ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות סקר תקופתיות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

במסגרת סל הבריאות הממלכתי המבוטח זכאי למגוון שירותים לשם אבחון וטיפול במחלתו.
לצפייה בשירותים אלו, בצע חיפוש מדויק אודות השירות הספציפי בו אתה מעוניין.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקות סקר תקופתיות במכוני הסדר:
השתתפות בהוצאות בדיקות סקר תקופתיות.
זכאות אחת ל - 24 חודש.
למעט הבדיקות: ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה וצפיפות עצם, לגביהן הזכאות היא אחת לשנה.
מקרה מזכה
עמית מעל גיל 18 המעונין בבדיקות סקר תקופתיות.
זכאות
בדיקות סקר תקופתיות כוללות:
חלק א - המטולוגיה + כימיה, בדיקת שתן כללית, בדיקת רופא, לחץ דם, תפקוד ריאות, ראיה, שמיעה.
חלק ב - ורק אחת מהבדיקות הבאות:* ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה, צפיפות העצם.
לחלק א-ב השתתפות עצמית 240 ש"ח
*  עמית שיבצע אחת מארבע הבדיקות ללא חלק א' יישא בהשתתפות עצמית כדלקמן:
    - לבדיקת ממוגרפיה 79 ש"ח.
    - גינקולוגיה, ארגומטריה 114 ש"ח.
    - לבדיקת צפיפות עצם 57 ש"ח.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות וטיפולים
רפואה מונעת במתקני מכבי:
1. בדיקות שגרה מעבר לבדיקות הניתנות על ידי מכבי על פי החוק:
    * סיגמואידוסקופיה:
       - בדיקה מקיפה ראשונה בהשתתפות עצמית של 93 ש"ח.
       - בדיקה שנתית חוזרת - בהשתתפות עצמית של 40 ש"ח.
    * ממוגרפיה - בהשתתפות עצמית של 127 ש"ח.
    * בדיקת צפיפות העצם בירך בלבד - בהשתתפות עצמית של 137 ש"ח
    * בדיקת צפיפות העצם בירך ובעמוד השדרה - בהשתתפות עצמית של 188 ש"ח 
2. בדיקת Rast במתקני מכבי - בהשתתפות עצמית של 172 ש"ח.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2015

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות וטיפולים
רפואה מונעת במתקני מכבי:
1. בדיקות שגרה מעבר לבדיקות הניתנות על ידי מכבי על פי החוק:
    * סיגמואידוסקופיה:
       - בדיקה מקיפה ראשונה בהשתתפות עצמית של 93 ש"ח.
       - בדיקה שנתית חוזרת - בהשתתפות עצמית של 40 ש"ח.
    * ממוגרפיה - בהשתתפות עצמית של 127 ש"ח.
    * בדיקת צפיפות העצם בירך בלבד - בהשתתפות עצמית של 137 ש"ח
    * בדיקת צפיפות העצם בירך ובעמוד השדרה - בהשתתפות עצמית של 188 ש"ח 
2. בדיקת Rast במתקני מכבי - בהשתתפות עצמית של 172 ש"ח.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2015

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקת סקר תקופתית
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי לבדיקת סקר תקופתית, כמפורט ברשימה שלהלן, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. גילו של המבוטח 45 שנים ומעלה.
2. בדיקת הסקר התקופתית בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
3. השתתפות ”מכבי שלי“ הינה אחת ל- 3 שנים צפות.
בדיקת הסקר כוללת את השירותים והבדיקות המפורטים להלן:
1. בדיקת רופא
2. בדיקות דם ושתן
3. בדיקתלחץ דם
4. א.ק.ג.
5. תפקוד ריאות וצילום חזה (לעוסקים בספורט ו/או מעשנים)
6. ראיה
7. לחץ תוך עיני
8. שמיעה
9. דם סמוי בצואה
10. אחת מהבדיקות הבאות:
       ארגומטריה, ממוגרפיה, גניקולוגיה (כולל בדיקת שד), צפיפות עצם.
גובה הכיסוי
* מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לבדיקת הסקר כמפורט לעיל, אחת לשלוש שנים צפות,
  בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בסך 21 ש"ח.
* בדיקות ושירותים אשר אינם מופיעים ברשימה לעיל לא יכוסו במסגרת
  השתתפות עצמית זו ולא יינתן בעבורם החזר מ“מכבי שלי“.
* רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי
  ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2015

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות מניעה
תקופת ההמתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
* מבוטחי הקרן זכאים, בהמלצת רופא הקופה, לבדיקת מניעה במכון מורשה
  הקשור עם הקופה בהסכם, כמפורט להלן:
  - בדיקת דם סמוי בצואה למבוטח שאינו זכאי לבדיקה כחלק מהזכאות הקיימת 
    בסל הבריאות הממלכתי.
  - בדיקת משטח צוואר הרחם (PAP) לנשים שאינן זכאיות לבדיקה כחלק מהזכאות
    הקיימת בסל הבריאות הממלכתי מתחת לגיל 34 שנים או מעל גיל 55 - בהשתתפות 
    עצמית של 35 ש“ח לבדיקה.
  - ממוגרפיה ובדיקות צפיפות עצם מעבר לבדיקות המסופקות על ידי הקופה מכוח חוק
    ביטוח בריאות ממלכתי, בהשתתפות עצמית של 33 ש“ח ו- 153 ש“ח בהתאמה.
* הזכאות הינה בתכיפות של בדיקה אחת מכל סוג מאלה המנויות לעיל,
  לכל שנתיים קלנדריות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/10/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקות מניעה
הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".


