ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הבראה לאחר אשפוז

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
החלמה לאחר אשפוז בגין מחלת הסוכרת: בבתי ההחלמה שבהסדר.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של עמית חולה סוכרת שאושפז בבי"ח לפחות 4 לילות וטרם חלפה תקופה של חודשיים מיום שחרורו מביה"ח.
זכאות
השתתפות עצמית בסך 200 ש"ח ללילה. 
א. 7 לילות לעמית שאושפז בבי"ח לפחות 4 לילות.
ב. 10 לילות לעמית שאושפז בבי"ח לפחות 7 לילות.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/07/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הבראה לאחר אישפוז
1. חבר יהיה זכאי להחזר מ"מגן כסף" בהוצאות הבראה לאחר אשפוז, בסך של 250 ₪ ללילה ועד לסכום הוצאות ההבראה בפועל, לפי הנמוך מביניהם, עבור מחצית ימי אשפוזו ולא יותר מאשר עבור 21 ימי הבראה לשנה ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:
   1.1 החבר היה מאושפז בבית חולים/בבית חולים פרטי, על חשבון מכבי ו/או "מכבי כסף", לפחות 8 לילות רצופים.
   1.2 טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד שחרור החבר מבית החולים.
   1.3 החבר שהה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית הבראה או בבית מלון הרשומים במשרד התיירות.
   1.4 החבר המציא ל"מכבי כסף" תעודת שחרור או סיכום מחלה מביה"ח בו היה מאושפז וכן קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית ההבראה, המפרטות את ימי ההבראה ואת הוצאותיו בגין כל יום הבראה.
   1.5 חבר שגילו מתחת ל-18 שנים, הזכאי להבראה וזקוק לליווי מבוגר, יקבל תוספת החזר של 33 ש"ח עבור המלווה כך שתקרת ההחזר ללילה תהיה עד 283 ש"ח.
2. על אף האמור לעיל, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה גם מי ש"מכבי כסף" הכיר בצורך אשפוזו בחו"ל, והכל בכפוף לסעיף 1 לעיל.
3. חבר החולה במחלת הפסוריאזיס ובידיו הפניית רופא עור מורשה לקבלת טיפולים במרחצאות ים המלח, והזכאי להחזר ממכבי במסגרת הסל הבסיסי עבור הוצאותיו באותם טיפולים, יהא זכאי להחזר נוסף מ"מכבי כסף", מעבר להחזר מהסל הבסיסי,  ובלבד ששיעור ההחזר מ"מכבי כסף" יהא על פי השיעורים ועד לסכומי התקרה כדלקמן:
   1. 10% מהוצאותיו עבור יום שהייה במלון או מרחצאות למשך חודש אחד בשנה, אך לא יותר מ-35 ש"ח ליום. חבר שגילו מתחת ל-18 שנים הזקוק לליווי מבוגר, יקבל תוספת החזר בסך 80 ש"ח ועד לגובה ההוצאה ליום שהייה עבור המלווה.
   2.  10%מההוצאה עבור דמי הכניסה למתקן הסולריום ועד 30 כניסות בשנה.
ההחזרים, כפי שמצוינים בסעיף 3 לעיל יעודכנו בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות, אחת לשנה.
4.  חבר לאחר אירוע לב חריף ו/או ניתוח לב, הזכאי על פי הסל הבסיסי לחמישה ימי הבראה במוסד שבהסכם, תישא "מכבי כסף" ביתרת הוצאותיו לתקופה של יומיים נוספים, בכפוף לתנאי ההסכם
תקופת המתנה - 3 חודשים
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הבראה לאחר אשפוז
1. חבר יהיה זכאי להחזר מ"מכבי זהב" בהוצאות הבראה לאחר אשפוז, בסך
    של 509 ש"ח ללילה ועד לסכום הוצאות ההבראה בפועל, לפי הנמוך מביניהם,
    עבור מחצית ימי אשפוזו ולא יותר מאשר עבור 21 ימי הבראה לשנה ובלבד
    שהתקיימו התנאים הבאים:
    1.1 החבר היה מאושפז בבית חולים/בבית חולים פרטי, על חשבון מכבי ו/או
           "מכבי זהב", לפחות 8 לילות רצופים.
    1.2 טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד שחרור החבר מבית החולים.
    1.3 החבר שהה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית הבראה או בבית מלון
           הרשומים במשרד התיירות.
    1.4 החבר המציא ל"מכבי זהב" תעודת שחרור או סיכום מחלה מביה"ח בו היה
           מאושפז וכן קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית ההבראה, המפרטות את ימי
           ההבראה ואת הוצאותיו בגין כל יום הבראה.
    1.5 חבר שגילו מתחת ל- 18 שנים, הזכאי להבראה וזקוק לליווי מבוגר, יקבל תוספת
           החזר של 34 ש"ח עבור המלווה כך שתקרת ההחזר ללילה תהיה עד 542 ש"ח.
2. על אף האמור לעיל, יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה גם מי ש"מכבי זהב" הכיר
    בצורך אשפוזו בחו"ל, והכל בכפוף לסעיף 1. לעיל.
3. מצא רופא בית החולים או הרופא המטפל כי החבר זקוק, בתקופת ההבראה
    לאחר האשפוז, להשגחה רפואית מלאה, יופנה החבר למוסד הבראה שבהסכם.
    "מכבי זהב" תשלם תמורת ימי ההבראה למוסד שבהסכם, עבור אותו מספר ימי
    ההבראה שבגינם הוא זכאי להחזר על פי סעיף 1. לעיל.
4. חבר החולה במחלת הפסוריאזיס ובידיו הפניית רופא עור מורשה לקבלת טיפולים
    במרחצאות ים המלח, והזכאי להחזר ממכבי במסגרת הסל הבסיסי עבור הוצאותיו
    באותם טיפולים, יהא זכאי להחזר נוסף מ"מכבי זהב", מעבר להחזר מהסל הבסיסי,
    ובלבד ששיעור ההחזר מ"מכבי זהב" יהא על פי השיעורים ועד לסכומי התקרה כדלקמן:
    4.1 10% מהוצאותיו עבור יום שהייה במלון או מרחצאות למשך חודש אחד בשנה,
           אך לא יותר מ- 35 ש"ח ליום. חבר שגילו מתחת ל- 18 שנים הזקוק לליווי מבוגר,
           יקבל תוספת החזר בסך 80 ש"ח ועד לגובה ההוצאה ליום שהייה עבור המלווה.
    4.2 10% מההוצאה עבור דמי הכניסה למתקן הסולריום ועד 30 כניסות בשנה.
    ההחזרים, כפי שמצוינים בסעיף 4 לעיל יעודכנו בשיעור עליית מדד יוקר הבריאות,
    אחת לשנה.
5. חבר לאחר אירוע לב חריף ו/או ניתוח לב, הזכאי על פי הסל הבסיסי לחמישה ימי
    הבראה במוסד שבהסכם, תישא "מכבי זהב" ביתרת הוצאותיו לתקופה של יומיים
    נוספים, בכפוף לתנאי ההסכם.
תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/07/2018

