ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים למבוגרים

 

תיאור

החל מתאריך 1.1.2023 - מחירי הטיפולים המשמרים בקופות החולים יהיו בעלות של 34 ש"ח (במקום 20 ש"ח), העליה תכלול טיפול בכתרים, סתימות בשיניים, עקירות, בדיקות שנתיות וכל הטיפולים בהשתתפות עצמית דרך הביטוחים המשלימים (שב"ן).

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים משמרים לעמיתים מעל גיל 18 ושטרם מלאו להם 72: השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים משמרים המתבצעים במרפאות השיניים שבהסדר.
מקרה מזכה
ביצוע טיפול שיניים משמר לעמית מעל גיל 18 ושטרם מלאו להם 72 מאלה המפורטים להלן במרפאת שיניים שבהסדר.
רשימת הטיפולים: אבחונים, צילומים, ניקוי אבנית, סתימות, עקירות, טיפולי שורש, קיטוע, מוך, אפיסקטומי, עזרה ראשונה.
זכאות
1. סכום השווה ל- 25% מהמחירון לטיפולי שיניים משמרים למבוטחי שירותי בריאות כללית ברשת מרפאות השיניים שבהסדר אשר ישולם במישרין למרפאת ההסדר.
2. בדיקה אחת בשנה ללא תשלום.
3.סילוק אבנית עד שני מפגשים טיפוליים בשנה קלנדרית. מפגש טיפולי ראשון בתשלום השתתפות עצמית של 20 ש''ח, ומפגש טיפולי שני בתשלום השתתפות עצמית של  70 ש"ח.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים המתבצעים ברשת מרפאות השיניים של ש.ל.ה - שירותי רפואה בע”מ  (להלן: ”ש.ל.ה.” או ”כללית סמייל”).
מקרה מזכה
1. ביצוע טיפולי שיניים לפי רשימה המצורפת כנספח לפרק זה (להלן: "הרשימה"), כפי
    שתתעדכן מעת לעת, ובכפוף למכסת טיפולים תקופתית כמפורט ברשימה.
2. הזכאות בפרק זה אינה כוללת את עלות ההרדמה (מסוג סדציה או הרדמה כללית),
    ככל שתידרש בטיפולים המפורטים ברשימה.
3. הזכאות אינה כוללת טיפולי שיניים למטרות אסתטיות כמפורט ברשימה.
4. התחיל עמית טיפול הנמנה על רשימת הטיפולים כאמור ברשימה קודם לתחילת יום
    הזכאות והמשיכו ביום הזכאות או לאחריו, לא יהא זכאי לכיסוי בגין הטיפול על פי
    פרק זה. לעניין זה, יום הזכאות הינו היום החל בתכוף לסיום תקופת האכשרה
    על פי פרק זה.
זכאות
1. טיפולי שיניים משמרים לעמיתים שמלאו להם 18 וטרם מלאו להם 72 - טיפולי שיניים מסוג
    ”משמרת” כהגדרתם ברשימה - ישלם העמית, במישרין למרפאה, השתתפות עצמית
     של 20 ש"ח לטיפול.
2. בנוגע ליתר טיפולי השיניים המופיעים ברשימה, לכלל הגילאים - מלבד הטיפולים שהוגדרו
    בצו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשב"פ 2022, ובסל הבריאות הממלכתי- 
    ישלם העמית, במישרין למרפאה, 50% ממחיר המחירון. על אף האמור, בנוגע לטיפולי אורתודנטיה
    ישלם עמית שטרם מלאו לו 18, במישרין למרפאה, 40% ממחיר המחירון.
3. סכום הזכאות כאמור כולל את ההנחות ו/או ההטבות שלהן זכאי העמית בתכנית ”מושלם זהב”,
    ולא בנוסף להם, לאמור אין כפל הנחות. המחירון נמצא במרפאות ש.ל.ה, ועשוי להתעדכן מעת
    לעת. יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות העמית לפי תכנית ”מושלם זהב”.
4. בהתייחס לטיפולי חירום (ע.ר.) המופיעים בנספח רשימת הטיפולים בפרק זה - עמית המתגורר
    במרחק של למעלה מ- 45 דקות נסיעה ולא פחות מ- 30 ק"מ מאחת מהמרפאות המופעלות על
    ידי ש.ל.ה ו/או מי מטעמה והפועלות בשעות הלילה זכאי להחזר בגין טיפולים אלה במידה ונזקק
