ראשי
שתף
צור קשר
דרג

פטור מהשתתפות עצמית לתורם איברים

 

.

תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח - 2008, יהיה פטור מתשלומי חברים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שרותי הבריאות), התשנ"ה - 1995 וכן מתשלומים לפי תוכנית הגבייה, והכול בעד כל שרות הכלול בסל שרותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האיבר ובשל תוצאותיו.
כמו כן, לעניין סעיף 8 (א1)(2)(ג)(6) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יראו תורם כחולה כרוני, ולאור האמור, תקרת התשלום לחולים כרונים עבור תרופות תחול עליו.

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר סמנכ''ל לפיקוח על קופות החולים 05/22 - זכויות תורמים חיים
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

 המידע נכון לתאריך: 16/11/2022.

 בנוסף ראה/': פיצוי תורמים חיים במסגרת חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008