ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

נסיעה באמבולנס

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח שפונה לבית החולים באמבולנס רגיל / נט"ן (ניידת טיפול נמרץ) ואושפז, לא יחויב עבור הפינוי.
* מבוטח שפונה לבית החולים באמבולנס רגיל ולא אושפז, יחויב בתשלום מלא עבור הפינוי.
* מבוטח שפונה לבית החולים באמבולנס נט"ן ולא אושפז, יחויב ב- 50% עבור הפינוי.
* מבוטח שפונה לאחר תאונת דרכים, ראה/י מסמך: תאונת דרכים.
* מבוטח חולה אונקולוגי או דיאליזה - ראה מסמך דמי נסיעות והסעות.
* יולדת - החזר ניתן בהתאם לקריטריונים הקבועים במוסד לביטוח הלאומי.
* מבוטח נפגע פעולת איבה - החזר ניתן בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק לנפגעי פעולות איבה על ידי המוסד לביטוח לאומי. 
* מבוטח נפגע תאונות עבודה - ראה מסמך נפגעי תאונות עבודה
* מבוטח שהובא על פי הוראה של פסיכיאטר מחוז לחדר מיון, האמבולנס ישולם על ידי לשכת פסיכיאטר מחוז.
* אין חיוב בהעברה ממוקד חירום לבית חולים.
* אין חיוב בהעברה מבית חולים כללי אחד לאחר, בשל סיבות רפואיות.
* אין חיוב בהעברה מבית חולים אחד לאחר, לצורך טיפול שלא ניתן בבית החולים בו החולה נמצא - גם לאחר תעודת שחרור.
* אין חיוב בהעברה או החזרה לבית חולים מאשפוז שיקומי / סיעודי מורכב / מחלקת הנשמה ממושכת, עקב התדרדרות רפואית.
* במקרה של אדם שאיבד הכרתו (התעלף או איבד הכרה, התקף אפילפסיה) במקום ציבורי והוזמן עבורו אמבולנס על ידי עובר אורח, זכאי חולה זה להחזר מלא בגין הוצאה עבור ההעברה באמבולנס.
* "מונשם בית", שיש צורך להסעתו לבית החולים, או לבדיקות מומחים ולא מתאפשר לבצע את הבדיקה בבית - ההסעה תתבצע באחריות ובמימון קופת החולים, באמצעות רכב מתאים.

* במקרים רבים, אזרחים מזמינים אמבולנס, כאשר הם עדים למצב בו קיים חשש לחיי נפגעים או שיש צורך לפנות נפגעים ממקום האירוע לבית החולים.
ככלל, התשלום למד"א עבור הזעקת אמבולנס מוטל על המטופל שבגינו הוזעק האמבולנס (להלן-  המטופל), וזאת גם אם ההזמנה בוצעה ללא בקשתו של המטופל.
גובה התשלום עבור הזעקת אמבולנס, במקרה ולא בוצע פינוי בפועל:
על פי תקנות מגן דוד אדום (אגרות הסעת חירום באמבולנס), תשס"ו-2006 (להלן- התקנות), במקרה והוזעק אמבולנס אך לא התבצע פינוי בפועל - התשלום עבור אמבולנס, יהיה כלהלן:
  א. הזעקת האמבולנס הסתיימה בטיפול רפואי בזירת האירוע - אם בוצע טיפול רפואי בזירת האירוע, והמטופל סירב להתפנות על די אמבולנס - המטופל יחויב בתלות בסוג האמבולנס שיגיע לאירוע - לאמבולנס מסוג ניידת טיפול נמרץ יחויב בשיעור של 25% מהאגרה הקבועה בתקנות ולאמבולנס אחר יחויב בשיעור של 50% מהאגרה הקבועה בתקנות.
  ב. הזעקת האמבולנס הסתיימה ללא כל טיפול רפואי בזירת האירוע - המטופל לא יחויב בגין הזמנת האמבולנס.

 

מה עליי לעשות?

* מבוטח שפונה באמבולנס ידאג להסדרת התשלום על ידי הקופה, אחרת עלול להיגרר להוצאות נוספות.
* תוך 60 יום ממועד הפינוי - פנה לקופת החולים בצירוף בקשת התשלום של מד"א והקופה תעביר את התשלום ישירות למד"א (בהתאם לצורך, הקופה תגבה תשלום חלקי).
* לאחר 60 יום ממועד הפינוי - פנה למד"א לתשלום עלות הפינוי. במקביל פנה לקופת החולים בצירוף בקשת התשלום והקבלה לקבלת החזר.
* שמור את הקבלה או אישור הקופה, לתקופה העולה על שנתיים. 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.1

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

8.2
השתתפות בעלויות הסעה באמבולנס

מקרה מזכה
מקרה מזכה הינו פינוי דחוף של עמית למיון באמצעות אמבולנס (כולל נט"ן) שאושר על ידי משרד הבריאות לבית חולים ציבורי והמקרה לא הסתיים באשפוזו של העמית.
מועד קרות המקרה המזכה יחשב כמועד ביצוע הפינוי באמבולנס.
כיסוי על פי פרק זה
סכום הזכאות המרבי אותו תשלם הכללית בגין מקרה מזכה על פי פרק זה הינו 50% מההוצאה בפועל ולא יותר מ- 299 ש"ח ולכל היותר פעמיים בשנה קלנדרית.
לעניין זה "הוצאה בפועל" משמעה הוצאה שהוציא העמית מכיסו בניכוי כל החזר/השתתפות שהעמית קיבל או זכאי לקבל על פי חוק ביטוח בריאות או חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
תקופת אכשרה
תקופת אכשרה לזכאות על פי פרק זה הינה 6 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/02/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.3

