ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

ניתוח לייזר לתיקון הראייה

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

ניתוח לייזר לתיקון קוצר ראיה 
מקרה מזכה
עמית שמלאו לו 18 שנים, הפונה לקבלת השירות במכונים שבהסדר.
הזכאות
* הזכאות הינה לניתוח אחד עבור כל אחת משתי העיניים בכלל תקופות החברות בתכנית.
* ההשתתפות העצמית של העמית תהיה בסכומים שבין 2,348 ש"ח עד 4,748 ש"ח עבור עין אחת, ו- 3,800 ש"ח עד 9,530 ש"ח עבור שתי עיניים והכל בכפוף לסוג הניתוח.
* רשימת הניתוחים, הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא באתר האינטרנט של "כללית מושלם".
תקופת אכשרה
6 חודשים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 29/01/2020

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש. 
מקרה מזכה
מבוטח יהיה זכאי להנחה בעת ביצוע ניתוח באמצעות לייזר לתיקון קוצר ראיה, אצל הספקים שבהסכם, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. גילו של המבוטח 18 שנים ומעלה.
2. הניתוח בוצע אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
3. הזכאות הינה לניתוח אחד עבור כל אחת משתי העיניים בתקופת חברות.
גובה הכיסוי
מבוטח "מכבי שלי" יהיה זכאי לכיסוי ניתוח לייזר לתיקון ראייה, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית עד 9,000 ש"ח לשתי העיניים, בהתאם לסוג הניתוח והספק שבהסכם.
* רשימת הניתוחים, הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה - 6 חודשים.
* תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 16/02/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
ביצוע ניתוח באמצעות לייזר לתקון קוצר ראיה, במכון שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת רשימת ההשתתפויות העצמיות על פי סוג הניתוח והמכון שבהסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות המקרה המזכה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
* עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בסכומים שבין 2,762 ש"ח עד 5,906 ש"ח, בגין ניתוח בעין אחת, או בהשתתפות עצמית בסכומים שבין 5,525 ש"ח עד 11,813 ש"ח בגין ניתוח בשתי העיניים.
* הכיסוי על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
* עמית "לאומית כסף" יהיה זכאי לניתוח אחד עבור כל אחת משתי העיניים בכל תקופת ההסכם.
תקופת אכשרה
6 חודשים.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/02/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
ביצוע ניתוח באמצעות לייזר לתקון קוצר ראיה, במכון שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת רשימת ההשתתפויות העצמיות על פי סוג הניתוח והמכון שבהסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות המקרה המזכה, בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
* עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בסכומים שבין 1,950 ש"ח עד 4,969 ש"ח, בגין ניתוח בעין אחת, או בהשתתפות עצמית בסכומים שבין 3,900 ש"ח עד 9,938 ש"ח בגין ניתוח בשתי העיניים.
* הכיסוי על פי סעיף זה הינו חד פעמי לכל תקופת ההסכם.
* עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לניתוח אחד עבור כל אחת משתי העיניים בכל תקופת ההסכם.
תקופת אכשרה
6 חודשים.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/02/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

27. טיפולי לייזר לתיקון קוצר ראייה
תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
27.1 מבוטח שמלאו לו 18 שנים יהיה זכאי לעבור ניתוח לתיקון קוצר ראייה
        בתנאי שהניתוח יבוצע במכון/בית חולים הקשורים עם הקופה בהסכם
        ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה שבין 2,150 ש"ח ועד
        5,200 ש"ח לעין או 4,300 ש"ח ועד 10,400 ש"ח לשתי העיניים 
        בהתאם לסוג הניתוח ולמרכז הרפואי אשר נבחר על ידו מאלה
        הקשורים עם הקופה בהסכם.
27.2 רשימת הניתוחים, המרכזים הרפואיים הקשורים עם הקופה בהסכם
        לעניין זה, יעמדו לרשות המבוטח בסניפי הקופה ובאתר האינטרנט
        של הקופה. 
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/05/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

40. טיפולי לייזר לתיקון קוצר ראיה
תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": משופר חלופי
40.1 מבוטח שמלאו לו 18 שנים יהיה זכאי לעבור ניתוח לתיקון קוצר ראייה בתנאי שהניתוח יבוצע במכון/בית חולים הקשורים עם הקופה בהסכם ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה שבין 925 ש"ח ועד 4,000 ש"ח לעין או 1,850 ש"ח ועד 8,000 ש"ח לשתי העיניים בהתאם לסוג הניתוח ולמרכז הרפואי אשר נבחר על ידו מאלה הקשורים עם הקופה בהסכם.
40.2 רשימת הניתוחים, המרכזים הרפואיים הקשורים עם הקופה בהסכם לעניין זה, יעמדו לרשות המבוטח בסניפי הקופה ובאתר האינטרנט של הקופה.
40.3 ממועד תום תקופת ההמתנה, הזכאות על פי סעיף זה תחליף את הזכאות הקיימת מכוח סעיף 27.1 לתקנון "מאוחדת עדיף".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 27/03/2022

מילות מפתח

פרוצדורה רפואית,ניתוח,ניתוחים,ספק בהסדר,לאסיק,אינטראלאסיק,WAVEFRONT,ניתוח בשתי עיניים,ניתוח בעין אחת,טיפולי לייזר לתיקון קוצר ראייה,LASIK LASEK,PRK,PTK,ניתוח עיניים בלייזר,ניתוח עיניים,ניתוח עין בלייזר,ניוח לייזר לתיקון הראיה,ניתוח לייזר ליקון ראית עיניים,ניתוח לייזר לטיפול בראיה,ניתוח לייזר לטיפול בראייה

ניתוח לייזר

ניתוח לייזר

סוג

פרוצדורה רפואית

תחום השירות / טיפול

ניתוחים

ניתוח לייזר