ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי אורתודנטיה (יישור שיניים)

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולים אורתודונטיים (יישור שיניים) מכינים ונלווים לניתוחים אורתוגנתיים:
* במטופלים הזכאים במסגרת הסל לניתוחים אורתוגנתיים ע"י מומחה ליישור שיניים, המתחייבים מהפרעה תפקודית קשה (כמפורט בחוזר מינהל רפואה המגדיר "הפרעה תפקודית קשה").
* השירות כולל את כל שלבי הטיפול האורתודונטי ובכללם דימות, צילומים, הרחבת לסת מהירה (RPE) עם מכשיר אורתודונטי בלבד ו/או עם סיוע כירורגי - SARPE) Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion).

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/01/2016

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
טיפול אורתודנטי (יישור שיניים) לילדים:
השתתפות בהוצאות טיפול אורתודנטי לילדים במרפאות השיניים שבהסדר.
מקרה מזכה
טיפול אורתודנטי (יישור שיניים) לילדים במרפאות השיניים שבהסדר.
זכאות
סכום השווה ל- 25% מהמחירים לטיפול אורתודנטי לחברי שירותי בריאות כללית
ברשת מרפאות שיניים שבהסדר אשר ישולם במישרין למרפאת ההסדר.
תקופת אכשרה
12 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים המתבצעים ברשת מרפאות השיניים של ש.ל.ה - שירותי רפואה בע”מ  (להלן: ”ש.ל.ה.” או ”כללית סמייל”).
מקרה מזכה
1. ביצוע טיפולי שיניים לפי רשימה המצורפת כנספח לפרק זה (להלן: "הרשימה"), כפי
    שתתעדכן מעת לעת, ובכפוף למכסת טיפולים תקופתית כמפורט ברשימה.
2. הזכאות בפרק זה אינה כוללת את עלות ההרדמה (מסוג סדציה או הרדמה כללית),
    ככל שתידרש בטיפולים המפורטים ברשימה.
3. הזכאות אינה כוללת טיפולי שיניים למטרות אסטטיות כמפורט ברשימה.
4. התחיל עמית טיפול הנמנה על רשימת הטיפולים כאמור ברשימה קודם לתחילת יום
    הזכאות והמשיכו ביום הזכאות או לאחריו, לא יהא זכאי לכיסוי בגין הטיפול על פי
    פרק זה. לעניין זה, יום הזכאות הינו היום החל בתכוף לסיום תקופת האכשרה
    על פי פרק זה.
זכאות
1. טיפולי אורתודנטיה לעמית שטרם מלאו לו 18 - ישלם העמית במישרין 
    למרפאה, 40% ממחיר המחירון.
2. טיפולי אורתודנטיה לעמית שמלאו לו 18 - ישלם העמית במישרין
    למרפאה, 50% ממחיר המחירון.
3. סכום הזכאות כאמור כולל את ההנחות ו/או ההטבות שלהן זכאי העמית בתוכנית
    ”מושלם זהב”, ולא בנוסף להם, לאמור אין כפל הנחות. המחירון נמצא במרפאות
    ש.ל.ה, ועשוי להתעדכן מעת לעת. יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות העמית
    לפי תוכנית ”מושלם זהב”.
תקופת אכשרה
תקופת האכשרה לזכאות 12 חודשים.
* עמית שהצטרף לתוכנית ”מושלם פלטינום” עד ליום 21 לחודש יולי 2009 לא תחול לגביו
  תקופת אכשרה לשירותים בפרק זה.
אופן מימוש הזכאות
הזכאות לטיפולים על פי פרק זה כפופה לאישור מראש של המנהל הרפואי של התוכנית, או מי מטעמו. הכללית לא תהיה חייבת בתשלום סכומי הזכאות אם העמית לא פנה מראש לשם קבלת אישור לביצוע כל אחד מסוגי הטיפולים המפורטים בסעיף זה לעיל.
סייג לאחריות הכללית
שירותי בריאות כללית לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת להשתתף בתשלום עבור טיפולים כלשהם כמפורט בפרק זה לעיל וברשימה במקרה שבו העמית זכאי לקבל טיפול כאמור במסגרת פוליסה המוצאת על ידי משרד החינוך (להלן: ”פוליסת תאונות תלמידים”)  ומכסה, בין היתר, טיפולי שיניים בתלמידים כתוצאה מתאונות, כאמור בפוליסת תאונות תלמידים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ריפוי שיניים
* חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או
  השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם
  כלולים בסל הבריאות הממלכתי.
* טיפול אורתודונטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - הנחה של 5%,
  על פי רשימה.
* רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי,
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
תקופת המתנה
תקופת המתנה של 24 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ריפוי שיניים
* חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או
  השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם
  כלולים בסל הבריאות הממלכתי, ובלבד שההנחות הניתנות לא תעלינה על
  השיעורים כדלקמן:
* טיפול אורתודונטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - הנחה של 25%,
  על פי רשימה.
* רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי,
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
תקופת המתנה
תקופת המתנה של 24 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.
מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי להנחות ממחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים שבהסכם עם
מכבי עבור טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, בתחום
אורתודנטיה (יישור שיניים) בהתאם לרשימה תחת התחום בנספח א' לתקנון. 
גובה הכיסוי
* עבור הטיפולים בתחום אורתודנטיה (יישור שיניים) מבוטח יהיה זכאי להנחה כוללת
  של 50%, בהתאם לרשימה תחת התחום בנספח א' לתקנון.
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה.
* רשימת הטיפולים מופיעה בנספח א'.
* רשימת הטיפולים, התעריפים ורשימת המרפאות למתן עזרה ראשונה, לאחר שעות
  הפעילות תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט
  של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה". 
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואת שיניים וחניכיים
תקופת המתנה:
לא נדרשת תקופת המתנה.
* הנחה נוספת של עד 20% (מותנה בסוג הטיפול) מתעריף הקופה עבור מבוטחיה
  ליישור שיניים ובתנאי שהטיפול מתבצע במרפאות השיניים של הקופה.
* תעריפי הטיפול יועמדו לרשות העמיתים במרפאות השיניים של הקופה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הגדרות
* ”מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של
   הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.
טיפול אורתודנטיה לילדים
* העמית יהיה זכאי ל- 15% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה לטיפול
   אורתודנטיה לילדים.
תקופת אכשרה
* ללא תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/06/2013

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הגדרות
* ”מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של
   הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.
טיפול אורתודנטיה לילדים
* העמית יהיה זכאי ל- 35% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה לטיפול
   אורתודנטיה לילדים.
תקופת אכשרה
* ללא תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/06/2013

מילות מפתח

טיפול אורתודנטי,מרפאות השיניים שבהסדר,טיפולי שיניים,רופא שיניים,בריאות השן

טיפולי אורתודנטיה (יישור שיניים)

סוג

טיפול שיניים

תחום השירות / טיפול

רפואת שיניים

טיפולי אורתודנטיה (יישור שיניים)