ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התייעצות עם רופא מומחה בארץ

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.1
התייעצות עם רופא מומחה בארץ

התייעצות עם רופא מומחה (מתוך רשימת רופאים יועצים), בקליניקה הפרטית של הרופא, או בשר"פ (שרות רפואי פרטי) בבית חולים ציבורי בירושלים.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית המחייב התייעצות עם רופא מומחה.
זכאות
1. התייעצות עם רופא מומחה יועץ בהחזר - החזר בסך השווה ל-80% מההוצאה בפועל ועד לסך של 606 ש"ח לביקור .
2. התייעצות עם רופא מומחה יועץ בהסדר (למעט בשר"פ הדסה) - התייעצות בתשלום השתתפות עצמית בסך 150 ש"ח לביקור.
3. התייעצות עם רופא מומחה יועץ בהסדר בשר"פ הדסה - התייעצות בתשלום השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לביקור.
זכאות לשלוש התייעצויות (במצטבר) לשנה קלנדרית.
התייעצות אחת נוספת בשנה קלנדרית לעמיתים בגילאי 60 ומעלה.
התייעצות אחת נוספת בשנה קלנדרית עם רופא מומחה יועץ לאשה בהריון בנושא הריון ולידה. 
תקופת אכשרה: 6 חודשים.

* עדכון זמני בעקבות משבר הקורונה, עבור שירותי התייעצות מרחוק (און ליין) בלבד, בתאריכים 25.3.20 ועד ל-30.6.20:
  - להתייעצות עם רופא מומחה יועץ בהסדר באון ליין - 100 ש"ח (במקום 150 ש"ח).
  - להתייעצות עם רופא מומחה בשר"פ הדסה באון ליין - 200 ש"ח (במקום 250 ש"ח).

**רשימת רופאים יועצים**
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/03/2020

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

11.3
התייעצות עם מומחים בארץ:

1. "רופא מומחה יועץ" - רופא הכלול ברשימת הרופאים-המנתחים שבהסכם, כאמור בסעיף 4.6 לעיל, למעט רופא הקשור עם מכבי למתן שירותים במסגרת סל הבריאות (ייעוץ אצל רופא כאמור יינתן במסגרת סל הבריאות).
2. חבר זכאי בכל שנה קלנדרית להתייעצות אחת בלבד עם "רופא מומחה יועץ", במרפאה אשר פרטיה מופיעים ברשימה כאמור בסעיף 6.22 להלן.
3. מכבי תהא רשאית לבקש מהחבר הצגת מסמכים שונים (לרבות מכתב סיכום רפואי של ההתייעצות, חשבונית, קבלה וכד'), כחלק מבחינת הזכאות להשתתפותה במימון השירות. תנאי לקבלת השתתפות מכבי במימון השירות יהא שיתוף פעולה של החבר עם דרישות מכבי כמפורט בסעיף זה לעיל.
4. הזכות להתייעצות כפופה לתשלום השתתפות עצמית על ידי החבר. ההשתתפות העצמית תשולם במרפאת היועץ, בהתאם לרשימת ההשתתפויות העצמיות ליעוצים. לא יינתן החזר בגין תשלום השתתפות עצמית זו.
5. חריגים וסייגים מיוחדים:
   א. הבאים לא ייחשבו כהתייעצות לצורך סעיף 22 בתקנון:
     1. ייעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
     2. חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, לרבות חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
     3. התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות, (כולל ייעוץ לפני/אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
     4. ייעוץ בתחום רפואה משלימה / אלטרנטיבית.
     5. ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ (כגון טכנאי, בעל מקצוע ממקצועות הבריאות וכדומה), שאינו היועץ המומחה עצמו.
     6. התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים.
 ב. במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא (והפעולה כלולה ברשימת הניתוחים והרופא כלול ברשימת המנתחים המורשים לבצע את אותה פעולה על-פי סעיף 4.6 לתקנון "מכבי כסף"), תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד- עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ.
טיפולי IVF/בדיקת מי-שפיר/סקירת מערכות/בדיקת סיסי שליה - לא יינתן החזר בגין פעולה וייעוץ שבוצעו באותו מועד. החזר יינתן בגין הפעולה בלבד, בהתאם לסעיף הרלבנטי בתקנון "מכבי כסף".
 ג. התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי כסף" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
6. רשימות היועצים, מרפאותיהם, תחומי הייעוץ של כל יועץ וההשתתפויות העצמיות יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה- 12 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

