ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - סקירת מערכות עובר

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הבדיקה כלולה בסל כבדיקת סקר לכל הנשים ההרות ומומלצת לביצוע בשבועות 20-23.
* לפירוט המדידות שכלולות בבדיקה זו,
   ראה חוזר מנהל הרפואה 04/2013 - בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) בהריון.
* סקירה מוקדמת בשבועות 13-17 אינה כלולה בסל,
   אלא אם קיימת הוראה רפואית מיוחדת לביצועה.
* לפירוט בדבר בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) נוספות הכלולות בסל
   ראה חוזר מנהל הרפואה 04/2013 - בדיקות על שמע (אולטרא-סאונד) בהריון.
* השתתפות עצמית / תקרת תשלום למשפחה בהתאם לביקור במכונים.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
סקירת מערכות לנשים בהריון במכון הסדר או אצל רופא פרטי.
זכאות: פעם אחת לכל הריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי.
מקרה מזכה
ביצוע סקירת מערכות (ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע סקירת מערכות).
זכאות
סכום השווה ל- %50 מההוצאה בפועל עד לסכום מירבי בסך 616 ש"ח, או במכון בהסדר תמורת השתתפות עצמית בגובה 114 ש"ח לכל עובר.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/05/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
סקירת מערכות לנשים בהיריון במכון הסדר.
פעם אחת לכל היריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי ובמסגרת
הזכאות לבדיקה המוגדרת בתקנון “מושלם זהב.“

מקרה מזכה
ביצוע סקירת מערכות במכוני הסדר (הזכאות כוללת את הייעוץ
שניתן במסגרת ביצוע סקירת מערכות).

זכאות
50% מההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת ”מושלם זהב” (קרי, השתתפות עצמית בסך 57 ש"ח במקום 114 ש"ח לכל עובר), וזאת במסגרת מיצוי הזכאות על פי ”מושלם זהב”.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/05/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חברה בהיריון תהא זכאית להשתתפות בהוצאות עבור שתי סקירות מערכות, אחת מוקדמת ואחת מאוחרת מורחבת, בכל היריון:
* ספק בהסכם - השתתפות עצמית של 137 ש"ח עבור ביצוע סקירת מערכות מוקדמת..
* אצל ספק שאינו בהסכם - החזר של 50% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 337 ש"ח,
   עבור ביצוע סקירת מערכות אחת - מוקדמת או מאוחרת מורחבת.
* ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע בדיקת סקירת המערכות.
* רשימת ספקי השירותים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי,
   באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
* תקופת המתנה: ללא תקופת המתנה.
* תשומת לב החברה מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מקרה המזכה
* בדיקת אולטרא סאונד לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה בין השבוע ה- 13
   להריונה לשבוע ה- 17 להריונה (להלן: "סקירה מוקדמת").
* בדיקת אולטרא סאונד מורחבת לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה,
   בין השבוע ה-19 להריונה לשבוע ה-24 להריונה (להלן: "סקירה מאוחרת"). 
* עמיתה תהא זכאית לסקירת מערכות אחת, בין אם מוקדמת ובין אם מאוחרת בכל הריון.
התשלום עבור השירות הרפואי
* סקירה מוקדמת במכון הסדר:
   - הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף לתשלום
     השתתפות עצמית של העמיתה בגובה 494 ש"ח לבדיקה.
   - העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
     במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* סקירה מוקדמת שלא במכון הסדר:
   - הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת מערכות
     מוקדמת, בתנאים המצטברים הבאים:
     * הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
     * הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה
       העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת מערכות מוקדמת עד תקרה של 371 ש"ח.
* סקירה מאוחרת במכון שבהסדר:
   - הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף לתשלום
     השתתפות עצמית של העמיתה בגובה 470 ש"ח לבדיקה.
* סקירה מאוחרת שלא במכון הסדר:
   - הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת מערכות
     מאוחרת, בתנאים המצטברים הבאים:
     * הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
     * הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה
       העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת מערכות מאוחרת עד תקרה בגובה 433 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

מקרה המזכה
* בדיקת אולטרא סאונד לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה בין השבוע ה- 13
   להריונה לשבוע ה- 17 להריונה (להלן: "סקירה מוקדמת").
* בדיקת אולטרא סאונד מורחבת לסקירת מערכות העובר אשר בוצעה לעמיתה,
   בין השבוע ה-19 להריונה לשבוע ה-24 להריונה (להלן: "סקירה מאוחרת"). 
* העמיתה תהא זכאית לשתי סקירות מערכות, אחת מוקדמת ואחת מאוחרת, בכל הריון.
התשלום עבור השירות הרפואי
* סקירה מוקדמת במכון הסדר:
   - הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה, בכפוף
     לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה בגובה 100 ש"ח לבדיקה.
   - העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
     במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* סקירה מוקדמת שלא במכון הסדר:
   - הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת מערכות
     מוקדמת, בתנאים המצטברים הבאים:
     * הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
     * הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה
       העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת מערכות מוקדמת  עד תקרה של 556 ש"ח.
* סקירה מאוחרת במכון שבהסדר:
   - הקופה תשלם ישירות למכון ההסדר, ותישא במלוא עלות הבדיקה,
     בכפוף לתשלום השתתפות עצמית בגובה 247 ש"ח לבדיקה.
* סקירה מאוחרת שלא במכון הסדר:
   - הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין סקירת
     מערכות מאוחרת, בתנאים המצטברים הבאים:
     * הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
     * הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציאה
       העמיתה בפועל עבור בדיקת סקירת מערכות מאוחרת  עד תקרה בגובה 741 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מה עליי לעשות?

