ראשי
שתף
צור קשר
דרג

תקרת השתתפות עצמית רבעונית עבור תרופות - תקרה לחולים כרונים

 

.

 תקרה חודשית להשתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים
    * שירותי בריאות כללית - 345 ש"ח (1,035 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
    * מכבי שירותי בריאות - 330 ש"ח (990 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
    * קופת חולים מאוחדת - 400 ש"ח (1,200 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
    * קופת חולים לאומית - 400 ש"ח (1,200 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)

 תקרה חודשית להשתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים שהגיעו לגיל פרישה ומקבלים גמלת הבטחת הכנסה
    תקרה זאת תהיה בגובה 50% מהתקרה החודשית המופיעה מעלה.
   * שירותי בריאות כללית - 173 ש"ח (519 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
   * מכבי שירותי בריאות - 165 ש"ח (495 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
   * קופת חולים מאוחדת - 200 ש"ח (600 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)
   * קופת חולים לאומית - 200 ש"ח (600 ש"ח בחישוב תקרה רבעונית)

 תקרה חודשית להשתתפות עצמית עבור תרופות לחולים כרוניים המקבלים קצבת נכות כללית בגובה 75%
    * לחברי קופת חולים מאוחדת - 50% הנחה בתקרה החודשית בגין תרופות כרוניות הכלולות בסל הבריאות בחישוב חצי שנתי.
    * לחברי קופת חולים מכבי - 50% הנחה מתעריף ההשתתפות העצמית בחבילות טיפול בחולה מונשם (בעת רכישת תרופות בסל הבריאות).


 הגדרות
    * תקרה רבעונית / חצי שנתית ליחיד, לתשלום בעבור צריכת כל סוגי התרופות (כולל תרופות שאינן חלק מהטיפול במחלה הכרונית) אשר בסל הבריאות הממלכתי
      או בסל המורחב של הקופה, תחול על חולים כרוניים (כהגדרתם בחוזר 5/2021 - הגדרת מחלה כרונית לצורך תקרה עבור רכישת תרופות לחולים כרונים המתעדכן מעת לעת).
    * על מנת שהתשלום עבור התרופה ייכלל במסגרת התקרה לחולים כרוניים, יש להצטייד במרשם רופא.

     * רבעון - בעבור שירות של ביקור אצל רופא, מכון או מרפאת חוץ שנקבע לגביו תשלום אחת לרבעון, יהיה החבר פטור מתשלום בעבור אותו שירות במשך שלושה חודשים
      מיום הביקור (גם אם התקופה האמורה חלה לאחר תום הרבעון הקלנדרי שבו היה אותו ביקור), ואולם התקרה בעד ביקורים כאמור תחושב על בסיס רבעון קלנדרי.
      לעניין שירותים אחרים ותרופות, "רבעון" משמעו רבעון קלנדרי.

     * גיל פרישה - גיל פרישה כהגדרתו בסעיף 8 (א1)(2)(ג) בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - "חבר שהגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004 (בסעיף זה - חוק גיל פרישה)".

 הבהרות, פטורים והנחות
    * התקרות מאותו סוג אינן מצטברות למעט ההנחות בתרופות. לדוגמא: התקרה המשפחתית לעולה חדש שהוא גם מעל גיל פרישה תהיה 50% (ולא מצטברת 25%).
    * תקרות מסוגים שונים חלות על המבוטח. לדוגמא - במקרה ומבוטח הוא גם חולה כרוני וכן מעל גיל פרישה תחול עליו גם התקרה לחולים כרוניים בתרופות וכן 50% מהתקרההרבעונית למשפחה להשתתפויות.
    * זכאות להנחה אינה גורעת מהזכאות לתקרה.
    * קיימת זכאות לפטורים והנחות, לפירוט הזכאות ראה "זכויות מיוחדות".

 חוזרי משרד הבריאות
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושיורתי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים 
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016 
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
     חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 13/2010 - חישוב תקרה תקופתית לחולים כרונים בעד תרופות וציוד מתכלה

 סל זכאויות לחולים כרוניים
 סל זכואיות רפואיות לעולים חדשים

 המידע נכון לתאריך: 26/07/2021