ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - סיסי שיליה

 

תיאור

בדיקה פולשנית לאבחון גנטי, הבדיקה כוללת:
* הסבר / יעוץ לפני הבדיקה.
* ביצוע הפרוצדורה.
* בדיקת קריוטיפ של העובר וביצוע כל הבדיקות אשר הומלצו על ידי גנטיקאי.
* מסירת תוצאות כולל הסבר / יעוץ לפי הצורך.

בדיקת סיסי שיליה מהווה חלופה לבדיקת מי שפיר.

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* נשים שהן בגיל 33 ומעלה בתחילת ההריון (על פי תאריך וסת אחרון) זכאיות לבדיקת
  סיסי שיליה.
* בדיקת סיסי שיליה ניתנת במימון משרד הבריאות רק לנשים שעברו את הבדיקה ללא
   תשלום פרטי מכיסן או באמצעות מי מטעמן (למשל, לבחירה בתשלום פרטי של הרופא
   המדקר) מעבר למימון משרד הבריאות,. תשלום פרטי שניתן עבור ביצוע בדיקת דם
   שאינה כלולה במימון משרד הבריאות ואשר האיגוד הגנטי הכיר בה לא ישלול את מימון
   משרד הבריאות ובלבד שלא יגבה עבורה מחיר העולה על מחירון משרד הבריאות
   ובהעדר מחיר מחירון על עלות סבירה שאישר משרד הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/05/2023

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* אישה מתחת גיל 35 ושאינה זכאית למימון הבדיקה מקופת חולים, זכאית לקבלת
   בדיקת סיסי שיליה אם קיבלה המלצה של גנטיקאי על פי המלצות רשמיות של איגוד
   הגנטיקאים או חוזרי משרד הבריאות.
* בדיקת סיסי שיליה ניתנת במימון משרד הבריאות רק לנשים שעברו את הבדיקה ללא
   תשלום פרטי מכיסן או באמצעות מי מטעמן (למשל, לבחירה בתשלום פרטי של הרופא
   המדקר) מעבר למימון משרד הבריאות,. תשלום פרטי שניתן עבור ביצוע בדיקת דם
   שאינה כלולה במימון משרד הבריאות ואשר האיגוד הגנטי הכיר בה לא ישלול את מימון
   משרד הבריאות ובלבד שלא יגבה עבורה מחיר העולה על מחירון משרד הבריאות
   ובהעדר מחיר מחירון על עלות סבירה שאישר משרד הבריאות.

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת סיסי שיליה באחד מהמקרים הבאים:
   - הסיכוי לתסמונת דאון בלידה, הוא מעל 1:380, לפי חלבון עוברי, BHCG,
     אסטריול וגיל האישה.
   - עובי של 3 מ"מ ומעלה בבדיקת שקיפות עורפית
   - סיכון משוקלל לשקיפות העורפית ולסקר ביוכימי של 1:200 ומעלה.
* השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לנשים בהריון שגילן עד 35 שנה.
זכאות: פעם אחת לכל הריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי. במקרה של הריון מרובה עוברים הזכאות הינה לכל דיקור.
מקרה מזכה
ביצוע בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לעמיתה בהיריון באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ׳יפ גנטי) וחלבון עוברי (ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע הבדיקה).
זכאות
במכון פרטי שאינו בהסדר 75% מההוצאה בפועל עד סכום מירבי של 1,440 ש"ח.
במכון הסדר בהשתתפות עצמית בגובה 800 ש"ח לכל דיקור.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לנשים בהריון שגילן עד 35 שנה.
זכאות: פעם אחת לכל הריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי ובמסגרת הזכאות לבדיקה המוגדרת בתקנון ”מושלם זהב”. במקרה של הריון מרובה עוברים הזכאות הינה לכל דיקור.
מקרה מזכה
ביצוע בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לעמיתה בהיריון באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ׳יפ גנטי) וחלבון עוברי (הזכאות כוללת את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע הבדיקה).
זכאות
50% מההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת ”מושלם זהב” (קרי, השתתפות עצמית של 400 ש"ח במקום 800 ש"ח במכוני הסדר), וזאת במסגרת מיצוי הזכאות על פי ”מושלם זהב”.
תקופת אכשרה
אין.


