ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מכשירי שמיעה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מבוטח עד גיל 18 הזקוק למכשיר שמיעה, זכאי למכשירי שמיעה ו/או למערכת F.M.
* הזכאות תינתן לתינוקות, ילדים ונוער עם לקות שמיעה חד- צידית או דו- צידית, שמחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה או עזרי שמיעה.
* עבור מכשיר שמיעה, השתתפות משרד הבריאות הינה במלוא עלות המכשיר אצל ספק בהסכם עם המשרד ולא תעלה על 6,000 ש"ח ("מחיר תקרה") למכשיר לכל אוזן.
* עבור מערכת F.M השתתפות משרד הבריאות הינה במלוא עלות המכשיר אצל ספק בהסכם עם המשרד ולא תעלה על 8,000 ש"ח ("מחיר תקרה").
* תדירות החלפת המכשיר שנקבעה אינה באה לציין אישור גורף אלא רק על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי הממליץ על החלפה.
* במקרים חריגים ומיוחדים, תתאפשר החלפת המכשירים בתוך פרקי זמן קצרים יותר באישור משרד הבריאות.
* במקרים של אובדן מכשיר עשויה הועדה האזורית לדון בבקשה למכשיר נוסף, בהתאם לשיקולים נוספים. הועדה עשויה לאשר חד פעמית מכשירים נוספים, בהשתתפות עצמית נוספת בסך 1,000 ש"ח למכשיר.

עד גיל 6:
* מכשיר שמיעה - ההשתתפות ברכישת המכשירים לא פחות מ- 3 שנים.
* מערכת F.M - השתתפות ברכישת המערכת, רק פעם אחת.

מעל גיל 6 ועד גיל 18:
* מכשיר שמיעה – השתתפות ברכישת המכשירים לא פחות מ – 4 שנים ורק על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי הממליץ על הצורך בהחלפה.
* מערכת FM – השתתפות ברכישת המערכת לא פחות מ – 4 שנים ורק על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי הממליץ על הצורך בהחלפה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/10/2020

מה עליי לעשות?

לקבלת אישור זכאות, יש להביא ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
1. המלצה מקלינאית תקשורת.
2. הפנית רופא אף אוזן גרון.
3. תוצאות בדיקה אודיולוגית.
* האישור למימוש הזכאות תקף לחצי שנה. יש להגיש חשבונית וקבלה במסגרת פרק זמן זה.
* אין לבצע רכישה טרם קבלת אישור הזכאות.
לאחר קבלת אישור הזכאות ולשם קבלת ההחזר, יש להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
1. אישור זכאות.
2. טופס אישור קבלת המכשיר (חתום).
3. חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים.
4. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
5. אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.1
השירות הרפואי

השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה במכוני הסדר (מעבר לזכאות בסל הבסיסי).
זכאות: פעם בשנה.
מקרה מזכה
עמית מעל גיל 18 שזקוק למכשיר שמיעה לפי קביעת קלינאי תקשורת ו/או רופא א.א.ג. של שירותי בריאות כללית.
זכאות
סכום השווה ל-  75% מעלות מכשיר שמיעה עד 1,089 ש"ח לאוזן.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.3
פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
מכשיר שמיעה מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 14:
* שם האביזר -  מכשיר שמיעה לבגיר, לכל אוזן (כולל הזכאות במסגרת סל הבריאות).
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי כסף“ - השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר
   הנבחר, על פי רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי
   ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
* הערות - אחת לשתי שנות חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.4
פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
מכשיר שמיעה מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
* שם האביזר -  מכשיר שמיעה לבגיר, לכל אוזן (כולל הזכאות במסגרת סל הבריאות).
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ - השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר
   הנבחר, על פי רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי
   ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
* הערות - אחת לשתי שנות חברות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.5
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.6
פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
מכשיר שמיעה מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים:
* מכשירי שמיעה למי שמלאו לו 18 ואילך - למבוטחי "מאוחדת עדיף" השתתפות נוספת ברכישת מכשיר שמיעה מספק שבהסדר, בסכום השווה ל-80% מתוספת העלות מעבר להשתתפות סל הבריאות ועד לתקרה של 1,800 ש"ח לאוזן.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 03/05/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.7
הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.8
פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
מכשיר שמיעה מופיע בסעיף 5.1.2 ו- 5.1.3 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית כסף" שמלאו להם 50 שנים וטרם מלאו להם 65 שנים:
* מכשיר שמיעה קטגורית בסיס - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית ביניים - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית עילית - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית כסף" שמלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 50 שנים, או עמיתים שמלאו להם 65 שנים ויותר:
* מכשיר שמיעה קטגורית בסיס - זכאות מלאה ללא השתתפות עצמית במסגרת הסל הבסיסי.
* מכשיר שמיעה קטגורית ביניים - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית עילית - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.

רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/01/2017

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

9.9
פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
מכשיר שמיעה מופיע בסעיף 5.1.2 ו- 5.1.3 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית זהב" שמלאו להם 50 שנים וטרם מלאו להם 65 שנים:
* מכשיר שמיעה קטגורית בסיס - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית ביניים - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית עילית - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית זהב" שמלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 50 שנים, או עמיתים שמלאו להם 65 שנים ויותר:
* מכשיר שמיעה קטגורית בסיס - זכאות מלאה ללא השתתפות עצמית במסגרת הסל הבסיסי.
* מכשיר שמיעה קטגורית ביניים - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.
* מכשיר שמיעה קטגורית עילית - כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות.

רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/01/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לכל מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה
* הזכאות ניתנת למבוטח עם לקות שמיעה חד- צידית או דו- צידית, המחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה.
* לכל מבוטח ניתנת האפשרות לקבל מכשירי שמיעה מהדגם הבסיסי (קטגוריית בסיס) ללא השתתפות עצמית.
* לרשות המבוטח עומדת האפשרות לקבל מכשירים מקטגוריה גבוהה יותר או מכשירי בסיס יקרים יותר. הדבר כרוך בתוספת תשלום השתתפות עצמית, תוספת זו הינה בגובה הפער בין המחיר המוסכם בין הקופה לספק ההסדר לבין סכום של 3,079 ש"ח לכל אוזן.
* הזכאות למכשירי שמיעה ניתנת למימוש אחת ל- 3.5 שנים לכל אוזן ועל סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי, הממליץ על הצורך בהחלפה.
החזר עבור רכישת מכשירים באופן פרטי לפונים בגילאי 18 ומעלה
קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר, בהתאם לשיקול דעתן, אך הן אינן מחויבות לכך. לכן, על פונים בגילאים אלה, המעוניינים לקבל החזר על רכישת מכשירים שמיעה באופן פרטי, לוודא כי קיים מסלול החזר בקופה בה הם מבוטחים וכי יינתן החזר עבור רכישת המכשירים טרם רכישתם באופן פרטי, שלא באמצעות מכון הכלול ברשימת המכונים המצויים בהסכם עם קופת החולים בה הם מבוטחים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2021

מה עליי לעשות?

* בהתאם להפניית רופא אף אוזן גרון ועל-פי הנחיות קלינאית תקשורת.
* לאופן מימוש הזכאות לרבות פירוט החלוקה לקטגוריות ראה חוזר מנהל רפואה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לכל מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה
* הזכאות ניתנת למבוטח עם לקות שמיעה חד- צידית או דו- צידית, המחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה.
* לכל מבוטח ניתנת האפשרות לקבל מכשירי שמיעה מהדגם הבסיסי (קטגוריית בסיס) ללא השתתפות עצמית.
* לרשות המבוטח עומדת האפשרות לקבל מכשירים מקטגוריה גבוהה יותר או מכשירי בסיס יקרים יותר. הדבר כרוך בתוספת תשלום השתתפות עצמית, תוספת זו הינה בגובה הפער בין המחיר המוסכם בין הקופה לספק ההסדר לבין סכום של 3,079 ש"ח לכל אוזן.
* הזכאות למכשירי שמיעה ניתנת למימוש אחת ל- 3.5 שנים לכל אוזן ועל סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי, הממליץ על הצורך בהחלפה.
החזר עבור רכישת מכשירים באופן פרטי לפונים בגילאי 18 ומעלה
קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר, בהתאם לשיקול דעתן, אך הן אינן מחויבות לכך. לכן, על פונים בגילאים אלה, המעוניינים לקבל החזר על רכישת מכשירים שמיעה באופן פרטי, לוודא כי קיים מסלול החזר בקופה בה הם מבוטחים וכי יינתן החזר עבור רכישת המכשירים טרם רכישתם באופן פרטי, שלא באמצעות מכון הכלול ברשימת המכונים המצויים בהסכם עם קופת החולים בה הם מבוטחים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2021

מה עליי לעשות?