    לטיפול חירום וסיוע דחוף של עזרה ראשונה בשיניו במהלך שעות הלילה בהן פועלות מטעם ש.ל.ה
    "מרפאות הלילה" המעניקות עזרה ראשונה בטיפולי שיניים. כל זאת בתנאי שפנה בזמן אמת למוקד
    הטלפוני של ה"כללית" והודיע על הצורך בקבלת טיפול עזרה ראשונה דחוף וקיבל אישור טלפוני לפנות
    לקבלת העזרה הראשונה על ידי רופא פרטי מחמת המרחק ממרפאת הקופה. העמית יהא זכאי להחזר
    בגובה השווה להוצאה בפועל עד לסכום מירבי שלא יעלה על תעריף ש.ל.ה לטיפולי חירום (ע.ר.)
    בהתאם לתעריפון ש.ל.ה הקובע במועד הרלוונטי. מסכום ההחזר ינוכו דמי ההשתתפות העצמית
    הנגבים עבור הטיפול במרפאות ההסדר. ההחזר מותנה במכתב רפואי המפרט את הטיפול אשר
    בוצע והצגת חשבונית. מובהר כי המשך הטיפול, ככל שיידרש, ייעשה במרפאות ההסדר בלבד.
תקופת אכשרה
לטיפולי שיניים מסוג משמרת, כירורגיה, כאבי פנים - הפרעות סגר, טיפולי חניכיים ומרפאת עזרה ראשונה כאמור
ברשימה, תהא תקופת אכשרה לזכאות לפי פרק זה 6 חודשים. לשאר טיפולי השיניים מסוג פרותטיקה-שיקום,
אורתודנטיה ו- ”שתלים ושיקום ע”ג שתלים” כאמור ברשימה - תהא תקופת האכשרה לזכאות 12 חודשים.
אופן מימוש הזכאות
הזכאות לטיפולים על פי פרק זה כפופה לאישור מראש של המנהל הרפואי של התכנית, או מי מטעמו.
הכללית לא תהיה חייבת בתשלום סכומי הזכאות אם העמית לא פנה מראש לשם קבלת אישור לביצוע
כל אחד מסוגי הטיפולים המפורטים בסעיף זה לעיל.
סייג לאחריות הכללית
שירותי בריאות כללית, לא תהיה אחראית ולא תהיה חייבת להשתתף בתשלום עבור טיפולים כלשהם כמפורט בפרק זה לעיל וברשימה במקרה שבו העמית זכאי לקבל טיפול, כאמור במסגרת פוליסה, המוצאת על ידי משרד החינוך (להלן: “פוליסת תאונות תלמידים“) ומכסה, בין היתר, טיפולי שיניים בתלמידים כתוצאה מתאונות, כאמור בפוליסת תאונות תלמידים.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/07/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ריפוי שיניים
* חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או
  השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם
  כלולים בסל הבריאות הממלכתי, כדלקמן:
  1. הסרת אבן והדרכה להיגיינה אוראלית - הנחה של 10%, על פי רשימה,
      לא יותר מפעמיים בשנה.
  2. רפואה משמרת: סתימות, טיפולי שורש ועקירות - הנחה של 5%, על פי רשימה.
  3. טיפולי חניכיים (פריודונטיה): גרידת חניכיים, הארכת כותרת, ניתוחי חניכיים - הנחה
      של 5%, על פי רשימה.
  4. טיפול אורטודנטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - הנחה של 5%
      לפי רשימה.
  5. למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים,
      טיפולי שיניים משמרים ומונעים לבני 75 ומעלה  וכן טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה)
      לבני גיל 80 ומעלה, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שירותי הבריאות
      הנוספים.
* רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי,    
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
* בסעיפים 1, 2, 3 - ללא תקופת המתנה.
* בסעיף 4 - תקופת המתנה 24 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 31/10/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