חבילה לנשים בהריון
החזר במסגרת הזכאות לחבילה לנשים בהריון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת סיסי שיליה במקרים בהם אין זכאות בסל הבסיסי, בהתאם להמלצת הרופא
  המטפל, חברה בהיריון תהא זכאית להחזר מרבי בסך 1,442 ש"ח ולא יותר מגובה
  ההוצאה בפועל בגין הבדיקה.
* ההחזר עבור בדיקת סיסי שיליה מהווה תחליף להחזר עבור בדיקת מי שפיר, וכולל את
  הייעוץ הניתן במסגרת ביצוע הבדיקה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

גילוי מוקדם של מומים מולדים אצל העובר
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית
בדיקת סיסי שיליה אצל נשים בהריון:
1. נשים הרות, שבעת כניסתן להריון היה גילן נמוך מ- 35 שנה, זכאיות לבצע בדיקת מי
    שפיר או בדיקת סיסי שיליה, אחת משתי בדיקות אלו בלבד, על פי בחירתה של
    המבוטחת, על חשבון הקרן במכונים הקשורים עם הקופה בהסכם, אפילו חסרות
    נסיבות המהוות גורמי סיכון, כמפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובלבד שניתנה
    לכך המלצה מטעם רופא נשים של הקופה.
2. בדיקות כאמור לעיל מתבצעות ב“השתתפות עצמית“ של המבוטחת
    בגובה 724 ש“ח לבדיקה. מבוטחת שהופנתה ע“י הקופה לביצוע הבדיקה במכון
    חיצוני תהא זכאית לשיפוי בגובה 75% מהעלות ועד תקרה של 1,475 ש“ח.
3. בדיקות כאמור לעיל תתבצענה על חשבון הקופה גם אצל זוגות נשואים בהם הבעל
    חבר בקופה אחרת, למעט מקרים שסיבת ביצוע הבדיקה הינה מחלה תורשתית ו/או
    ליקוי במבנה הכרומוזומים המצויים אצל הבעל החבר בקופה אחרת.
    במקרים אלה לא תתבצע הבדיקה על חשבון הקרן.
סייגים
1. הקופה אינה אחראית על אי גילוי מוקדם של מומים מולדים בעקבות ביצוע בדיקות
    אשר פורטו לעיל, זאת עקב המגבלות הקיימות בגילוי מוקדם של חלק מן המומים
    המולדים אצל העובר באמצעות המכשור הקיים במערכת הבריאות.
2. בחרה מבוטחת בהריון לקבל עזרה רפואית כאמור לעיל ועשתה זאת על דעתה, על
    אחריותה ועל חשבונה, מבלי לקבל מראש את אישורה של ”הסמכות המאשרת“,
    לא תהיה זכאית לשיפוי כלשהו מהקופה עבור ההוצאות שנגרמו לה בנדון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
* בדיקת סיסי שיליה אשר בוצעה לעמיתה, עד השבוע ה-12 להריונה.
* עמיתה אשר ביצעה בדיקת סיסי שיליה לא תהא זכאית לביצוע בדיקת מי שפיר.

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת סיסי שיליה במכון שבהסדר
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה, פעם אחת לכל
  הריון ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה בגובה 626 ש"ח לבדיקה.
בדיקת סיסי שיליה שלא במכון הסדר
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת סיסי שיליה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר
      הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת סיסי שיליה.
  3. השיפוי לעמיתה הינו עד תקרה בגובה 751 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
* בדיקת סיסי שיליה אשר בוצעה לעמיתה, עד השבוע ה-12 להריונה.
* עמיתה אשר ביצעה בדיקת סיסי שיליה לא תהא זכאית לביצוע בדיקת מי שפיר.

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת סיסי שיליה במכון שבהסדר
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה, פעם אחת לכל
  הריון ובכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה בגובה 376 ש"ח לבדיקה.
בדיקת סיסי שיליה שלא במכון הסדר
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת סיסי שיליה,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר
      הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת סיסי שיליה.
  3. השיפוי לעמיתה הינו עד תקרה בגובה 1,502 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מילות מפתח

בדיקת סיסי שיליה,סיסי שיליה,מעל גיל 35,מתחת לגיל 35,הריון ולידה,כרומוזומים, חלבון עוברי,מומים מולדים,סיסי שילייה,בדיקות בהריון,גנטיקה,אבחון גנטי,קריוטיפ,חלופה,בדיקות גנטיות - בדיקת CMA (צ'יפ גנטי) במהלך הריון,בדיקות גנטיות,בדיקה גנטית

בדיקות במהלך הריון - סיסי שיליה

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, מניעה

בדיקות במהלך הריון - סיסי שיליה