* בהתאם להפניית רופא אף אוזן גרון ועל-פי הנחיות קלינאית תקשורת.
* לאופן מימוש הזכאות לרבות פירוט החלוקה לקטגוריות ראה חוזר מנהל רפואה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לכל מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה
* הזכאות ניתנת למבוטח עם לקות שמיעה חד- צידית או דו- צידית, המחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה.
* לכל מבוטח ניתנת האפשרות לקבל מכשירי שמיעה מהדגם הבסיסי (קטגוריית בסיס) ללא השתתפות עצמית.
* לרשות המבוטח עומדת האפשרות לקבל מכשירים מקטגוריה גבוהה יותר או מכשירי בסיס יקרים יותר. הדבר כרוך בתוספת תשלום השתתפות עצמית, תוספת זו הינה בגובה הפער בין המחיר המוסכם בין הקופה לספק ההסדר לבין סכום של 3,079 ש"ח לכל אוזן.
* הזכאות למכשירי שמיעה ניתנת למימוש אחת ל- 3.5 שנים לכל אוזן ועל סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי, הממליץ על הצורך בהחלפה.
החזר עבור רכישת מכשירים באופן פרטי לפונים בגילאי 18 ומעלה
קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר, בהתאם לשיקול דעתן, אך הן אינן מחויבות לכך. לכן, על פונים בגילאים אלה, המעוניינים לקבל החזר על רכישת מכשירים שמיעה באופן פרטי, לוודא כי קיים מסלול החזר בקופה בה הם מבוטחים וכי יינתן החזר עבור רכישת המכשירים טרם רכישתם באופן פרטי, שלא באמצעות מכון הכלול ברשימת המכונים המצויים בהסכם עם קופת החולים בה הם מבוטחים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2021

מה עליי לעשות?

* בהתאם להפניית רופא אף אוזן גרון ועל-פי הנחיות קלינאית תקשורת.
* לאופן מימוש הזכאות לרבות פירוט החלוקה לקטגוריות ראה חוזר מנהל רפואה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

לכל מי שמלאו לו 18 שנים ומעלה
* הזכאות ניתנת למבוטח עם לקות שמיעה חד- צידית או דו- צידית, המחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה.
* לכל מבוטח ניתנת האפשרות לקבל מכשירי שמיעה מהדגם הבסיסי (קטגוריית בסיס) ללא השתתפות עצמית.
* לרשות המבוטח עומדת האפשרות לקבל מכשירים מקטגוריה גבוהה יותר או מכשירי בסיס יקרים יותר. הדבר כרוך בתוספת תשלום השתתפות עצמית, תוספת זו הינה בגובה הפער בין המחיר המוסכם בין הקופה לספק ההסדר לבין סכום של 3,079 ש"ח לכל אוזן.
* הזכאות למכשירי שמיעה ניתנת למימוש אחת ל- 3.5 שנים לכל אוזן ועל סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי, הממליץ על הצורך בהחלפה.
החזר עבור רכישת מכשירים באופן פרטי לפונים בגילאי 18 ומעלה
קופות החולים רשאיות לאפשר מסלול החזר, בהתאם לשיקול דעתן, אך הן אינן מחויבות לכך. לכן, על פונים בגילאים אלה, המעוניינים לקבל החזר על רכישת מכשירים שמיעה באופן פרטי, לוודא כי קיים מסלול החזר בקופה בה הם מבוטחים וכי יינתן החזר עבור רכישת המכשירים טרם רכישתם באופן פרטי, שלא באמצעות מכון הכלול ברשימת המכונים המצויים בהסכם עם קופת החולים בה הם מבוטחים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2021

מה עליי לעשות?

* בהתאם להפניית רופא אף אוזן גרון ועל-פי הנחיות קלינאית תקשורת.
* לאופן מימוש הזכאות לרבות פירוט החלוקה לקטגוריות ראה חוזר מנהל רפואה.

מילות מפתח

אביזר שמיעה,שיקום,אף אוזן גרון,מערכת F.M,לקות שמיעה חד-צידית,סל זכויות לחרשים וכבדי שמיעה,nfahrh anhgv'nfahrh anhgv'nfahr anhgv'לקות שמיעה דו-צידית,עזרי שמיעה,קלינאי תקשורת,א.א.ג.,אביזר רפואי,אביזרים רפואיים,ציוד מתכלה,חלפים,שמיעה,אוזניים,בעיות אוזניים,בעיית אוזניים,בעיה באוזן,סוללות למכשירי שמיעה

מכשיר שמיעה

הבסיס לזכאות מסתמך על חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף

4 (ב) (14) - לתוספת השלישית

חוזרי משרד הבריאות

חוזר חטיבת הרפואה 08/2021 - שיקום שמיעה באמצעות מכשירי שמיעה לבני 18 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי
חוזר חטיבת הרפואה  14/2020 - הפחתת השתתפויות עצמיות במימון מכשירי שמיעה ומערכות FM לילדים ונוער עד גיל 18
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חוזר המנהל הכללי 3/2020 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2020
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר מנהל הרפואה 11/2017 - מכשירי שמיעה לבני 50-18 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי נוהל מעודכן
חוזר המנהל הכללי 01/2017 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
חוזר חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר 01/2017 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 10/2016 - מתן החזרים כספיים במסגרת הסל
חוזר מנהל הרפואה מס' 15/2016 - מכשירי שמיעה לבני 30-18 ולבני 65 ומעלה במסגרת הסל הבסיסי - עדכון
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר מנהל הרפואה מס' 5/2016 - התאמה, המלצה ואספקה של מכשירי שמיעה ועזרי שמיעה לתינוקות, לילדים ולנוער
חוזר המנהל הכללי מס' 2/2016 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2015 - מתן שירות בעין - ציוד מתכלה וחלפים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
נוהל אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות - ינואר 2014
הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2011 - מכשירי שמיעה לבני 65 ומעלה