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הבראה לאחר אשפוז
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח ”מכבי שלי“ אשר היה מאושפז בבית חולים יהיה זכאי להשתתפות בהבראה בבתי מלון או בבתי הבראה, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
1. גילו של המבוטח 65 שנים ומעלה.
2. המבוטח היה מאושפז בבית חולים לפחות 4 לילות רצופים ולא יותר מ-7 לילות 
    רצופים. הכיסוי למבוטח שהיה מאושפז 8 לילות רצופים ומעלה הינו על פי
    תקנון ”מכבי זהב“ בלבד.
3. טרם חלפה תקופה של חודשיים ממועד שחרור המבוטח מבית החולים.
4. בית המלון או בית ההבראה בו שהה המבוטח רשומים במשרד התיירות.
5. המבוטח שהה את כל ימי ההבראה ברציפות בבית המלון או בבית ההבראה.
6. המבוטח הציג ל“מכבי שלי“ תעודת שחרור או סיכום מחלה מבית החולים בו היה
    מאושפז וכן קבלה וחשבונית מס מקוריות מבית המלון או בית ההבראה
    המפרטות את ימי ההבראה ואת הוצאותיו בגין כל יום הבראה.
גובה הכיסוי
המבוטח יהיה זכאי להחזר של 50% מההוצאה ועד לתקרה של 264 ש"ח ללילה עבור עלות שהיה בחדר בבית המלון או בבית ההבראה.
למען הסר ספק, ההחזר הינו עבור השהייה של המבוטח עצמו בלבד.
הזכאות להחזר הינה לעד מחצית ממספר הלילות בהם היה המבוטח מאושפז ולא יותר מ- 10 לילות הבראה לשנה.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/07/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

סכרת,החלמה לאחר אשפוז,אישפוז,אשפוז,החלמה לאחר אישפוז,השגחה רפואית מלאה

הבראה לאחר אשפוז

הבראה לאחר אשפוז

תחום השירות / טיפול

אשפוז

הבראה לאחר אשפוז