ראשי
שתף
צור קשר
דרג

הנחות עבור תרופות

 

.

 אזרח ותיק - (כהגדרתו בחוק האזרחים הותיקים תש"ן - 1989) שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980 או לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב - 1992, ובלבד שהשתלמה לחבר בתכוף להגשת התביעה לקבלת תגמול לפי הסעיף האמור גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה בעד תקופה של שישה חודשים לפחות וכן מבוטח אשר הוכיח להנחת דעתו של המוסד כי אלמלא הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי היה זכאי לגמלה לפי הוראות החוק האמור, יהיה זכאי ל- 50% הנחה ברכישת תרופות.

 חבר מעל גיל 72 - זכאי ל- 10% הנחה בהשתתפות העצמית ברכישת תרופות.

 ותיק מלחמה נזקק - כמשמעותו בחוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, תש"ס - 2000, זכאי ל- 75% הנחה ברכישת תרופות.

 נכה נתמך - כמוגדר בחוק נכי המלחמה בנאצים, זכאי ל- 50% ברכישת תרופות.

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2019 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2019
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
 

 במסגרת מבחן תמיכה למתן תרופות בהנחה לקשישים תינתן תמיכה בקופות בעד תרופות הכלולות בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995 (להלן - תרופות בסל הבריאות), למבוטחים שמלאו להם 72, ובלבד שניתנו בהנחה של 10% בהשתתפות העצמית. ניתן להיכנס למבחן התמיכה בהקלקה על הלינק הבא והקלדת הביטוי: תרופות בהנחה לקשישים (ילקוט הפרסומים, עמ' 2888).
 

 המידע נכון לתאריך: 18/10/2017.