ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - מוניטור עוברי

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מוניטור עוברי באמצעות הטלפון
* טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי כסף".
* במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו מטופל
   במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
* השתתפות עצמית של 63 ש"ח לשבוע.
* רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי כסף" תימצא בסניפי מכבי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מוניטור עוברי באמצעות הטלפון
* טיפולים רפואיים בבית החבר על ידי מטפלים הקשורים עם "מכבי זהב".
* במקרים בהם אין הצדקה רפואית לטיפול בבית, במסגרת מכבי ו/או המבוטח אינו מטופל
   במסגרת היחידה לטיפולי בית במסגרת מכבי.
* השתתפות עצמית של 64 ₪ לשבוע.
* רשימות המטפלים הקשורים עם "מכבי זהב" תימצא בסניפי מכבי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

56 ₪

תנאים והגבלות

הגדרות
* "שלב ההריון המזכה" - שבועות 24 - 38 להריונה של עמיתה.
* ”מוניטור ביתי" - מכשיר אלקטרוני לניטור ביתי, המודד את סימני החיים של העובר
   ועשוי להצביע על מצבי מצוקה עובריים ו/או פעולות רחמיות.
המקרה המזכה
* מעקב באמצעות מוניטור ביתי לאישה הרה, המבוצע בתנאים הבאים:
   - מעקב המוניטור הביתי מבוצע לעמיתה בשלב ההריון המזכה.
   - העמיתה קיבלה את שירותי המוניטור הביתי ממכון שבהסדר.
     העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
     במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את העלות הכרוכה בשימוש במוניטור ביתי
   ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית לכל חודש של שימוש במוניטור ביתי.
תקופת המתנה
3 חודשים.

* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

56 ₪

תנאים והגבלות

הגדרות
* "שלב ההריון המזכה" - שבועות 24 - 38 להריונה של עמיתה.
* ”מוניטור ביתי" - מכשיר אלקטרוני לניטור ביתי, המודד את סימני החיים של העובר
   ועשוי להצביע על מצבי מצוקה עובריים ו/או פעולות רחמיות.
המקרה המזכה
* מעקב באמצעות מוניטור ביתי לאישה הרה, המבוצע בתנאים הבאים:
   - מעקב המוניטור הביתי מבוצע לעמיתה בשלב ההריון המזכה.
   - העמיתה קיבלה את שירותי המוניטור הביתי ממכון שבהסדר.
     העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
     במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את העלות הכרוכה בשימוש במוניטור ביתי
   ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית לכל חודש של שימוש במוניטור ביתי.
תקופת המתנה
3 חודשים.

* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטחת אשר נמצאת בהריון בחודשים מתקדמים, ולדעת הרופא המטפל של הקופה
   או של בית חולים ציבורי, נמצאת בסיכון גבוה בגין מצבה הבריאותי ו/או בגין מצבו
   הבריאותי של העובר, זכאית לאספקת מוניטור ביתי לצורך מעקב אחר הריונה.
* משך הזמן לחיבורה של המבוטחת למוניטור ייקבע על ידי גורם מקצועי מטעם הקופה,
   זאת לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
* על המבוטחת חלה חובת השתתפות עצמית, בגובה 65 ש“ח לחודש.
   למען הסר ספק, ”חודש“ לעניין סעיף זה ייחשב גם חלק כלשהו מחודש אשר בו היה
   מכשיר המוניטור האמור ברשות המבוטחת.
* רכשה המבוטחת מוניטור ביתי, ללא אישור מראש של ”הסמכות המאשרת“, תהיה
   זכאית לשיפוי בגין הוצאותיה בגובה עלות עצמית של הקופה אם השתכנעה
   ”הסמכות המאשרת“ כי היתה הצדקה לרכישה זו שלא באמצעות הקופה.
* זמן המתנה: 6 חודשים

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

קיימת זכאות לקבל את השירות במסגרת מרפאתית.

מילות מפתח

הריון בסיכון,מוניטור עוברי באמצעות הטלפון,מוניטור עוברי,מוניטור להריון,מוניטור לעובר,מוניטור ביתי,מוניטור לאישה הרה,הריון ולידה,בדיקות,גנטיקה,אבחון גנטי, גיל 35,פיריון,פריון,מניעה

בדיקות במהלך הריון - מוניטור עוברי

בדיקות במהלך הריון - מוניטור עוברי

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

בדיקות במהלך הריון - מוניטור עוברי