החלטות נציבות קבילות במשרד הבריאות

מכשיר שמיעה

תאור

* מכשיר שמיעה
    - עזר טכנולוגי, המגביר את עוצמת הקול ונועד לאפשר לאנשים בעלי לקות שמיעה נגישות טובה יותר לצלילים ולדבור.
    - מכשירי השמיעה קולטים צלילים מהסביבה באמצעות מיקרופון, מגבירים אותם ומעבירים אותם חזרה אל האוזן.
    - חלק ממכשירי השמיעה גם מעבדים את הצליל הנקלט כדי לנסות ולשפר את יכולת המשתמש להבין את צלילי הדבור.
* מערכת FM
    - מערכת אלחוטית בעלת טכנולוגיות מתקדמות להעברת צליל ונועדה לתת מענה לאדם עם לקות שמיעה בסביבות אקוסטיות מורכבות יותר
      שבהן יחסי הדיבור / רעש אינם מיטביים, אקוסטיקה גרועה, קיים הדהוד מהקירות או מהתקרה וקיים מרחק מהדובר.
    - מערכת זו חיונית ביותר בסביבה החינוכית של ילדים בעלי לקות שמיעה.

סוג

שיקום

תחום השירות / טיפול

אף אוזן גרון

מצב בריאות

הזכאות הניתנת ממשרד הבריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי תוצע במקרים הבאים: 
תינוקות ילדים ונוער עם לקות שמיעה חד- צידית, או דו- צידית שמחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה ו/או עזרי שמיעה.
* רמת הירידה בשמיעה נעה מלקות קלה (dB 25) ועד לקות עמוקה (מעל dB 90). רמת הלקות נקבעת על פי ממוצע תדרים Hz 4,000 2,000 ,1,000 ,500.י
 * יתכנו מקרים בהם התדרים בהם קיימת הלקות אינם תואמים את הנאמר בסעיף הקודם ובפועל קיימת ירידה בשמיעה המחייבת שיקום בעזרת מכשירי שמיעה ו/או עזרי שמיעה לפי החלוקה הבאה:
    - ירידה בתדר גבוה (High Tone Loss).
    - ירידה בתדר נמוך (Low Tone Loss).
    - ירידה בתדרים מרכזיים בצורת Uי- (Ushape).

הערות

רכישה עצמית (במימוש הזכאות הניתנת ממשרד הבריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי)
במקרים בהם התושב קיבל אישור זכאות לרכישת מכשיר שיקום / ניידות לרכישה עצמית,
עליו להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים לצורך קבלת החזר כספי:
* אישור הזכאות.
* טופס אישור קבלת המכשיר (חתום).
* חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים.
* פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).

אבדן מכשיר (במימוש הזכאות הניתנת ממשרד הבריאות במסגרת סל הבריאות הממלכתי)
במקרה של אבדן מכשיר, עשויה הוועדה האזורית לדון בבקשה למכשיר נוסף, בהתאם לשיקולים נוספים.
הועדה עשויה לאשר חד פעמית מכשירים נוספים, בהשתתפות עצמית נוספת בסך 1,000 ₪ למכשיר.

מכשיר שמיעה

שאלה

קיבלתי מכשיר שמיעה דרך קופת החולים (במסגרת סל הבריאות הממלכתי) ואיבדתי אותו, מה עליי לעשות?

תשובה

בעקבות קבילה לנציבות קבילות הציבור של משרד הבריאות בעניין אובדן מכשיר שמיעה (סימוכין: 2143392) הוחלט כי:
במקרה של אובדן מכשיר שמיעה הקופה תספק מכשיר חלופי מסוג זהה למכשיר שאבד או תתן החזר כספי תמורת רכישת מכשיר מסוג זהה, בכפוף לתקרת ההשתתפות הקבועה בסל הבריאות. 
הקופה רשאית לדרוש כי המבוטח יגיש תצהיר המאשר כי המכשיר אבד ומפרט את נסיבות המקרה. 
לאחר אספקת המכשיר החלופי על ידי הקופה, שדרוג מכשיר השמיעה יתאפשר רק בחלוף 3 שנים ממועד אספקת המכשיר החלופי.
לפרטים נוספים ניתן להיכנס לקבילה בעניין מכשיר שמיעה שאבד - מכתב מנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי