ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התייעצות עם רופא מומחה במדינת חוץ

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.1
השירות הרפואי

חוות דעת שניה במדינת חוץ:
התייעצות עם מומחים ממדינת חוץ במרכזים הרפואיים מהשורה הראשונה.
זכאות: פעם אחת לכל מקרה מזכה.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית המחייב, על פי הפניה בכתב של רופא מומחה בישראל, התייעצות עם רופא מומחה במדינת חוץ לצורך קביעת סוג הטיפול המומלץ למצבו הרפואי.
תנאי לזכאות: קבלת אישור מראש מהמנהל הרפואי של כללית מושלם.
זכאות
החזר 75% מההוצאה הישירה בפועל לצורך ביצוע ההתייעצות עד לסכום מירבי בסך $1,000.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מה עליי לעשות?

* לקבל הפנייה לחוות הדעת מרופא מומחה בכיר.
* לקבל אישור מראש מהמנהל הרפואי של כללית מושלם.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.2
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

12.3
 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.4
התייעצות עם מומחים בחו"ל

1. חבר הזקוק להתייעצות עם מומחה בכיר בחו"ל יהא זכאי לשיפוי בשיעור של 75% הוצאותיו הממשיות לקבלת חוות דעת המומחה הבכיר ולא יותר מסכום השווה ל-1,300,דולר של ארה"ב כערכם על פי השער היציג בעת התשלום על ידי החבר.
2. השיפוי יינתן בגין התייעצות אחת בכל שנה בכל אחד מהמקרים שלהלן, על פי הפניית רופא שאושרה מראש ע"י "מכבי זהב":
   2.1. אבחון או טיפול במחלה ממארת לפי המלצת יועץ אונקולוגי בארץ או כאשר קיימים חילוקי דעות בין יועצים בארץ בתחום האבחון או הטיפול.
   2.2. מחלה המצריכה ביצוע של ניתוח גדול של בית החזה או של כלי הדם הכליליים.
   2.3. מחלה המצריכה השתלת אחד האיברים הבאים מגופו של תורם בן אנוש: כבד, כליה, לב, לב-ריאות, ריאות, מח-עצמות.
   2.4. מחלה המצריכה כריתת גפה.
   2.5. מחלה המצריכה ניתוח מוח וניתוחים אחרים בתחום הנוירוכירורגיה.
   2.6 הפרעות הורמונאליות או מטבוליות קשות.
3.  "מומחה בכיר בחו"ל" לעניין זה ייחשב רופא בחו"ל המתמחה בתחום המוגדר, הנוגע בעניין, והמוכר כבר-סמכא בתחום זה בקהילה הרפואית והמדעית.
4. "הוצאות ממשיות" לעניין סעיף זה תיחשבנה אך ורק הוצאות בגין משלוח חומר רפואי ותשלום עבור חוות הדעת.
התייעצות עם מומחים בחו"ל במרכז רפואי שבהסכם
חבר הזקוק להתייעצות עם רופא בכיר בחו"ל יוכל לקבל התייעצות אחת לשנה במסגרת "מרכז רפואי שבהסכם", בהשתתפות עצמית בגובה של סכום השווה ל- 20 דולר של ארה"ב בלבד, כערכם על פי השער היציג בעת התשלום על ידי החבר.
מרכז רפואי שבהסכם הינו בית חולים "מסצ'וסטס ג'נרל" בבוסטון וכל מרכז רפואי אחר שעמו תגיע מכבי ו/או "מכבי זהב" להסכם.
רשימת החברות הנוספות, באם תהיינה, תימצא בסניפי מכבי.

זכות ההתייעצות עם מומחים בחו"ל במרכז רפואי שבהסכם מותנית בתנאים המנויים בסעיף 2 לעיל, ובלבד שהחבר לא מימש זכותו להתייעצות בחו"ל באותה שנה.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מה עליי לעשות?

* לקבל הפנייה לחוות הדעת מרופא מומחה בכיר.
* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.5
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2014

מה עליי לעשות?