בדיקות סקר תקופתיות
תקופת המתנה:
 לא נדרשת תקופת המתנה.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* מבוטח שגילו מעל גיל 18 שנה יהיה זכאי על פי החלטתו לבצע אחת לשנתיים,
  סדרת בדיקות סקר תקופתיות, גם אם לא התקיימו בו נסיבות רפואיות המצריכות
  קיומן של בדיקות אלה על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
* הבדיקות יבוצעו באחת מאלה:
  - מרפאות הקופה שיועדו לכך.
  - מרפאות הקשורות עם הקופה בהסכם.
* ביצוע הבדיקות במרפאות הקופה מותנה בהשתתפות עצמית של המבוטח
  בגובה 259 ש“ח לכל סדרת הבדיקות. הקופה תביא לידיעת המבוטחים את
  רשימת המרפאות המספקות את השירות האמור.
* הופנה המבוטח למכון הקשור עם הקופה בהסכם רשאית הקופה לחייב את
  המבוטח בתשלום מלוא העלות ישירות לספק השירות. במקרה זה יהיה המבוטח
  זכאי לשיפוי בשיעור 75% מההוצאה ועד תקרה של 519 ש“ח לכל סדרת הבדיקות.
* סדרת הבדיקות תכלול:
  בדיקת רופא, בדיקת שתן כללית, בדיקות דם (המטולוגיה + כימיה),
  תפקודי ריאות ובדיקה ארגומטרית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מבוטח מעל גיל 18 זכאי לבדיקות סקר, מניעה.
    - אבחון וטיפול במכוני הסדר (כמפורט בתקנון).
    - מבוטח בעל פחות מ- 3 שנות חברות בתוכנית, ישלם השתתפות עצמית של 865 ש"ח.
    - מבוטח בעל יותר מ- 3 שנות חברות בתוכנית, ישלם השתתפות עצמית של 556 ש"ח.
    - הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

* מבוטח זכאי לבדיקת דם סמוי בצואה.
    - הזכאות ניתנת למבוטח מתחת לגיל 50 בעל הפנייה מרופא.
    - הזכאות ניתנת למימוש במעבדת הקופה או במכון בהסדר.
* השתתפות עצמית של 32 ש"ח  לבדיקה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

* מבוטח זכאי לבדיקת צפיפות העצם מעבר לניתן במסגרת סל הבריאות הממלכתי.
    - הזכאות כוללת בדיקה בשיטת DEXA במכון בהסדר.
* השתתפות עצמית של 106 ש"ח לבדיקה.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מבוטח מעל גיל 18 זכאי לבדיקות סקר, מניעה.
    - אבחון וטיפול במכוני הסדר (כמפורט בתקנון).
    - מבוטח בעל פחות מ- 3 שנות חברות בתוכנית, ישלם השתתפות עצמית של 494 ש"ח.
    - מבוטח בעל יותר מ- 3 שנות חברות בתוכנית, ישלם השתתפות עצמית של 272 ש"ח.
    - הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

* מבוטח זכאי לבדיקת דם סמוי בצואה.
    - הזכאות ניתנת למבוטח מתחת לגיל 50 בעל הפנייה מרופא.
    - הזכאות ניתנת למימוש במעבדת הקופה או במכון בהסדר.
* אין השתתפות עצמית לבדיקה.
* הזכאות ניתנת למימוש אחת לשנתיים ממועד הבדיקה האחרונה שביצע.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 6 חודשים.

* מבוטח זכאי לבדיקת צפיפות העצם מעבר לניתן במסגרת סל הבריאות הממלכתי.
    - הזכאות כוללת בדיקה בשיטת DEXA במכון בהסדר.
* השתתפות עצמית של 106 ש"ח לבדיקה.
* קיימת תקופת אכשרה בתוכנית לזכאות זאת של 3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מילות מפתח

המטולוגיה,כימיה,בדיקת שתן כללית,בדיקת רופא,בדיקת לחץ דם,בדיקת תפקוד ריאות,בדיקת ראיה,בדיקת שמיעה,ארגומטריה,בדיקת ממוגרפיה,בדיקת גניקולוגיה,בדיקת צפיפות העצם,א.ק.ג.,תפקוד ריאות וצילום חזה,לחץ תוך עיני,בדיקה בשיטת DEXA,דם סמוי בצואה,בדיקת משטח צוואר הרחם,PAP

רפואה מונעת

רפואה מונעת