ראשי
שתף
צור קשר
דרג

פטור מהשתתפות עצמית לתורם איברים

 

.

תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח - 2008, יהיה פטור מתשלומי חברים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שרותי הבריאות), התשנ"ה - 1995 וכן מתשלומים לפי תוכנית הגבייה, והכול בעד כל שרות הכלול בסל שרותי הבריאות שנזקק לו בשל נטילת האיבר ובשל תוצאותיו.
כמו כן, לעניין סעיף 8 (א1)(2)(ג)(6) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, יראו תורם כחולה כרוני, ולאור האמור, תקרת התשלום לחולים כרונים עבור תרופות תחול עליו.

 חוזרי משרד הבריאות
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
    חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

 המידע נכון לתאריך: 14/07/2016.

 בנוסף ראה/': פיצוי תורמים חיים במסגרת חוק השתלת איברים התשס"ח - 2008