ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

פאה לחולים אונקולוגיים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החזר 33% עד לתקרה של 333 ש"ח פעם בשנה עבור פאה נוכרית לחולה אונקולוגי המטופל בכימותרפיה או בטיפול קרינתי.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

החזר 33% עד לתקרה של 333 ש"ח פעם בשנה עבור פאה נוכרית לחולה אונקולוגי המטופל בכימותרפיה או בטיפול קרינתי.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
פאה לחולים אונקולוגיים (מעבר לזכאות בסל הבסיסי).
מקרה מזכה
עמית הזקוק לפאה לחולים אונקולוגיים בכפוף לאישור רפואי.
זכאות
סכום השווה ל- 85% מההוצאה בפועל עד 1,452 ש"ח.
תקופת אכשרה
6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח א' לתקנון.
נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי כסף" בכפוף לאמור בסעיף 14:
* שם האביזר - פאה לחולה אונקולוגי.
תעריף תקרה להחזר* ”מכבי כסף“ - 559 ש"ח.
* הערות - אחת לשנת חברות.
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 33% מהעלות בפועל ב“מכבי כסף“ ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2013

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח א' לתקנון.
נספח א' - אביזרים רפואיים המזכים בהחזר הוצאות מ"מכבי זהב" בכפוף לאמור בסעיף 14:
* שם האביזר - פאה לחולה אונקולוגי.
תעריף תקרה להחזר* ”מכבי זהב“ - 1426 ש"ח.
* הערות - אחת לשנת חברות.
ההחזר הינו על פי עלות האביזר בפועל בשיעור 83% מהעלות בפועל ב“מכבי כסף“ ועד לתעריף התקרה כמצוין בטבלה, לפי הנמוך ובכפוף להערות הספציפיות שבטבלה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
אביזרים רפואיים חיוניים - פאה נוכרית (לאחר טיפול כימותרפי/אונקולוגי).
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם.
תקרת השתתפות** הקופה - 1,584 ש"ח.
** סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בסעיף 5.2 לפרק בתקנון.
סעיף 5.2 לתקנון - בהחזר לעמיתי "לאומית כסף":
פאה לחולה אונקולוגי* - 618 ש"ח.
מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - 1.
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בכוכבית (*) כולל את הכיסוי לו זכאי העמית
   במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בסעיף 5.2 לפרק בתקנון.
סעיף 5.2 לתקנון - בהחזר לעמיתי "לאומית זהב":
פאה לחולה אונקולוגי* - 1257 ש"ח.
מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - 1.
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בכוכבית (*) כולל את הכיסוי לו זכאי העמית
  במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/01/2017

מילות מפתח

סרטן,פאה,שיער,אונקולוגיה,פאה נוכרית,כימותרפיה,טיפול קרינתי,חולה סרטן,פיאה,חולה אונקולוגי,נכרית

פאה לחולים אונקולוגיים

תחום השירות / טיפול

סרטן

פאה לחולים אונקולוגיים