ריפוי שיניים
* חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או
  השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם
  כלולים בסל הבריאות הממלכתי, ובלבד שההנחות הניתנות לא תעלינה על
  השיעורים כדלקמן:
  1. בדיקה שנתית - ללא תשלום (לא כולל צילומים).
  2. הסרת אבן והדרכה להיגיינה אוראלית - הנחה של 50%, על פי רשימה - לא יותר
      מפעמיים בשנה.
  3. רפואה משמרת: סתימות, טיפולי שורש ועקירות - הנחה של 25%, על פי רשימה.
  4. טיפולי חניכיים (פריודונטיה): גרידת חניכיים, הקצעת שורשים, הארכת כותרת,
      ניתוחי חניכיים - הנחה של 25%, על פי רשימה.
  5. השתלת שתל מתכתי תוך גרמי - הנחה של %25, על פי רשימה.
  6. טיפול משקם - תותבות קבועות, תותבות להוצאה, תיקונים בשרף - הנחה של 25%,
      על פי רשימה.
  7. שיקום על גבי שתלים: שיקום קבוע או נשלף ע"ג שתלים תוך גרמיים - הנחה
      של 25%, על פי רשימה.
  8. טיפול אסתטי- הנחה של 25% על פי רשימה.
  9. טיפולי הרדמות - הרדמה כללית, סדציה תוך ורידית, סדציה אורלית, סדציה נשאפת
      באמצעות N2O - הנחה של 25%, על פי רשימה.
* למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים, טיפולי
  שיניים משמרים ומונעים לגיל 75 ומעלה וכן טיפולי שיניים משקמים (פרותטיקה) לבני גיל 
  80 ומעלה, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שרותי הבריאות הנוספים.
  * רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי,
  באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
תקופת המתנה
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 1 עד 5 - ללא תקופת המתנה.
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 6 עד 9 תקופת המתנה של 12 חודשים. 
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 31/10/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.

מקרה מזכה
* מבוטח יהיה זכאי להנחות ממחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים שבהסכם עם
  מכבי עבור טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, בתחומים המפורטים
  להלן ובהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א' לתקנון:
  1. בדיקה שנתית ללא תשלום (הזכאות הינה מתכנית "מכבי זהב"), כולל צילומי שיניים.
  2. משמרת, לרבות צילומי שיניים אבחנתיים (נשך/פריאפיקלי).
  3. חניכיים (פריודונטיה).
  4. כירורגיה.
  5. שיקום.
  6. שתלים ושיקום על גבי שתלים.
  7. אורתודונטיה (יישור שיניים).
  8. הרדמות.
  9. צילומי שיניים במכונים.
  10. עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, במרפאות שהוגדרו כספקיות לנושא זה.

גובה הכיסוי
1.  צילומי שיניים במרפאה במסגרת בדיקה שנתית - מבוטח ישלם השתתפות
     עצמית של 20 ש"ח בגין כל צילום, בהתאם לרשימה כמפורט בנספח א'.
2. משמרת - מבוטח ישלם השתתפות עצמית של 20 ש"ח בגין כל טיפול, בהתאם
    לרשימה כמפורט בנספח א'. דין צילום אבחנתי (נשך/פריאפיקלי), כדין טיפול, אולם
    לא ייגבה תשלום עבור צילום המתבצע תוך כדי טיפול במסגרת המרפאה.
3. עבור הטיפולים בתחומים המפורטים להלן מבוטח יהיה זכאי להנחה כוללת
    של 50%, בהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א':
    - חניכיים (פריודונטיה).
    - כירורגיה.
    - שיקום.
    - שתלים ושיקום על גבי שתלים.
    - אורתודונטיה (יישור שיניים).
    - הרדמות.
    - צילומי שיניים במכונים.
    - עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, כאמור בסעיף 10.
* התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה.
  למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 
  שנים, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לבני גיל 75 ומעלה וכן טיפולי שיניים משקמים 
  (פרותטיקה) לבני גיל 80 ומעלה, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו
  במסגרת שירותי הבריאות הנוספים.
* רשימת הטיפולים מופיעה בנספח א'.
* רשימת הטיפולים, התעריפים ורשימת המרפאות למתן עזרה ראשונה, לאחר שעות
  הפעילות תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט
  של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה". 
תקופת המתנה - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 15/02/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