* לקבל הפנייה לחוות הדעת מרופא מומחה בכיר.
* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.6
חוות דעת נוספת בחו“ל

תקופת המתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
1. מבוטח יהיה זכאי להתייעץ עם מומחה בכיר - מאחד המרכזים הרפואיים בחו“ל עמם
    קשורה הקופה בהסכם, בתנאי שהתייעץ קודם לכן עם מומחה בכיר בתחום שבנדון
    מטעם הקופה וקיבל לכך אישור מראש מהסמכות המאשרת בקופה.
    כל זאת בתנאי שהצורך בייעוץ נובע מאחד מאלה:
    1.1 קיימת המלצה של יועץ אונקולוגי מטעם הקופה.
    1.2 קיים חשש לצורך בניתוח לב פתוח או ניתוח מוח.
    1.3 קיים צורך בהשתלת אחד האיברים הבאים: לב, כבד, מוח עצם, ריאות.
    1.4 מחלה (שלא עקב תאונה) המצריכה כריתת גפה.
2. מבוטח אשר הוכר כזכאי לקבל חוות דעת נוספת בחו“ל מכוח תקנון זה, זכאי לקבל
    חוות דעת נוספת מאחד המרכזים הרפואיים בחו“ל עמם קשורה הקופה בהסכם,
    בהשתתפות עצמית שלא תעלה על 50 דולר.
    הזכאות הינה לחוות דעת אחת בשנה.
3. היה ובתחום הנדון לא ניתן לקבל חוות דעת רפואית מאחד המרכזים הרפואיים
    בחו“ל עמם קשורה הקופה בהסכם, והמבוטח הוכר כזכאי לקבל חוות דעת נוספת
    בחו“ל מכוח תקנון זה, יהיה המבוטח זכאי לשיפוי בשיעור 75% מהוצאותיו
    הממשיות לקבלת חוות הדעת ממרכז רפואי אחר ועד לתקרה של 800 דולר.
4. השיפוי יינתן בגין הוצאות הנגבות על ידי הרופא המייעץ ובגין הוצאות
    שיגור החומר הרפואי לחו“ל.
5. האמור לעיל יינתן בתנאי שנותן חוות הדעת הנוספת הינו מומחה בכיר מוכר וידוע
    בתחום המבוקש ובכפוף לאישור שהתקבל מהסמכות המקצועית בקופה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מה עליי לעשות?

* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.7
התייעצות רפואית לפני בחירת מרכז רפואי בחו“ל

תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
מהות השירות ביחס לזכאות על פי ”מאוחדת עדיף“: מתווסף.
איתור גורם מייעץ בחו“ל
1. מבוטח ”מאוחדת שיא“ הזקוק לדעתו לטיפול או ייעוץ בחו“ל עקב מצבו הרפואי,
    יהיה זכאי לקבל מהקופה רשימה של 3 מרכזים רפואיים בחו“ל המתאימים לטיפול
    במצבו הרפואי וכן שמות של 3 רופאים בחו“ל שהינם מומחים בתחום הטיפול
    הרלוונטי למצבו הרפואי, לרבות פרטים אודות דרך ההתקשרות עם רופאים אלה.
2. המבוטח לא יידרש לשלם כל השתתפות עצמית בגין השירות האמור בסעיף 1 לעיל.
קבלת הייעוץ
3. מבוטח כאמור אשר עונה לאמור בסעיף 4 להלן ואשר יבחר להתייעץ עם אחד
    המרכזים הרפואיים או הרופאים בחו“ל עמם קשורה הקופה בהסכם, יהיה זכאי לקבל
    מהקופה את הייעוץ בחו“ל, כל זאת בהשתתפות עצמית של 130 ש“ח להתייעצות.
    הזכאות הינה עד לשלוש חוות דעת, לכל תקופת החברות.
4. האמור לעיל מותנה בכך שהצורך בייעוץ נובע מאחד מאלה:
    4.1 קיימת המלצה של יועץ אונקולוגי מטעם הקופה.
    4.2 קיים חשש לצורך בניתוח לב פתוח או ניתוח מוח.
    4.3 קיים צורך בהשתלת אחד האיברים הבאים: לב, כבד, מוח-עצם, ריאות.
    4.4 מחלה (שלא עקב תאונה) המצריכה כריתת גפה.
5. היה ובתחום הנדון לא ניתן לקבל חוות דעת רפואית מאחד המרכזים הרפואיים
    בחו“ל עמם קשורה הקופה בהסכם והמבוטח הוכר כזכאי לקבל חוות דעת נוספת
    בחו“ל מכוח תקנון זה, יהיה המבוטח זכאי לשיפוי בשיעור 85% מהוצאותיו הממשיות
    לקבלת חוות הדעת ממרכז רפואי אחר ועד לתקרה של 6,487 ש“ח. השיפוי יינתן
    בגין הוצאות שכר הרופא היועץ ובגין הוצאות שיגור החומר הרפואי לחו“ל.
6. האמור בסעיף 5 לעיל מותנה בכך שנותן חוות הדעת הנוספת הינו מומחה בכיר
    בתחום המבוקש ובכפוף לאישור שהתקבל מהסמכות המקצועית בקופה.
7. זכויות המבוטח על פי האמור בסעיף זה מתווספות לזכאותו מכוח תקנון
    ”מאוחדת עדיף“ ואולם מבוטח לא יהיה רשאי לצרף את זכויותיו מכוח שתי התוכניות
    ביחס לאותה התייעצות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מה עליי לעשות?

* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.8
חוות-דעת שניה בחו"ל

הגדרות לפרק זה
1. רופא מומחה בחו"ל - רופא מומחה בתחום המוגדר נשוא ההתייעצות, מאחד
    המרכזים הרפואיים בחו"ל, עימם קשורה הקופה בהסכם או ממרכז רפואי אחר בחו"ל.
    העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת המרכזים הרפואיים שבהסכם בחו"ל בסניפי
    הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט כמפורט בגב ההסכם.

2. רופא מומחה בכיר - רופא מומחה, אשר משמש או שימש ב- 5 שנים שקדמו למקרה
    המזכה כמנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה או מנהל יחידה או מנהל מכון בבית חולים
    ציבורי, או מנהל מחלקה לרפואה דחופה או פרופסור באחד מבתי הספר לרפואה
    בישראל, שתחום עיסוקו ומומחיותו הם בנושא הרלוונטי להתייעצות.
    העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הרופאים בסניפי הקופה ובמוקד
    שירות הלקוחות, כמפורט בגב ההסכם.

המקרה המזכה
התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל בגין בעיה רפואית הקיימת לעמית, לצורך קביעת סוג הטיפול המומלץ לעמית ו/או אישור האבחנה הרפואית, בתנאים המצטברים הבאים:
1. ההתייעצות נדרשה על פי הפניה בכתב של רופא מומחה בכיר.
2. קבלת חוות דעת שניה מותנית באישור מראש של הגורם המאשר בקופה.
התשלום עבור השירות הרפואי
1. חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי בהסכם
    1.1 הקופה תעביר לרופא מומחה בחו"ל, את מסמכיו הרפואיים של העמית
          לצורך מתן חוות דעת רפואית שניה.
    1.2 עמית "לאומית כסף" יהיה חייב בהשתתפות עצמית של 50$ לכל התייעצות.
2. חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי שאינו בהסכם
    היה ובגין המקרה המזכה לא ניתן לקבל חוות דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל
    ממרכז רפואי שבהסכם, תשפה הקופה את העמית על הוצאותיו הממשיות
    שהוצאו בגין חוות דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל במרכז רפואי,
    שאינו קשור בהסכם עם הקופה:
    2.1 הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
    2.2 הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות
           אשר הוציא בפועל עבור חוות דעת שניה בחו"ל.
    2.3 השיפוי לעמיתי ”לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 500$.
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2014

מה עליי לעשות?