**רשימת היועצים והמנתחים שבהסכם**
* תקנון מכבי כסף
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.4
התייעצות עם מומחים בארץ:

* הגדרת "רופא מומחה יועץ" - רופא הכלול ברשימת הרופאים המנתחים שבהסכם, או רופא שהוכר כרופא מומחה-יועץ על ידי הוועדה להכרה ברופאים מומחים כיועצים במסגרת תכנית "מכבי זהב" ואשר נכלל ברשימת היועצים**.
* הרשימה לא תכלול רופאים הקשורים עם מכבי בהסכם, למעט הסכם למתן שירותי ייעוץ במסגרת הביטוחים המשלימים לחברי מכבי ולמעט יועצי-על של מכבי.
* חבר זכאי בכל שנה לשלוש התייעצויות עם "רופא מומחה יועץ", כהגדרתו לעיל. דין ביקור חוזר - כדין התייעצות נפרדת. ההתייעצות תבוצע במרפאה אשר פרטיה מופיעים ברשימה.
* מכבי רשאית לבקש מהחבר הצגת מסמכים שונים (לרבות מכתב סיכום רפואי של ההתייעצות, חשבונית וקבלה וכד'), כחלק מבחינת הזכאות להשתתפותה במימון השירות. תנאי לקבלת השתתפות מכבי במימון השירות יהא שיתוף פעולה של החבר עם דרישות מכבי כמפורט בסעיף זה לעיל.
* הזכות להתייעצות כפופה לתשלום השתתפות עצמית על ידי החבר.
* השתתפות מבוטחי  "מכבי זהב" בעלות הייעוץ תיעשה באחת מהדרכים הבאות:
א. התייעצות עם רופא מומחה בהסדר - החבר ישלם השתתפות עצמית במרפאת היועץ, בהתאם לרשימת ההשתתפויות העצמיות לייעוצים. לא יינתן החזר בגין תשלום השתתפות עצמית זו.
ב. יועצים במסלול החזר - החבר ישלם בגין ההתייעצות ויהא זכאי להחזר בגובה 80% מהעלות בפועל ולא יותר מ-609 ש"ח.

חריגים וסייגים מיוחדים: 
א. הבאים לא ייחשבו כהתייעצות:
1. ייעוץ בתחום רפואת שיניים, חניכיים, השתלות ורגנרציה, למעט תחום רפואת פה ולסת שבסל הבריאות הממלכתי.
2. חוות דעת מרופא למטרות משפטיות, לרבות חוות-דעת בנושא אפוטרופסות גוף.
3. התייעצות אצל רופא עור או כירורג פלסטי בנוגע לבעיות קוסמטיות או אסתטיות, שאינן מסיבות רפואיות, (כולל ייעוץ לפני/אחרי ביצוע ניתוח אסתטי).
4. ייעוץ בתחום רפואה משלימה / אלטרנטיבית.
5. ייעוצים הנלווים לבדיקת דימות שבוצעה אצל רופא מהרשימה, אלא אם מדובר בחוות דעת שנייה ביחס לבדיקות שכבר בוצעו ופוענחו במסגרת הסל טרם ההגעה ליועץ, או בבדיקות אולטרסאונד.
6. ביצוע מבחן קשב ממוחשב.
7. ייעוץ על-ידי איש מקצוע אחר מטעם היועץ (כגון טכנאי, בעל מקצוע ממקצועות הבריאות וכד'), שאינו היועץ המומחה עצמו.        
 8. טיפול פסיכותרפי, למעט טיפולים על ידי פסיכיאטר.
 9. במקרה של מפגש שהחל כייעוץ והסתיים באותו המועד בביצוע פעולה במרפאת הרופא (והפעולה כלולה ברשימת הניתוחים והרופא כלול ברשימת המנתחים המורשים לבצע את אותה פעולה על-פי סעיף 6.5 לתקנון "מכבי זהב"), תשולם השתתפות עצמית אחת בלבד- עבור הפעולה. לא תיגבה בנפרד השתתפות עצמית עבור הייעוץ. טיפולי IVF/בדיקת מי-שפיר/סקירת מערכות/בדיקת סיסי שליה - לא יינתן החזר בגין פעולה וייעוץ שבוצעו באותו מועד. החזר יינתן בגין הפעולה בלבד, בהתאם לסעיף הרלבנטי בתקנון "מכבי זהב".
ב. התייעצות חבר (זכר) עם רופא נשים תוכר על פי סעיף זה רק כחלק מאבחונה של בעיית פריון של החבר, וזאת אצל רופא שתחום הייעוץ שלו במסגרת "מכבי זהב" הינו 'פריון הגבר'. במקרה זה יאושרו עד שתי התייעצויות בשנה בתחום האמור.
ג. התייעצות ההורים בנוגע לבעייתו של קטין, תיחשב התייעצות של הקטין והשתתפות "מכבי זהב" בהטבה זו תיוחס לקטין ולא להורה.
 רשימות היועצים, מרפאותיהם, תחומי הייעוץ של כל יועץ וההשתתפויות העצמיות יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".

