ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

33.61 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

37.08 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

32.78 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

33.61 ₪

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שיקום דיבור למבוגר
השירות הרפואי
שיקום דיבור למבוגר: השתתפות בהוצאות טיפול לשיקום כושר הדיבור למבוטח שגילו עולה על 18 שנה במצבים מסויימים. (מעבר לטיפולים המוענקים על פי חוק הבריאות).
מקרה מזכה
היותו של העמית במצב של אובדן, מלא או חלקי, של כושר הדיבור בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או ניתוח או מחלה, אשר ניתן לשפרו על ידי טיפול מיוחד לשיקום הדיבור.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מההוצאות בפועל עבור ביצוע הטיפולים, עד לסכום מירבי בסך 101 ש"ח לכל טיפול, עד 10 טיפולים בשנה קלנדרית.
תקופת אכשרה
6 חודשים.


טיפולים לדחיפת (דחיקת) לשון
השירות הרפואי
טיפולים לדחיפת (דחיקת) לשון.
מעבר לזכאות בסל הבסיסי.
מקרה מזכה
ילדים מגיל 10 עד 18 על פי המלצת אורטודנט.
הטיפול יתבצע על ידי קלינאי תקשורת.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מההוצאות בפועל עד סך 109 ש"ח לטיפול, עד 5 טיפולים.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפול בליקויי דיבור
תקופת ההמתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
1. קורס טיפול בגמגום - מבוטח עד גיל 18 שנה זכאי להשתתפות הקופה בעלות קורס
    אחד של טיפול בגמגום, מעבר לזכאות הקיימת על פי חוק.
    השתתפות הקופה - 50% מעלות הקורס ועד תקרה של 990 ש“ח.
2. קלינאי תקשורת - מבוטח זכאי לקורס בן 12 טיפולים של קלינאי תקשורת, הכולל
    טיפול בגין קשיי למידה על רקע בעיה שפתית אורגנית,
    בהשתתפות עצמית בגובה 50% מהתעריף הנהוג בקופה.
3. האמור בסעיפים 1 ו- 2 לעיל מותנה באישור הגורם המקצועי בקופה ובכך שהטיפולים
    יסופקו על ידי הקופה או על ידי ספק שירותים הקשור עמה בהסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

טיפולי שיקום
1. הגדרות לפרק זה

"שנה" - תקופה שתחילתה במועד הטיפול הראשון, שבוצע בעמית על פי הוראות פרק זה, וסיומה בתום אותה שנה קלנדרית.
4. טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור
4.1 המקרה המזכה
טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור אשר ניתן לעמית, לאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות, בתנאים המצטברים הבאים:
4.1.1 הטיפול ניתן לעמית בשל היותו במצב של אובדן מלא או חלקי של כושר הדיבור.
4.1.2 אובדן כושר הדיבור אירע בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או ניתוח מוח או
          כריתת לרינקס.
4.1.3 העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה אשר קבע שטיפול זה עשוי
          להחזיר את כושר הדיבור לעמית.
4.1.4 הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
4.2 התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 64 ש"ח לטיפול.
4.3 תנאי זכאות
העמית יהיה זכאי לסך כולל של 12 טיפולים בשנה, מעבר לטיפולים להם זכאי העמית על פי חוק הבריאות.
מכסת הטיפולים הנ"ל כוללת את הכיסוי המפורט בסעיף 5 דלהלן, קרי, סך כל הטיפולים בשנה לרבות טיפולים מיוחדים לריפוי בעיסוק (כמפורט בסעיף 5 דלהלן) לא יעלה על 12 טיפולים בשנה.
תקופת אכשרה: 3 חודשים
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיקום
1. הגדרות לפרק זה

"שנה" - תקופה שתחילתה במועד הטיפול הראשון, שבוצע בעמית על פי הוראות פרק זה, וסיומה בתום אותה שנה קלנדרית.
4. טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור
4.1 המקרה המזכה
טיפול מיוחד לשיקום הדיבור ו/או ריפוי בדיבור אשר ניתן לעמית, לאחר שמיצה את זכאותו על פי חוק הבריאות, בתנאים המצטברים הבאים:
4.1.1 הטיפול ניתן לעמית בשל היותו במצב של אובדן מלא או חלקי של כושר הדיבור.
4.1.2 אובדן כושר הדיבור אירע בעקבות אירוע מוחי (C.V.A) או ניתוח מוח או
          כריתת לרינקס.
4.1.3 העמית הופנה לטיפול על ידי רופא מומחה בקופה אשר קבע שטיפול זה עשוי
          להחזיר את כושר הדיבור לעמית.
4.1.4 הטיפול נעשה במכון שבהסדר.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
4.2 התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הטיפול, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית בגובה 64 ש"ח לטיפול.
4.3 תנאי זכאות
העמית יהיה זכאי לסך כולל של 12 טיפולים בשנה, מעבר לטיפולים להם זכאי העמית על פי חוק הבריאות.
מכסת הטיפולים הנ"ל כוללת את הכיסוי המפורט בסעיף 5 דלהלן, קרי, סך כל הטיפולים בשנה לרבות טיפולים מיוחדים לריפוי בעיסוק (כמפורט בסעיף 5 דלהלן) לא יעלה על 12 טיפולים בשנה.
תקופת אכשרה: 3 חודשים
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/02/2015

מילות מפתח

קלינאי תקשורת, הפרעות דיבור,גמגום,אימוני שמיעה,קריאת שפתיים,טיפול בצרידות למורים,טיפול קול,טיפול בשפה ודיבור,התאמת מכשיר שמיעה,בדיקות שמיעה,טיפול בהפרעות קול כתוצאה מהתערבות כירורגית

הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור)

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 1 (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 (ג) - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 8 - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור)

הפרעות בתקשורת (ריפוי בדיבור)