ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אחות פרטית לאחר ניתוח

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.1
השירות הרפואי

אחות פרטית: השתתפות בהוצאות שכירת שירותי אחות פרטית לאחר ניתוח.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית אשר חייב ביצוע ניתוח שכתוצאה ישירה ממנו היה מאושפז בבית חולים ונזקק לשירותיה של אחות פרטית במהלך האשפוז.
זכאות
החזר עבור שירותי אחות פרטית למשך 10 הימים הראשונים שלאחר הניתוח, 85% מההוצאות בפועל בגין שכירת שרותיה של האחות, אך לא יותר מסך 432 ש"ח לכל יום.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מה עליי לעשות?

אופן קבלת ההחזר:
העמית רשאי לפנות לאחות באופן פרטי ולקבל החזר בהתאם לתקנון תוכנית כללית מושלם.
כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?
חשבונית מס וקבלה מקורית עם חותמת/חתימה. במידה והחשבונית שברשותך היא ממוחשבת/ דיגיטלית , יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר.
יש לציין בנוסף מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים.
כמו כן יש לצרף דו"ח שחרור מבית החולים.
יש לוודא שעל גבי החשבונית יצוינו תאריכי שכירות שירותיהם של האח/אחות.
יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה.
כתובת למשלוח המסמכים: תיבת דואר 2265 בני ברק, מיקוד 5112201.
אם שירותי האחות הפרטית לא נשכרו במשך עשרת הימים הראשונים ממועד הניתוח בשל אשפוז בטיפול נמרץ, יש לשלוח את כל המסמכים הרלוונטיים למחלקת תביעות. 
טופס - בקשה לקבלת החזר - כללית מושלם

* המידע מתוך אתר האינטרנט של כללית מושלם.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר כללית מושלם
 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

5.3

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.4
חבר לאחר ניתוח, השוכר שירותי אח/אחות פרטי/ת להשגחה בבית חולים, תשיב לו "מכבי זהב" את הוצאותיו בפועל אך לא יותר מסך 551 ש"ח ליום עד 8 ימים בגין ניתוח אחד ובכל מקרה לא יותר מסך 8,118 ש"ח לשנה.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מה עליי לעשות?

אופן קבלת ההחזר:
ההחזר יינתן כנגד:
דו"ח ניתוח.
קבלה וחשבונית מס מקוריות:
אם השירות ניתן בידי אחות עצמאית – פרטי האחות צריכים להיות מודפסים על החשבונית.
אם השירות ניתן בידי אחות מטעם חברת סיעוד – צריך להיות רשום בפירוט החשבונית כיתוב כדוגמת "שירות השגחת אחות לאחר ניתוח".
אם השירות ניתן בידי מטפל/ת מטעם חברת סיעוד – צריך להיות רשום בפירוט החשבונית כיתוב כדוגמת "שירות השגחת מטפל/ת לאחר ניתוח".

* המידע מתוך אתר האינטרנט של מכבי.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מכבי שירותי בריאות

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.5
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.6
אחות פרטית

תקופת ההמתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מבוטח ב“מאוחדת עדיף“ זכאי לשיפוי בגין רכישת שירותי טיפול של אחות פרטית לאחר ניתוח אותו עבר המבוטח ובגינו הומלץ על ידי הרופא המטפל בביה“ח, לשכור שירותי אחות פרטית הצמודה לחולה במהלך אשפוזו.
השיפוי
1. המבוטח יהיה זכאי לשיפוי על ידי הקופה עד לגובה של 75% מההוצאה בפועל בגין
    שכירת שירותיה של אחות פרטית, זאת עד לתקרת שיפוי של 100 דולר של ארה“ב
    ליום, ולתקופה שלא תעלה על 8 ימים אחרי הניתוח.
2. שיפוי המבוטח בגין רכישת שירותיה של אחות פרטית מותנה בכך שהוא מתאשפז
    בבית חולים ציבורי, או בבית חולים פרטי איתו יש לקופה הסכם.

מה עליי לעשות?