**רשימת היועצים והמנתחים שבהסכם**
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.5
התייעצות עם מומחים בארץ (לרבות חוות דעת לנושא אפוטרופסות גוף) 

מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף.  הגדרת "רופא מומחה יועץ" - רופא הכלול ברשימת הרופאים המנתחים שבהסכם, או רופא שהוכר כרופא מומחה - יועץ על ידי הוועדה להכרה ברופאים מומחים כיועצים במסגרת תכנית "מכבי שלי" ואשר נכלל ברשימת היועצים**.
הרשימה לא תכלול רופאים הקשורים עם מכבי בהסכם, למעט הסכם למתן שירותי ייעוץ במסגרת הביטוחים המשלימים לחברי מכבי ולמעט יועצי-על של מכבי.
מקרה מזכה- 
מבוטח יהיה זכאי לשתי התייעצויות נוספות בשנה, או לקבלת חוות דעת אחת בנושא אפוטרופסות גוף הנוגעת אליו, מעבר לזכאותו על פי תקנון "מכבי זהב", עם "רופא מומחה יועץ" כהגדרתו לעיל, שנמצא ברשימת הרופאים. ההתייעצות תבוצע במרפאה אשר פרטיה מופיעים ברשימה.
למען הסר ספק, חוות דעת לאפוטרופסות גוף תחשב לצורך זכאות זו כשני ייעוצים של רופא מומחה ודין ביקור חוזר אצל יועץ - כדין התייעצות נפרדת.
הזכאות הינה בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
א. גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
ב. המבוטח פנה ל"רופא מומחה יועץ" כהגדרתו בסעיף 22.1 ומתוך הרשימה.
ג. חוות דעת לאפוטרופסות גוף תינתן על ידי "רופא מומחה יועץ" מהרשימה כאמור לעיל בתחומים הבאים בלבד: רפואת משפחה, גריאטריה, פסיכיאטריה.
ד. מכבי תהא רשאית לבקש מהחבר הצגת מסמכים שונים (לרבות מכתב סיכום רפואי של התייעצות, חשבונית וקבלה וכד'), כחלק מבחינת הזכאות להשתתפותה במימון השירות. תנאי לקבלת השתתפות מכבי במימון השירות יהא שיתוף פעולה של החבר עם דרישות מכבי כמפורט בסעיף זה לעיל.
ה. כל החריגים שהוגדרו בסעיף 27.1.6 בתקנון "מכבי זהב" יחולו על הזכאות כמפורט לעיל, למעט החרגת יעוצים בתחום אפוטרופסות גוף. 
* הזכות להתייעצות כפופה לתשלום השתתפות עצמית על ידי החבר.
* השתתפות "מכבי שלי" בעלות הייעוץ תיעשה באחת מהדרכים הבאות:
א. יועצים הכלולים ברשימת המנתחים - החבר ישלם השתתפות עצמית במרפאת היועץ. לא יינתן החזר בגין תשלום השתתפות עצמית זו.
ב. יועצים במסלול החזר - החבר ישלם בגין ההתייעצות ויהא זכאי להחזר בגובה 80% מהעלות בפועל ועד תקרה של 609 ש"ח עבור ייעוץ, או של 1,218 ש"ח עבור חוות דעת לאפוטרופסות גוף.
* רשימות היועצים, מרפאותיהם, תחומי הייעוץ של כל יועץ וההשתתפויות העצמיות יימצאו במרכזים הרפואיים (סניפים) של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה - 6 חודשים.
* תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
**רשימת היועצים והמנתחים שבהסכם**
* תקנון מכבי זהב

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.6
5. חוות דעת נוספת - בישראל
תקופת המתנה:
6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
5.1 חוות דעת רפואית נוספת - בישראל
      5.1.1 מבוטח זכאי לחוות דעת רפואית נוספת, בגבולות מדינת ישראל.
      5.1.2 מבוטח המבקש חוות דעת רפואית נוספת בישראל, יהיה זכאי כדלהלן:
               5.1.2.1 רופא מנתח הקשור בהסכם עם הקופה – בהשתתפות עצמית
                           כפי שתפורסם באתר האינטרנט של הקופה.
               5.1.2.2 רופא מומחה יועץ אשר הוכר על ידי הוועדה להכרה ברופאים
                           מומחים לצורך סעיף זה.
                           5.1.2.2.1 רופא מומחה יועץ שבהסכם עם הקופה- השתתפות
                                          עצמית כפי שתפורסם באתר האינטרנט של הקופה.
                           5.1.2.2.2 רופא מומחה יועץ שאינו בהסכם עם הקופה - שיפוי
                                          בשיעור  85% מההוצאה לרכישת חוות הדעת הנוספת
                                          בלבד, שהשיפוי לא יעלה על 639 ש״ח ובתנאי שחוות
                                          הדעת ניתנה על ידי מי שהינו רופא מומחה יועץ.
                                          בסעיף זה "רופא מומחה יועץ" –מי שכלול ברשימת
                                          המומחים היועצים.
* הרשימה לא תכלול רופאים הקשורים עם קופת חולים מאוחדת בהסכם לאספקת שירותי
   ייעוץ רפואי המוצעים לכלל המבוטחים מכוח הסל שהוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
   למעט יועצי-על של אגף הרפואה בקופה.
* הרכב הרשימה יעמוד לרשות המבוטחים בסניפי הקופה ובאתר האינטרנט של הקופה.
  כל האמור לעיל יתבצע באישור  "הסמכות המאשרת״,  תמורת מסירת קבלות מקוריות
  ומסמכים רפואיים.

סייגים
* מבוטח זכאי לקבל שירות/שיפוי בגין עד שלוש חוות דעת רפואיות נוספות סך הכל במהלך שנה קלנדרית אחת.
* טיפול רפואי עליו המליץ נותן חוות הדעת, יינתן בכפוף לאישור מטעם הסמכות המקצועית בקופה.
* קיבל מבוטח חוות דעת והמלצה לטיפול שאינה מקובלת על הסמכות המקצועית הבכירה בתחום זה בקופה והחליט לבצע את הטיפול למרות זאת, יישא המבוטח בהוצאות הטיפול ובאחריות לתוצאותיו.
**חוות דעת נוספת – רשימת רופאים יועצים בהסדר ובהחזר**

ביקור אצל רופא ילדים פרטי
תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
הקופה תכסה הוצאות בגין ביקור שערך מבוטח ביוזמתו למטרת בדיקה של ילדו, עד גיל ארבע שנים המבוטח בתוכנית, אצל רופא ילדים מומחה אשר אינו קשור בהסכם עם הקופה.
השתתפות הקופה מוגבלת עד 330 ש“ח לביקור ועד שני ביקורים בשנה לכל ילד.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.7
14. חוות דעת נוספת - בישראל

תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מתווה השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף" :משופר חלופי".
14.1 מבוטח המבקש חוות דעת רפואית נוספת בישראל, יהיה זכאי כדלהלן:
        14.1.1 רופא מנתח הקשור בהסכם עם הקופה – בהשתתפות עצמית כפי שתפורסם
                   באתר האינטרנט של הקופה.
        14.1.2 רופא מומחה יועץ אשר הוכר על ידי הוועדה להכרה ברופאים מומחים
                   לצורך סעיף זה :
                   14.1.2.1 רופא מומחה יועץ שבהסכם עם הקופה- השתתפות עצמית
                                  כפי שתפורסם באתר האינטרנט של הקופה.
                   14.1.2.2 רופא מומחה יועץ שאינו בהסכם עם הקופה- שיפוי בשיעורי 
                                 85%  מההוצאה לרכישת "חוות הדעת הנוספת " ובלבד, שהשיפוי
                                 לא יעלה על 697 ש"ח ובתנאי שחוות הדעת ניתנה על ידי מי שהינו
                                  "רופא מומחה".
                                 * בסעיף זה "רופא מומחה יועץ" – מי שכלול ברשימת המומחים היועצים.
                                 * הרשימה לא תכלול רופאים הקשורים עם קופת חולים מאוחדת בהסכם
                                   לאספקת שירותי רפואה המוצעים לכלל המבוטחים מכוח הסל שהוגדר
                                   בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, למעט יועצי-על של אגף הרפואה בקופה.
                                 * הרכב הרשימה יעמוד לרשות המבוטחים בסניפי הקופה ובאתר
                                   האינטרנט של הקופה.
         14.1.3 כל האמור לעיל יתבצע באישור הסמכות המאשרת בקופה, תמורת מסירת
                    קבלות מקוריות ומסמכים רפואיים.