רפואת שיניים וחניכיים
תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
מבוטחי ״מאוחדת עדיף״, שמלאו להם 18 שנים, יהיו זכאים לשירותים בתחום רפואת שיניים כמפורט להלן:
1. בדיקת שיניים חינם אחת לשנה על ידי רופא שיניים במרפאות השיניים של הקופה. שירות זה יינתן למבוטחים שטרם מלאו להם 75 שנים .
2. טיפולי חירום ועזרה ראשונה חינם הכוללים: בדיקה וצילום השן הכואבת, סתימה זמנית, מתן מרשם מתאים לשיכוך כאבים, עקירת שן דחופה, ניקוז מורסות משן נגועה והדבקה ארעית של כתרים שנפלו ובלבד, שכל אלה מתבצעים במרפאות השיניים של הקופה. שירות זה יינתן למבוטחים שטרם מלאו להם 75 שנים.
3. הסרת אבן והדרכה בהיגיינה אורלית בהנחה של 50% ולא יותר מפעמיים בשנה ובלבד שאלה ניתנו במרפאות השיניים של הקופה. שירות זה יינתן למבוטחים שטרם מלאו להם 75 שנים.
4. הנחה נוספת של עד 20%  (מותנה בסוג הטיפול) מתעריף הקופה עבור מבוטחיה בטיפולי שיניים שמרניים, סתימות וטיפולי שורש עקירות רגילות ועקירות כירורגיות. שירות זה יינתן למבוטחים שטרם מלאו להם 75 שנים.
5. הנחה נוספת של עד 20%  (מותנה בסוג הטיפול) מתעריף הקופה עבור מבוטחיה בטיפולי שיניים שמרניים: גרידת חניכיים וכן ניתוחי חניכיים והארכות כותרת, יישור שיניים ובפרוטטיקה (כתרים וגשרים - לא כולל הוצאות המעבדה) ובתנאי שהטיפול מתבצע במרפאות השיניים של הקופה. תעריפי הטיפול יועמדו לרשות העמיתים במרפאות השיניים של הקופה.
6. למען הסר ספק, טיפולי שיניים משקמים למבוטחים אשר מלאו להם 80 שנים, הנכללים במסגרת סל הבריאות הממלכתי, לא ינתנו במסגרת התכנית "מאוחדת עדיף". אספקת תרופות על חשבון הקופה הקשורות לטיפול בשיניים בכפוף לתנאי האספקה כמפורט בנספח ד'  2 לתקנון זה.