אופן קבלת ההחזר:
יש לפנות למרפאות הקופה עם דו"ח אשפוז והמלצה של רופא המטפל בבית החולים.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.7
הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.8
כיסוי לשירותי אחות פרטית לאחר ניתוח

הגדרות לפרק זה
"אשפוז" - שהייה רצופה בבית חולים לאחר ניתוח שבוצע בעמית.
המקרה המזכה
שכירת שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז, לאחר ניתוח וכתוצאה ישירה ממנו.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות, שהוצאו בגין שירותי אחות פרטית, שנשכרה למטרת סיוע והשגחה על העמית בהיותו באשפוז, כהגדרתו בפרק זה:
1. הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות
    שהוציא בפועל עבור שכירת שירותיה של האחות כאמור לעיל.
3. השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 501 ש"ח לכל יום אשפוז.
4. הקופה תשפה את העמית בעבור מספר ימי אשפוז - עד לסה"כ של 10 ימי אשפוז.
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מה עליי לעשות?

אופן קבלת ההחזר:
המבוטח נדרש לגשת למרכז הרפואי למסירת:
1. קבלה מקורית וחשבונית מס בהתאם לפירוט:
אם השירות ניתן בידי אחות עצמאית - פרטי האחות צריכים להיות מודפסים על החשבונית
אם השירות ניתן בידי אחות מטעם חברת סיעוד - בפירוט החשבונית יש לרשום כיתוב כדוגמת "שירות השגחת אחות לאחר ניתוח".
2. סיכום מחלה
נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה להחזר לגורם.
הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 21 ימי עבודה.
לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
"אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
"נא להשלים מסמכים"
"לא אושר"

* המידע מתוך אתר האינטרנט של קופת חולים לאומית.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר לאומית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

5.9
כיסוי לשירותי אחות פרטית לאחר ניתוח

הגדרות לפרק זה
"אשפוז" - שהייה רצופה בבית חולים לאחר ניתוח שבוצע בעמית.
המקרה המזכה
שכירת שירותי אחות פרטית במהלך אשפוז, לאחר ניתוח וכתוצאה ישירה ממנו.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות, שהוצאו בגין שירותי אחות פרטית, שנשכרה למטרת סיוע והשגחה על העמית בהיותו באשפוז, כהגדרתו בפרק זה:
1. הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות
    שהוציא בפועל עבור שכירת שירותיה של האחות כאמור לעיל.
3. השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה 563 ש"ח לכל יום אשפוז.
4. הקופה תשפה את העמית בעבור מספר ימי אשפוז - עד לסה"כ של 20 ימי אשפוז.
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מה עליי לעשות?

אופן קבלת ההחזר:
המבוטח נדרש לגשת למרכז הרפואי למסירת:
1. קבלה מקורית וחשבונית מס בהתאם לפירוט:
אם השירות ניתן בידי אחות עצמאית - פרטי האחות צריכים להיות מודפסים על החשבונית
אם השירות ניתן בידי אחות מטעם חברת סיעוד - בפירוט החשבונית יש לרשום כיתוב כדוגמת "שירות השגחת אחות לאחר ניתוח".
2. סיכום מחלה
נציג המרכז הרפואי מעביר בקשה להחזר לגורם.
הגורם המאשר בוחן את הבקשה ומחזיר תשובה תוך 21 ימי עבודה.
לאחר קבלת ההחלטה, המבוטח מקבל הודעת SMS בהתאם להחלטה:
"אושר – הזיכוי יבוצע אוטומטית לחשבון הבנק תוך xx"
"נא להשלים מסמכים"
"לא אושר"

* המידע מתוך אתר האינטרנט של קופת חולים לאומית.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לאתר לאומית.

מילות מפתח

ניתוחים,טיפול, אחות אישית,בית חולים,אישפוז,רופא מטפל,אחות מטפלת,השגחה באישפוז,השגחה אישית,אחות משגיחה,שהייה בבית חולים,שהייה באישפוז

אחות פרטית לאחר ניתוח

אחות פרטית לאחר ניתוח

סוג

טיפול

תחום השירות / טיפול

אשפוז

אחות פרטית לאחר ניתוח