ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הבראה ליולדת

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות בהוצאות הבראה של יולדת לאחר לידת הילד הרביעי ו/או לאחר לידת כל ילד נוסף.
מקרה מזכה
יציאה להבראה במוסד המיועד לנופש או הבראה של עמיתה אשר יש לה כבר שלושה ילדים או יותר, תוך חודש מלידת כל ילד נוסף.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מההוצאה בפועל עבור דמי הבראה, עד לסכום מירבי בסך 300 ש"ח לכל יום הבראה, לתקופה מירבית בת שלושה ימים.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
הבראה ליולדת: השתתפות בהוצאות הבראה של יולדת לאחר לידת הילד הראשון או השני או השלישי.
ניתן למימוש עבור ילד אחד בלבד.
מקרה מזכה
יציאה להבראה במוסד או במתקן המיועד להבראה לאחר לידה, תוך חודש ימים מהלידה.
זכאות
סכום השווה ל- 75% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 350 ש"ח ליום.
לתקופה מירבית של 3 ימים.
תקופת המתנה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* חברה לאחר לידת ילד רביעי תהיה זכאית להחזר בגין הוצאות דמי הבראה בשיעור של
   3 לילות הבראה בסכום של עד 264 ש"ח ללילה, בגין כל ילד החל מהילד הרביעי
   ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
   א. החברה שהתה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית הבראה או בבית מלון הרשומים
        על ידי משרד התיירות.
   ב. טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד הלידה.
* תקופת המתנה - 3 חודשים.
* תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מה עליי לעשות?

לקבלת החזר יש למסור בסניף מכבי את
1. קבלה וחשבונית מס מקוריות בציון המסמכים הבאים:
    תאריכי השהייה בבית ההבראה.
2. מכתב שחרור מבית החולים.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": מתווסף. 
* השירות ניתן במסגרת "סל יולדת".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
* הבראה של יולדת לאחר לידת הילד השלישי וכל ילד נוסף, בתנאים המצטברים הבאים:
   - ההבראה בוצעה בבית מלון או בית הבראה הרשומים במשרד התיירות.
   - העמיתה מימשה את זכאותה להבראה על פי פרק זה בטרם חלפו חודשיים
     מיום שחרורה של העמיתה מבית החולים, לאחר הלידה.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין הבראה ליולדת,
   בתנאים המצטברים הבאים:
   - הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
   - הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות
     עד תקרה בגובה 269 ש"ח ליום, אשר הוציאה בפועל עבור הבראה ליולדת.
   - השיפוי הינו לתקופה מירבית בת שלושה ימים לאחר לידה טבעית,
     וחמישה ימים לאחר ניתוח קיסרי.
תקופת המתנה: 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
* הבראה של יולדת לאחר לידת הילד הראשון וכל ילד נוסף, בתנאים המצטברים הבאים:
    - ההבראה בוצעה בבית מלון או בית הבראה הרשומים במשרד התיירות.
    - העמיתה מימשה את זכאותה להבראה על פי פרק זה בטרם חלפו
      חודשיים מיום שחרורה של העמיתה מבית החולים, לאחר הלידה.

התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין הבראה ליולדת,
  בתנאים המצטברים הבאים:
    - הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
    - הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות
      עד תקרה בגובה 359 ש"ח ליום, אשר הוציאה בפועל עבור הבראה ליולדת.
    - השיפוי הינו לתקופה מירבית בת שלושה ימים לאחר לידה טבעית,
      וחמישה ימים לאחר ניתוח קיסרי.
תקופת המתנה: 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

15. הבראה ליולדת
תקופת ההמתנה
: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
15.1 יולדת זכאית לצאת להבראה לאחר לידה, במוסד המיועד לכך החל מלידת הילד הרביעי. זכאות זו תהא בתוקף בתנאי שהיציאה להבראה הייתה לפני תום חודש ימים ממועד שחרור היולדת/הילוד (המאוחר מבין השניים) מבית החולים.
2.15 היולדת תהיה זכאית לשיפוי בשיעור של 75% מההוצאה בפועל עבור כל יום הבראה מלא, עד לסכום של 290 ש״ח ליום. כל זאת, לתקופה מירבית בת שלושה ימים והכל תמורת המצאת תעודת השחרור מבית היולדות וקבלות מקוריות המעידות על הסכומים ששולמו לבית ההבראה או המלונית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 21/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 15/08/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מילות מפתח

הבראה ליולדת,נופש אחרי לידה,לאחר לידה,הבראה אחרי לידה,הבראה לאחרי הלידה,בית הבראה,בית מלון,שחרור יולדת,שחרור לאחר לידה

הבראה ליולדת

הבראה ליולדת

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

הבראה ליולדת