 
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 24/10/2019

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים למבוגרים אשר מלאו להם 18 שנים.
תקופת המתנה:
"טיפולי רפואה מונעת" - 3 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית.
סתימות, טיפולי שורש ועקירות שיניים - 6 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית.
טיפולים מורכבים, כולל שיקום, כירורגיה, פריודנטיה ואורתודנטיה -  12 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית.
מבוטח  "מאוחדת שיא" יהא זכאי להנחות על מחיר החבר במרפאות השיניים של הקופה ובמרפאות הסדר, (בהתאם לאמור להלן): מחיר חבר כמופיע במחירון הקופה, בהתאם למפורט להלן:
1. הסרת אבן והדרכה בהיגיינה אורלית פעם אחת בשנה קלנדרית, ללא תשלום, חלופי לזכאות שבסעיף 11.1.3 שבתקנון "מאוחדת עדיף" לטיפול ראשון, (עד 2 צילומי נשך בשנה קלנדרית ללא תשלום) (להלן: "טיפולי רפואה מונעת"). טיפול פלואור במסגרת טיפולי שיננית  יינתן בהשתתפות עצמית בגובה 50% ממחיר המחירון למבוטחי מאוחדת (מחיר החבר). 
שירות זה יינתן למבוטחים אשר מלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 75 שנים.
2. סתימות וטיפולי שורש יינתנו בהשתתפות עצמית בגובה של 20 ש"ח לטיפול. שירות זה יינתן למבוטחים אשר מלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 75 שנים.
3. עקירות יינתנו בהשתתפות עצמית בגובה של  50% ממחיר החבר, שירות זה יינתן למבוטחים אשר מלאו להם 18 שנים וטרם מלאו להם 75 שנים. טיפולים מורכבים, כולל שיקום, כירורגיה, ופריודנטיה - יינתנו בהשתתפות עצמית בגובה של 50% ממחיר החבר.
4. למען הסר ספק ,טיפולי שיניים משקמים למבוטחים אשר מלאו להם 80 שנים, הנכללים במסגרת סל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת התכנית "מאוחדת שיא".
5. אורתודונטיה - תינתן בהשתתפות עצמית בגובה של 50% ממחיר החבר.
* זכאות המבוטח מותנית בכך שהטיפולים אושרו מראש על ידי הסמכות המאשרת במאוחדת. רשימת הטיפולים והתעריפים מפורטת בנספח ז' לתקנון זה. 
* הזכאות לקבלת הטיפולים המפורטים בסעיף זה, מתייחסים לביצוע הטיפולים במרפאות השיניים של הקופה או במרפאות שבהסכם (ככל שישנם). רשימת מרפאות השיניים מכוח תקנון זה, תעמוד לרשות המבוטחים במרפאות ובאתר האינטרנט של מאוחדת.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/04/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הגדרות
* ”מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
* ”טיפול שיניים” - טיפול שיניים, המופיע ברשימת טיפולי השיניים של הקופה ומבוצע
  באמצעות מכונים שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של
   הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.

המקרה המזכה
כל אחד מהטיפולים שלהלן, אם בוצע על ידי העמית במכון שבהסדר:
1. טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים 2-5).
2. טיפול אורתודנטיה לילדים.
3. ביקורת חצי שנתית הכוללת עד שני צילומי נשך.
4. עריכת תוכנית טיפולים.
5. ניקוי שיניים להסרת אבנית.
* הזכאות על פי פרק זה אינה כוללת טיפולי שיניים הכלולים בסל הבריאות הממלכתי-
  טיפולי שיניים משמרים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים או למי שמלאו לו 75 שנים
  וטיפולי שיניים משקמים למי שמלאו לו 80 שנים.

התשלום עבור השירות הרפואי (המבוצע במכון שבהסדר)
* טיפול שיניים (שאינו טיפול אורתודנטיה לילדים ואינו טיפול שיניים משמר) -
   העמית יהיה זכאי ל- 10% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.
* טיפול אורתודנטיה לילדים - העמית יהיה זכאי ל- 15% הנחה ממחירון השיניים
  הכללי של הקופה לטיפולי אורתודנטיה לילדים.
* בדיקה שנתית - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי
  לביצוע ביקורת חצי שנתית + שני צילומי נשך, פעמיים בשנה בחינם.
* תוכנית טיפולים - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי
  לעריכת תוכנית טיפולים חינם, אחת לשנה ממועד עריכת תוכנית הטיפולים האחרונה.
* ניקוי שיניים - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי
  ל- 50% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה. הזכאות לטיפול אחד בשנה.
* טיפולי שיניים משמרים לעמית שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים
  העמית יהיה זכאי ל- 10% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.

לטיפולים על פי סעיף טיפול שיניים, תהיה תקופת אכשרה של 6 חודשים.
לשאר הטיפולים על פי פרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.


 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/05/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הגדרות
* ”מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
* ”טיפול שיניים” - טיפול שיניים, המופיע ברשימת טיפולי השיניים של הקופה ומבוצע
  באמצעות מכונים שבהסדר.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של
   הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.

