ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

חיסונים לנוסעים לחו"ל

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים לנוסעים לחו"ל
השירות הרפואי
חיסונים לנוסעים לחו"ל במכוני הסדר בלבד: השתתפות בהוצאות ביצוע חיסונים לנוסעים לארצות חוץ.
מקרה מזכה
נסיעתו של העמית לארצות חוץ אשר חייבה, על פי הוראה של משרד הבריאות הישראלי, מתן חיסונים למניעת הדבקות במחלות הקיימות באותן ארצות חוץ.
זכאות
השתתפות עצמית בהתאם לרשימת החיסונים המפורסמת בנספח ד' לתקנון.
תקופת אכשרה
אין.


חיסונים לנוסעים למכה
השירות הרפואי

חיסונים לנוסעים למכה במכוני הסדר.
מקרה מזכה
עמית הזקוק לחיסונים בהתאם להנחיות הרפואיות של משרד הבריאות עבור נסיעה למכה.
זכאות
במרפאות הכללית ללא השתתפות עצמית בעבור החיסונים במקרה המזכה בלבד.
תקופת אכשרה
אין.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים לנוסעים לחו"ל
השירות הרפואי
חיסונים לנוסעים לחו"ל במכוני הסדר בלבד: השתתפות בהוצאות ביצוע חיסונים לנוסעים לארצות חוץ.
מקרה מזכה
נסיעתו של העמית לארצות חוץ אשר מחייבת, על פי הוראה של משרד הבריאות הישראלי, מתן חיסונים למניעת הדבקות במחלות הקיימות באותן ארצות חוץ.
זכאות
השתתפות עצמית של עד 20 ש"ח לחיסון, לפי רשימת החיסונים המפורסמת בנספח ב' לתקנון.
הייעוץ  בגין החיסונים יינתן גם הוא במרפאות הסדר בלבד ללא תשלום.
כיסוי  זה חלופי לכיסוי במסגרת "כללית מושלם".
תקופת אכשרה
אין.


חיסונים לנוסעים למכה
הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים למטיילים בחו"ל
1. חבר יהא זכאי לקבלת ייעוץ רפואי וחיסונים לקראת יציאה לחו"ל במרפאת מטיילים שבהסכם עם מכבי.
2. החבר יהיה זכאי לכיסוי עלות הייעוץ והחיסונים, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית לייעוץ ולכל מנת חיסון. ההשתתפות העצמית תשולם ישירות במרפאה שבהסכם. 
3. רשימת ההשתתפויות העצמיות כאמור בסעיף 2 מפורטת בנספח ה' לתקנון.
רשימת המרפאות הקשורות בהסכם עם מכבי תימצא במרכזים הרפואיים של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים למטיילים בחו"ל
1. חבר יהא זכאי לקבלת ייעוץ רפואי וחיסונים לקראת יציאה לחו"ל במרפאת מטיילים שבהסכם עם מכבי.
2. החבר יהיה זכאי לכיסוי עלות הייעוץ והחיסונים, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית לייעוץ ולכל מנת חיסון. ההשתתפות העצמית תשולם ישירות במרפאה שבהסכם.
3. רשימת ההשתתפויות העצמיות כאמור בסעיף 2 מפורטת בנספח ה' לתקנון.
רשימת המרפאות הקשורות בהסכם עם מכבי תימצא במרכזים הרפואיים של מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים למטיילים בחו“ל
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי ”מגן זהב“: משופר חלופי.
1. מקרה מזכה מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לקבלת ייעוץ רפואי וחיסונים לקראת יציאה
    לחו“ל במרפאת מטיילים שבהסכם עם מכבי.
2. גובה הכיסוי מבוטח ”מכבי שלי“ יהיה זכאי לכיסוי עלות החיסונים, בכפוף לתשלום
    השתתפות עצמית של 21 ש"ח לכל חיסון.
    עלות הייעוץ הרפואי הקודם למתן החיסונים תמומן במלואה על ידי ”מכבי שלי“,
    ללא כל השתתפות עצמית של המבוטח.
רשימת המרפאות שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר אינטרנט של מכבי ובמוקד ”מכבי ללא הפסקה“.
תקופת המתנה
- 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים לנוסעים לחו“ל
תקופת המתנה: לא נדרשת תקופת המתנה.
1. מבוטח יהיה זכאי לייעוץ רפואי ולקבלת חיסונים לפני כל נסיעה לחו"ל בתשלום השתתפות עצמית במרפאות בהסכם.
2. החיסונים שיינתנו הינם חיסונים הדרושים למבוטח טרם נסיעה לחו"ל לאתר/מדינה אשר מומלצים לפי הוראות משרד הבריאות, לשם מניעת הידבקות במחלות הקיימות באותן ארצות חוץ.
    למען הסר ספק ההשתתפות עצמית תשולם לכל מנת חיסון במסגרת מתן החיסון באם נדרש.
3. רשימת המרפאות בהסכם  ותעריפי ההשתתפות העצמית מופיעים להלן בנספח ז' לתקנון מאוחדת עדיף וכמו כן יפורסמו באתר הקופה, בסניפי מאוחדת ובמוקד שירות הלקוחות.
4. עבור מבוטחים תושבי אילת והסביבה יינתן החזר בגובה של 75% מההוצאה בפועל עבור חיסונים וייעוץ רפואי לפני כל נסיעה לחו"ל ועד תקרה של 110 ש"ח עבור ייעוץ רפואי.
    כל זאת בתנאי שלא קיימת מרפאה בהסכם בעיר אילת.
* חיסונים לנוסעים לחו"ל - אתר מאוחדת
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2020