סייגים
* מבוטח זכאי לקבל שירות/שיפוי, בגין עד 4 חוות דעת רפואיות נוספות סך הכל במהלך שנה קלנדרית אחת.
* טיפול רפואי עליו המליץ נותן חוות הדעת, יינתן בכפוף לאישור מטעם הסמכות המקצועית בקופה.
* קיבל מבוטח חוות דעת והמלצה לטיפול שאינה מקובלת על הסמכות המקצועית הבכירה בקופה בתחום זה, והחליט לבצע את הטיפול למרות זאת, יישא המבוטח בהוצאות הטיפול ובאחריות לתוצאותיו.
* מתום תקופת ההמתנה מחליפה זכאות המבוטח על פי סעיף זה את זכאותו לפי סעיף 5 לתקנון “מאוחדת עדיף” ובלבד שאם במהלך אותה שנה קלנדרית ניצל המבוטח זכאותו לפי תקנון “מאוחדת עדיף” ימנו את ההתייעצויות שקיבל במסגרת “מאוחדת עדיף” כחלק מהמכסה האמורה בסעיף זה.
**חוות דעת נוספת – רשימת רופאים יועצים בהסדר ובהחזר**

ביקור אצל רופא ילדים פרטי
הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.8
פניה לרופא יועץ מומחה ורופא ילדים מומחה לחוות דעת שניה כולל חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית

המקרה המזכה
 התייעצות העמית עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה ו/או רופא בהסדר התייעצות.
התשלום עבור השירות הרפואי
* התייעצות המבוצעת ע"י רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה:
- הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין התייעצות עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה.
- הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
- הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר הוציא בפועל עבור ההתייעצות עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה.
- השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 611 ש"ח להתייעצות.
* התייעצות המבוצעת ע"י רופא בהסדר התייעצות:
- הקופה תשלם ישירות לרופא שבהסדר התייעצות ותישא במלוא עלות ההתייעצות, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית על ידי העמית.
- העמית ישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות להסדר התייעצות.
תנאי זכאות
- עמית "לאומית כסף" יהיה זכאי להתייעצות אחת בשנה עם רופא יועץ מומחה או רופא בהסדר התייעצות  ולהתייעצות אחת עם רופא ילדים מומחה.
- במניין ההתייעצויות לשנה לפי פרק זה, יובאו רק התייעצויות אשר קוימו בפועל באותה שנה.
תקופת אכשרה: 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
**רשימת מומחים לייעוץ ולחוות דעת שנייה**

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

11.9
פניה לרופא יועץ מומחה ורופא ילדים מומחה לחוות דעת שניה כולל חוות דעת שניה לבדיקה פתולוגית
המקרה המזכה 

התייעצות העמית עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה ו/או רופא בהסדר התייעצות.
התשלום עבור השירות הרפואי
*התייעצות המבוצעת ע"י רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה:
- הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין התייעצות עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה, כהגדרתם בפרק זה.
- הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
- הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר הוציא בפועל עבור ההתייעצות עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא ילדים מומחה.
- השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה 672  ש"ח להתייעצות.
*התייעצות המבוצעת ע"י רופא בהסדר התייעצות:
- הקופה תשלם ישירות לרופא שבהסדר התייעצות ותישא במלוא עלות ההתייעצות, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ע"י העמית.
- העמית ישא בהשתתפות עצמית כמפורט ברשימת ההשתתפויות העצמיות להסדר התייעצות.
תנאי זכאות
- עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי לסך כולל של שלוש התייעצויות בשנה עם רופא יועץ מומחה ו/או רופא בהסדר התייעצות והתייעצות אחת בשנה עם רופא ילדים מומחה.
- במניין ההתייעצויות לשנה לפי פרק זה, יובאו רק התייעצויות אשר קוימו בפועל באותה שנה.
תקופת אכשרה: 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

**רשימת מומחים לייעוץ ולחוות דעת שנייה**

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מילות מפתח

חוות דעת,ייעוץ,יעוץ,רופא מומחה,מומחה,שנייה,שניה,בדיקות,בדיקה,דיעה שניה,התייעצות עם רופא

התייעצות עם רופא מומחה בארץ

התייעצות עם רופא מומחה בארץ

סוג

ייעוץ

שדה כללי (לא לשימוש)

חוות דעת, ייעוץ, יעוץ, רופא מומחה, מומחה

התייעצות עם רופא מומחה בארץ