המקרה המזכה
כל אחד מהטיפולים שלהלן, אם בוצע על ידי העמית במכון שבהסדר:
1. טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים 2-5).
2. טיפול אורתודנטיה לילדים.
3. ביקורת חצי שנתית הכוללת עד שני צילומי נשך.
4. עריכת תוכנית טיפולים.
5. ניקוי שיניים להסרת אבנית.
* הזכאות על פי פרק זה, אינה כוללת טיפולי שיניים  הכלולים בסל הבריאות הממלכתי-
  טיפולי שיניים משמרים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים או למי שמלאו לו 75 שנים
  וטיפולי שיניים משקמים למי שמלאו לו 80 שנים.

התשלום עבור השירות הרפואי (המבוצע במכון שבהסדר)
* טיפול שיניים (שאינו טיפול אורתודנטיה לילדים ואינו טיפול שיניים משמר):
- עמית ”לאומית זהב” יהיה זכאי ל- 25% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.
* טיפול אורתודנטיה לילדים - עמית "לאומית זהב" יהיה זכאי להנחה בשיעור של 
  59%  ממחירון לאומית לטיפול אורתודנטיה לילדים (רמה א'-ו') ולהנחה בשיעור
  של 35% עבור שאר הטיפולים עפ"י מחירון לאומית לטיפולי אורתודנטיה לילדים.    
* בדיקה שנתית - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי
  לביצוע ביקורת חצי שנתית + שני צילומי נשך, פעמיים בשנה בחינם.
* תוכנית טיפולים - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי
  לעריכת תוכנית טיפולים חינם, אחת לשנה ממועד עריכת תוכנית הטיפולים האחרונה.
* ניקוי שיניים - העמית, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים, יהיה זכאי לניקוי שיניים
  בהשתתפות עצמית בגובה 35 ש"ח. הזכאות מדי 6 חודשים.
* טיפולי שיניים משמרים לעמית שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 75 שנים - העמית
  יהיה זכאי ל- 25% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.

לטיפולים על פי סעיף טיפול שיניים, תהיה תקופת אכשרה של 6 חודשים.
לשאר הטיפולים על פי פרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
מי שהינו עמית בתכנית "לאומית זהב" ביום 30.11.2020 יהיה זכאי לקבל את הטיפולים על פי סעיף טיפול אורטודנטיה לילדים, ללא תקופת אכשרה. 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/05/2021

מילות מפתח

בריאות השן,רפואת שיניים,טיפולי שיניים,חלל הפה והלוע,אבחונים,צילומים,ניקוי אבנית,סתימות,עקירות,טיפולי שורש,קיטוע,מוך,אפיסקטומי,טיפולי שיניים לבני 72 ומעלה,חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות,עזרה ראשונה,הסרת אבן,הדרכה להיגיינה אוראלית,הרדמה כללית,סדציה תוך ורידית,סדציה אורלית,סדציה נשאפת באמצעות N2O,תותבות קבועות,תותבות להוצאה,תיקונים בשרף,פריודונטיה,טיפולי חניכיים

טיפולי שיניים למבוגרים

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 13 (א) - לתוספת השנייה.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מס 1.3 - הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל מתן שירות דנטלי בשעת חירום 2 - עדכון מס' 2
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חוזר חטיבת הרפואה 13/2019 - טיפולים אסתטיים על ידי רופאי שיניים
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי שיניים פנורמיים 
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - צילומי נשך
חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר - היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה - הוראות בטיחות קרינה - CT דנטלי
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות
חוזר המנהל הכללי 03/2018 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר המנהל הכללי 02/2017 - הרחבת סל שירותי בריאות השן
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר האגף לבריאות השן 1.2 - הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים
חוזר האגף לבריאות השן 2.1 - הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים
חוזר המנהל הכללי מספר 13/2015 - הרחבת סל שירותי בריאות השן

טיפולי שיניים למבוגרים

סוג

טיפול שיניים

תחום השירות / טיפול

רפואת שיניים

טיפולי שיניים למבוגרים