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים לנוסעים לחו"ל
המקרה המזכה
קבלת יעוץ רפואי מקצועי וקבלת חיסונים במרפאת מטיילים שבהסדר (להלן - "המכון שבהסדר"), טרם יציאתו של העמית לחו"ל.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא העלות של היעוץ רפואי והחיסונים במכון ההסדר בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, אשר תשולם ישירות למכון שבהסדר כמפורט להלן:
דמי רישום, פנקס חיסונים, מרשמים וייעוץ רפואי - 35 ש"ח
חיסון דלקת קרום המח (נימנריקס/ מנקטרה) - 50 ש"ח
חיסון דלקת קרום המח היפנית - 170 ש"ח
חיסון צהבת A - 50 ש"ח
חיסון טיפוס הבטן ( טיפואיד הבטן ) - 30 ש"ח
חיסון צהבת B - 30 ש"ח
חיסון טטנוס+ דיפטריה - 30 ש"ח
טטנוס + דיפטריה +  שעלת ( בוסטריקס ) - 30 ש"ח
אדמת חצבת וחזרת (MMR) - 30 ש"ח
חצבת + חזרת + אדמת + אבעבועות (MMRV) - 80 ש"ח
חיסון פוליו - 30 ש"ח
חיסון TBE  190 ש"ח
חיסון כלבת - 30 ש"ח
קדחת צהובה - 80 ש"ח
חיסון אבעבועות רוח - 60 ש"ח

תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חיסונים לנוסעים לחו"ל
המקרה המזכה
קבלת יעוץ רפואי מקצועי וקבלת חיסונים במרפאת מטיילים שבהסדר (להלן - "המכון שבהסדר"), טרם יציאתו של העמית לחו"ל.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא העלות של היעוץ רפואי והחיסונים במכון ההסדר בכפוף להשתתפות עצמית של העמית, אשר תשולם ישירות למכון שבהסדר כמפורט להלן:
דמי רישום, פנקס חיסונים, מרשמים וייעוץ רפואי - 35 ש"ח
חיסון דלקת קרום המח (נימנריקס/ מנקטרה) - 20 ש"ח
חיסון דלקת קרום המח היפנית - 20 ש"ח
חיסון צהבת A - 20 ש"ח
חיסון טיפוס הבטן ( טיפואיד הבטן ) - 20 ש"ח
חיסון צהבת B - 20 ש"ח
חיסון טטנוס+ דיפטריה - 20 ש"ח
טטנוס + דיפטריה +  שעלת ( בוסטריקס ) - 20 ש"ח
אדמת חצבת וחזרת (MMR) - 20 ש"ח
חצבת + חזרת + אדמת + אבעבועות (MMRV) - 20 ש"ח
חיסון פוליו - 20 ש"ח
חיסון TBE  20 ש"ח
חיסון כלבת 20 ש"ח
קדחת צהובה20 ש"ח
חיסון אבעבועות רוח - 20 ש"ח

תקופת אכשרה
לפרק זה לא תהיה תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

מילות מפתח

ביצוע חיסונים לנוסעים לארצות חוץ,חיסון לפני נסיעה לחו"ל,חיסונים לנוסעים למכה,טיול בחוץ לארץ,מרפאת מטיילים,פנקס חיסונים,

חיסונים לנוסעים לחו"ל

חיסונים לנוסעים לחו"ל

סוג

חיסונים

תחום השירות / טיפול

מניעה

חיסונים לנוסעים לחו"ל