* לקבל הפנייה לחוות הדעת מרופא מומחה בכיר.
* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

12.9
חוות-דעת שניה בחו"ל

הגדרות לפרק זה
1. רופא מומחה בחו"ל - רופא מומחה בתחום המוגדר נשוא ההתייעצות, מאחד
    המרכזים הרפואיים בחו"ל, עימם קשורה הקופה בהסכם או ממרכז רפואי אחר בחו"ל.
    העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת המרכזים הרפואיים שבהסכם בחו"ל בסניפי
    הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט כמפורט בגב ההסכם.

2. רופא מומחה בכיר - רופא מומחה, אשר משמש או שימש ב- 5 שנים שקדמו למקרה
    המזכה כמנהל מחלקה או סגן מנהל מחלקה או מנהל יחידה או מנהל מכון בבית חולים
    ציבורי, או מנהל מחלקה לרפואה דחופה או פרופסור באחד מבתי הספר לרפואה
    בישראל, שתחום עיסוקו ומומחיותו הם בנושא הרלוונטי להתייעצות.
    העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת הרופאים בסניפי הקופה ובמוקד
    שירות הלקוחות, כמפורט בגב ההסכם.

המקרה המזכה
התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל בגין בעיה רפואית הקיימת לעמית, לצורך קביעת סוג הטיפול המומלץ לעמית ו/או אישור האבחנה הרפואית, בתנאים המצטברים הבאים:
1. ההתייעצות נדרשה על פי הפניה בכתב של רופא מומחה בכיר.
2. קבלת חוות דעת שניה מותנית באישור מראש של הגורם המאשר בקופה.
התשלום עבור השירות הרפואי
1. חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי בהסכם
    1.1 הקופה תעביר לרופא מומחה בחו"ל, את מסמכיו הרפואיים של העמית
          לצורך מתן חוות דעת רפואית שניה.
    1.2 עמית "לאומית זהב" יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית
          בגין חוות דעת שניה בחו"ל.
2. חוות דעת שניה אצל מרכז רפואי שאינו בהסכם
    היה ובגין המקרה המזכה לא ניתן לקבל חוות דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל
    ממרכז רפואי שבהסכם, תשפה הקופה את העמית על הוצאותיו הממשיות
    שהוצאו בגין חוות דעת שניה מרופא מומחה בחו"ל במרכז רפואי,
    שאינו קשור בהסכם עם הקופה:
    2.1 הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
    2.2 הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות
           אשר הוציא בפועל עבור חוות דעת שניה בחו"ל.
    2.3 השיפוי לעמיתי ”לאומית זהב" הינו עד תקרה בגובה 1,000$.
3. הבאת רופא מומחה בחו"ל לישראל לצורך בדיקת עמית ”לאומית זהב" 
    במקרים בהם תידרש, לצורך מתן חוות הדעת השניה, בדיקת עמית "לאומית זהב",
    על ידי הרופא המומחה מחו"ל, תשפה הקופה את העמית בגין הבאתו של הרופא
    המומחה מחו"ל לישראל, כולל הוצאות הטיסה, השהייה ומתן חוות הדעת הרפואית.
    3.1 הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
    3.2 הקופה תשפה את עמית ”לאומית זהב" בסך של 80% מההוצאות
           ולא יותר מ- 9,251 ש"ח.
    3.3 הבאת הרופא המומחה מחו"ל כאמור לעיל מותנית בקבלת אישור מראש
           של הגורם המאשר בקופה.
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מה עליי לעשות?

* לקבל הפנייה לחוות הדעת מרופא מומחה בכיר.
* לקבל אישור מראש של הקופה.
* ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מילות מפתח

בדיקה,בדיקות,יעוץ רופא,ייעוץ רופא,מדינת חוץ, חוץ לארץ,מומחה בכיר בחו"ל,חו"ל,התייעצות עם דוקטור מחוץ לארץ

התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל

התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל

סוג

ייעוץ

התייעצות עם רופא מומחה בחו"ל