ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הלב וקרום הלב - קרדיו ביפר

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* זכאות לקרדיו ביפר באחד מהמקרים הבאים:
  - קרדיו ביפר אבחנתי - לתקופה של חודש ימים.
  - קרדיו ביפר לאחר ניתוח לב או אוטם בשריר הלב - לתקופה של שלושה חודשים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
מנוי למשדר קרדיולוגי במכוני הסדר:
השתתפות בהוצאות מנוי לשירותי משדר קרדיולוגי לעמית הסובל מבעיות לב כמפורט.
מעבר לזכאות בסל הבסיסי.
מקרה מזכה
מצבו הבריאותי של העמית המחייב שימוש בשירותי מנוי למשדר קרדיולוגי אשר הינו אחד מאלה:
א. עמית הזקוק לניטור קצב לב לאחר שעלה חשד להפרעת קצב שלא אותרה בבדיקת
    טלמטריה או הולטר לב, בהמלצת רופא (משפחה, פנימי, קרדיולוג).
ב. לעמית הזקוק לניטור ממושך של קוצב הלב לאחר ניתוח לב בשל מחלת עורקים
    כליליים, החלפת מסתם או אוטם חריף בשריר הלב.
זכאות
לתקופה של 15 חודשים בהשתתפות עצמית של 25 ש"ח לחודש.
תקופת אכשרה
3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

קרדיו-ביפר ושירותי חירום לב פרטיים
1. חבר שעבר התקף לב ו/או ניתוח לב ו/או סובל מהפרעות קצב משמעותיות, הזכאי
    ממכבי למינוי לקרדיו-ביפר ושירותי חרום לב, לפי המלצת קרדיולוג מומחה, לתקופה
    של 3 חודשים, יהא זכאי ל- 9 חודשי מינוי נוספים ע"ח "מכבי זהב" ובסה"כ שנה אחת.
2. מתן התחייבות למינוי ע"ח "מכבי זהב" כאמור, מותנה באישור מנהל רפואי מחוזי או
    רופא מנהל ואישור מטעם "מכבי זהב" במחוז.
3. התחייבות תינתן לשירותי קרדיו-ביפר ושירותי חרום לב פרטיים הקשורים עם
    "מכבי זהב" בהסכם, ובכפוף לתנאי ההסכם.
4. בחר חבר לרכוש מינוי במימון עצמי או עם גוף שאינו קשור עם מכבי והוא זכאי
    להתחייבות מ"מכבי זהב", יקבל החזר בגין הוצאותיו למינוי, עד לגובה
    הוצאותיה המקסימליות של "מכבי זהב" לאותו מינוי, אילו ניתנה התחייבות על ידה
    כאמור בסעיף 1.
5. לפי המלצה של קרדיולוג - תישקל אפשרות הארכת המינוי לתקופה נוספת, שלא
    תעלה על שנה והכל באישור מנהל רפואי מחוזי או רופא מנהל.
6. דמי מינוי אינם כוללים פיקדונות והתחייבויות אחרות שיחולו על החבר לפי דרישת
    החברה לשירותי חירום לב.
7. תקופת המתנה - 3 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