ההחזר ניתן כנגד מסירת קבלה מקורית.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטחת זכאית, על פי בקשתה, לסקירת מערכות מורחבת במקום הסקירה הבסיסית
   המאושרת לכלל מבוטחות הקופה, במהלך השליש השני להריון (שבוע 25-20)
   הסקירה תינתן פעם אחת בכל הריון, במרפאות ובמכונים הקשורים עם הקופה בהסכם,
   בהשתתפות עצמית של המבוטחת בסך 145 ש“ח לבדיקה, 
   ובתנאי שקיימת לכך המלצה מטעם רופא נשים של הקופה.
* מבוטחת זכאית לעבור סקירת מערכות מוקדמת במכוני הקופה, במהלך הטרימסטר
   הראשון להריון, בהשתתפות עצמית של 143 ש“ח בלבד. מיצוי הזכאות לפי סעיף זה
   יבטל את זכותה של המבוטחת לקבלת סקירת מערכות מורחבת.
* תקופת המתנה: 3 חודשים.

סייגים
* הקופה אינה אחראית על אי גילוי מוקדם של מומים מולדים בעקבות ביצוע הבדיקות,
   זאת עקב המגבלות הקיימות בגילוי מוקדם של חלק מן המומים המולדים אצל העובר
   באמצעות המכשור הקיים במערכת הבריאות.
* בחרה מבוטחת בהריון לקבל עזרה רפואית ועשתה זאת על דעתה, על אחריותה
   ועל חשבונה, מבלי לקבל מראש את אישורה של ”הסמכות המאשרת“,
   לא תהיה זכאית לשיפוי כלשהו מהקופה עבור ההוצאות שנגרמו לה בנדון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 19/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מהות השירות ביחס לזכאות על פי "מאוחדת עדיף": מתווסף.
* תקופת המתנה: בדיקות גנטיות לגילוי מומים - שנה.
* מבוטחת החברה ב”מאוחדת שיא” זכאית על פי בחירתה לסקירת
  מערכות מוקדמת מעבר לזכאות על פי הסל. סקירה, כאמור, תינתן
  פעם אחת בכל הריון במרפאות ובמכונים הקשורים עם הקופה בהסכם,
  ובהשתתפות עצמית של המבוטחת בסך 145 ש”ח לבדיקה.

בדיקות גנטיות לגילוי מומים במהלך הריון מסוג NIPT
מבוטחת תהא זכאית לביצוע בדיקה אחת לגילוי מומים מולדים (טריזומיות)
בכל הריון באמצעות בחינת החומר הגנטי של העובר. הזכאות הינה לבדיקת
NIPT של דם האם. הבדיקה תהיה בהחזר של 75% מעלות הבדיקה ועד
לתקרה של 4,388 ש"ח.

סייגים
* הקופה אינה אחראית על אי גילוי מוקדם של מומים מולדים בעקבות ביצוע
בדיקות כאמור בסעיפים  הרשומים מעלה, זאת עקב המגבלות הקיימות בגילוי
מוקדם של חלק מן המומים המולדים אצל העובר באמצעות המכשור הקיים במערכת
הבריאות ו/או מגבלות הטכנולוגיות הקיימות לרבות מגבלות הבדיקות השונות ביחס
להריונות מרובי עוברים.
* זכויותיה של מבוטחת מכוח הסעיפים הרשומים מעלה, מתווספות בתום תקופת
ההמתנה מכוח סעיף 13.2 לתקנון “מאוחדת עדיף”.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 19/04/2022

מה עליי לעשות?

וודא המלצה מראש מטעם רופא נשים של הקופה.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מילות מפתח

סקירה, סקירת מערכות,הריון,לידה,אישה,נשים,סקירת סקירה מאוחרת,סקירה מורחבת,סקירה מוקדמת,אולטרא סאונד,אולטרהסאונד,אוטרה סאונד,אולטרא סאונד,אולטרסאונד,מכון הסדר,אולטרא סאונד,אולטרה סאונד

בדיקות במהלך הריון - סקירת מערכות עובר

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 7 (ד) - לתוספת השנייה.

בדיקות במהלך הריון - סקירת מערכות עובר

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, מניעה

בדיקות במהלך הריון - סקירת מערכות עובר