשתתפויות עצמיות למשפחה שאחד מחבריה עולה או מבוטח מעל גיל פרישה
    תקרה זאת תהיה בגובה 50% מהתקרה המשפחתית הרבעונית (מעלה).
    * שירותי בריאות כללית - 109.73 ש"ח.
    * מכבי שירותי בריאות -  115.88 ש"ח.
    * קופת חולים מאוחדת - 128.02 ש"ח.
    * קופת חולים לאומית -  137.17 ש"ח.

 הגדרות
    * תקרת תשלום למשפחה (ילדים - עד גיל 18) הינה תקרה רבעונית ומתייחסת להשתתפויות בגין ביקור אצל: רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
      
     * רבעון - בעבור שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון, יהיה החבר פטור מתשלום בעבור אותו שירות במשך שלושה חודשים
      מיום הביקור (גם אם התקופה האמורה חלה לאחר תום הרבעון הקלנדרי שבו היה אותו ביקור), ואולם התקרה בעד ביקורים כאמור תחושב על בסיס רבעון קלנדרי.
      לעניין שירותים אחרים ותרופות, "רבעון" משמעו רבעון קלנדרי.

    * גיל פרישה - גיל פרישה כהגדרתו בסעיף 8 (א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - "חבר שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004 (בסעיף זה - חוק גיל פרישה)"

 הבהרות, פטורים והנחות
    * התקרות מאותו סוג אינן מצטברות למעט ההנחות בתרופות. לדוגמא: התקרה המשפחתית לעולה חדש שהוא גם מעל גיל פרישה תהיה 50% (ולא מצטברת 25%).
    * תקרות מסוגים שונים חלות על המבוטח. לדוגמא - במקרה ומבוטח הוא גם חולה כרוני וכן מעל גיל פרישה תחול עליו גם התקרה לחולים כרוניים בתרופות וכן 50% מהתקרה הרבעונית למשפחה להשתתפויות.
    * זכאות להנחה אינה גורעת מהזכאות לתקרה.
    * קיימת זכאות לפטורים והנחות, לפירוט הזכאות ראה "זכויות מיוחדות".

 חוזרי משרד הבריאות
   
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים 
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

 המידע נכון לתאריך: 13/10/2022

 סל זכאויות רפואיות לעולים חדשים
 סל זכאויות לחולים כרוניים