שירותי חירום לב לבעלי גורמי סיכון למחלות קרדיו-וסקולאריות
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מכבי זהב“: חדש.
מקרה מזכה
מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לרכישת שירותי חירום לב בכפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאים המצטברים הבאים:
1. גילו של המבוטח 45 שנים ומעלה.
2. למבוטח גורם סיכון אחד לפחות למחלות קרדיו-וסקולאריות מבין הבאים:
    השמנת יתר, יתר שומנים בדם, סוכרת, יתר לחץ דם.
3. לא קיימת זכאות לקבלת השירות במסגרת סל הבריאות ו/או ”מכבי זהב“.
    למען הסר ספק, מבוטח אשר זכאי או היה זכאי לקבלת השירות במסגרת סל
    הבריאות ו/או ”מכבי זהב“ - לא יהיה זכאי על פי סעיף זה.
4. המבוטח רכש השירות אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
5. המבוטח קיבל הפניה מהרופא המטפל טרם פנייתו לספק שבהסכם.
6. השירות הנרכש הינו אחד מהבאים: לחצן מצוקה לקבלת שירות רפואי או קרדיוביפר.
גובה הכיסוי
1. מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לכיסוי שירותי חירום לב אצל ספקים בהסכם,
    בכפוף לתשלום השתתפות עצמית, כדלקמן:
    1.1 עבור לחצן מצוקה - 24 ש"ח לחודש.
    1.2 עבור מנוי קרדיוביפר - 71 ש"ח לחודש .
2. הכיסוי הינו עבור השירות בלבד ואינו כולל פיקדונות והתחייבויות אחרות שיחולו
    על המבוטח לפי דרישת הספקים שבהסכם.
רשימת הספקים שבהסכם וההשתתפויות העצמיות תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מינוי למשדר קרדיולוגי ושירותי חירום לחולי לב
תקופת ההמתנה: 6 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית.
מבוטח אשר סובל ממחלת לב ולדעת מומחה למחלות לב של הקופה או של בית חולים ציבורי, מצבו מחייב מעקב באמצעות משדר קרדיולוגי, יהיה זכאי לשיפוי בגין רכישת מנוי למשדר ושירותי חירום, בתנאי שמצבו הרפואי נובע מאחד או יותר מהמצבים הבאים:
1. המבוטח הינו סמוך לאחר אוטם שריר הלב.
2. המבוטח מועמד לניתוח לב.
3. המבוטח עבר ניתוח לב.
4. המבוטח סובל מהפרעות קצב של הלב.
5. המבוטח סובל מ“תעוקת לב“ לא יציבה.
גובה השיפוי
1. 3 חודשי מינוי ראשונים - על חשבון הקופה.
2. 9 חודשי מינוי נוספים - על בסיס שיפוי של 75% מעלות המינוי ועד
    לתקרת שיפוי של 25 דולר של ארה“ב לחודש.
3. המשך שיפוי כנ“ל לתקופה של שנה נוספת מעבר לנאמר לעיל,
    מותנה בהמלצת קרדיולוג מטעם הקופה.
אישור ”הסמכות המאשרת“ למינוי משדר קרדיולוגי יינתן לפקודת מכונים/מוסדות איתם יש לקופה הסכם

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מנוי למשדר קרדיולוגי
1. הגדרות לפרק זה
    "אוטם שריר הלב" - אוטם חריף, הגורם להרס שריר הלב, כתוצאה מסתימה
    בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם לאותו אזור.
2. המקרה המזכה
    שימוש של העמית בשירותי מנוי למשדר קרדיולוגי כתוצאה ממצב בריאותי המחייב
    שימוש במשדר קרדיולוגי, בתנאים המצטברים הבאים:
    1.2 העמית מיצה את זכאותו לשימוש במשדר קרדיולוגי על פי חוק הבריאות.
    2.2 עמית יחשב כנמצא במצב בריאותי המחייב שימוש במשדר קרדיולוגי אם:
          2.2.1 העמית עבר אוטם בשריר הלב.
          2.2.2 אובחן אצל העמית הצורך בניתוח לב ונקבע לו מועד לביצוע ניתוח.
          2.2.3 העמית סובל מהפרעות קצב חדריות המסכנות את חייו.
          2.2.4 העמית סובל מהפרעות קצב על חדריות המלוות
                   באיבוד הכרה ושינויים המודינמיים.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
    3.1 נותן שירות שבהסכם:
          3.1.1 הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות המנוי, בכפוף לתשלום
                   השתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן: 
                   עמית "לאומית כסף" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 63 ש"ח לחודש.
    3.2 תנאי זכאות הכיסוי הינו לתקופה מירבית של 21 חודשים. העמית יהיה רשאי
          לקבל את רשימת נותני השירות שבהסכם בסניפי הקופה, במוקד שירות
          הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
    3.3 נותני שירות שלא בהסכם:
          3.3.1 הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין רכישת
                   שירותי מנוי למשדר קרדיולוגי, אצל נותן שירות שאינו קשור עימה בהסכם:
                   3.3.1.1 הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
                   3.3.1.2 הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות
                               הממשיות אשר הוציא בפועל עבור רכישת שירותי מנוי
                               למשדר קרדיולוגי.
                   3.3.1.3 השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה
                               בגובה 88 ש"ח לחודש.
    3.4. תנאי זכאות הכיסוי הינו לתקופה מירבית של 9 חודשים.
4. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מנוי למשדר קרדיולוגי
1. הגדרות לפרק זה
    "אוטם שריר הלב" - אוטם חריף, הגורם להרס שריר הלב, כתוצאה מסתימה
    בכלי דם כלילי המגבילה את אספקת הדם לאותו אזור.
2. המקרה המזכה
    שימוש של העמית בשירותי מנוי למשדר קרדיולוגי כתוצאה ממצב בריאותי המחייב
    שימוש במשדר קרדיולוגי, בתנאים המצטברים הבאים:
    1.2 העמית מיצה את זכאותו לשימוש במשדר קרדיולוגי על פי חוק הבריאות.
    2.2 עמית יחשב כנמצא במצב בריאותי המחייב שימוש במשדר קרדיולוגי אם:
          2.2.1 העמית עבר אוטם בשריר הלב.
          2.2.2 אובחן אצל העמית הצורך בניתוח לב ונקבע לו מועד לביצוע ניתוח.
          2.2.3 העמית סובל מהפרעות קצב חדריות המסכנות את חייו.
          2.2.4 העמית סובל מהפרעות קצב על חדריות המלוות
                   באיבוד הכרה ושינויים המודינמיים.
3. התשלום עבור השירות הרפואי
    3.1 נותן שירות שבהסכם:
          3.1.1 הקופה תשלם ישירות לנותן השירות את עלות המנוי, בכפוף לתשלום
                   השתתפות עצמית של העמית, כמפורט להלן:
                   עמית "לאומית זהב" יישא בהשתתפות עצמית בגובה 31 ש"ח לחודש.
    3.2 תנאי זכאות הכיסוי הינו לתקופה מירבית של 21 חודשים. העמית יהיה רשאי
          לקבל את רשימת נותני השירות שבהסכם בסניפי הקופה, במוקד שירות
          הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
    3.3 נותני שירות שלא בהסכם:
          3.3.1 הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו בגין רכישת
                   שירותי מנוי למשדר קרדיולוגי, אצל נותן שירות שאינו קשור עימה בהסכם:
                   3.3.1.1 הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
                   3.3.1.2 הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות
                               הממשיות אשר הוציא בפועל עבור רכישת שירותי מנוי
                               למשדר קרדיולוגי.
                   3.3.1.4 השיפוי לעמיתי "לאומית זהב" הינו עד תקרה
                               בגובה 151 ש"ח לחודש.
    3.4. תנאי זכאות הכיסוי הינו לתקופה מירבית של 9 חודשים.
4. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/09/2022

מילות מפתח

קרדיוביפר,לב,בדיקות,אביזרים,ניטור רציף,זיהוי של מצבים מסכני חיים,שידור למוקד חירום,מענה לחולים,משדר קרדיולוגי,ניתוח לב,אוטם שריר הלב

הלב וקרום הלב - קרדיו ביפר

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 12 (א) (30) - לתוספת השנייה.

הלב וקרום הלב - קרדיו ביפר

תאור

מכשיר המוצמד ללב ומשמש לניטור רציף של הפעילות החשמלית של הלב לצורך זיהוי של מצבים מסכני חיים.
המכשיר משדר למוקד חירום היכול לתת מענה לחולים כאשר מתרחש אירוע כזה.

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

קרדיולוגיה, לב

הלב וקרום הלב - קרדיו ביפר