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.4
חבר "מכבי זהב", שפונה באמצעות אמבולנס (כולל נט"ן/אט"ן), שאושר על ידי משרד הבריאות, לבית חולים ציבורי, ולא אושפז, יהא זכאי להשתתפות "מכבי זהב" בגובה 50% מההוצאה בפועל ועד 335 ש"ח, ועד פעמיים בשנה."הוצאה בפועל" לעניין זה, משמעה הוצאה שהוציא החבר בפועל בניכוי כל החזר/ השתתפות שהחבר קיבל, או זכאי לקבל, על פי חוק ביטוח בריאות או חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995.
* תקופת המתנה - 6 חודשים. 
* תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/02/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.5
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
מקרה מזכה
מבוטח "מכבי שלי" שגילו 65 שנים ומעלה יהיה זכאי להחזר עבור הזמנת אמבולנס שאושר על ידי משרד הבריאות לצורך הסעתו מבית החולים לביתו בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
* המבוטח היה מאושפז 2 לילות ומעלה בבית החולים.
* המבוטח אינו זכאי להסעה על פי חוק ביטוח בריאות.
* הזכאות הינה לעד 2 הסעות בשנה.
גובה הכיסוי
המבוטח יהיה זכאי להחזר של 50% מההוצאה בפועל ועד לתקרה של 211 ש"ח לנסיעה באמבולנס לבית.
תקופת המתנה 
*  6 חודשים.
* תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

*  כל שירות הניתן למבוטחי "מכבי זהב" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/02/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.6
תקופת המתנה

לא נדרשת תקופת המתנה.
* מבוטח יהיה זכאי להשתתפות הקופה בשיעור 50% מעלות הסעה דחופה באמבולנס אשר לא הסתיימה באשפוז. השתתפות הקופה מוגבלת עד 50% מתעריף מד״א.
* מבוטח יהיה זכאי להשתתפות הקופה, כולל הזכאות מכח החוק, בשיעור 75% מעלות הסעה דחופה בנט״ן (ניידת טיפול נמרץ) אשר לא הסתיימה באשפוז. השתתפות הקופה מוגבלת עד 75% מתעריף מד״א.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/02/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

8.7
השירות ניתן במסגרת תוכנית "מאוחדת - עדיף". כל שירות הניתן למבוטחי "מאחודת עדיף" ניתן גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת - שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

תנאים והגבלות

8.8

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

תנאים והגבלות

8.9

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חברי מכבי מפונים ע"י אמבולנס מד"א - ללא קבלת שובר לתשלום במעמד הפינוי.
במקרים הבאים מתבצעת הפקת התחייבות ותשלום ישיר למד"א (החברים לא נדרשים עוד להגיע למשרד להסדרת ההתחייבות):

1. חבר מכבי שהזמין אמבולנס מד"א באופן עצמי ואושפז-מד"א מעבירים למכבי באופן יומיומי את רשימת הפינויים של חברי מכבי אשר הזמינו אמבולנס באופן עצמאי ואושפזו- עבור חברים אלו תופק התחייבות אוטומטית ואינם נדרשים להגיע למרכז הרפואי.

2. חבר מכבי שאחות מל"ה\ מומ"ה הזמינה עבורו פינוי באמבולנס מד"א-מד"א מעבירים למכבי באופן יומיומי את רשימת הפינויים של חברי מכבי, מתבצעת הצלבה אל מול תיעוד אחות מל"ה\מומ"ה ב CRM אחיות ומופקת עבורם התחייבות אוטומטית. האחות נדרשת לעדכן את החבר.

3. חברי מכבי שאחות במרכז הרפואי\מוקד הזמינה עבורם אמבולנס מד"א-מד"א מעבירים למכבי באופן יומיומי את רשימת הפינויים של חברי מכבי, מתבצעת הצלבה אל מול תיעוד האחות במערכת קליקס אחיות (בשדה ב"קוד התערבות") ומוקמת עבור החבר התחייבות אוטומטית. האחות נדרשת להקפיד על רישום נכון בשדה הרלוונטי בקליקס ולעדכן את החבר.

בשאר המקרים מד"א שולח חשבון לתשלום לבית החבר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 22/11/2015

מילות מפתח

במקרה של אדם שאיבד הכרתו,מונשם בית שיש צורך להסעתו לבית החולים או לבדיקות מומחים ולא מתאפשר לבצע את הבדיקה בבית – ההסעה תתבצע באחריות ובמימון קופת החולים, באמצעות רכב מתאים,התעלף,איבד הכרה,התקף אפילפסיה,במקום ציבורי והוזמן עבורו אמבולנס על ידי עובר אורח,נסיעות חולה אפילפסיה,זכאי חולה זה להחזר מלא בגין הוצאה עבור ההעברה באמבולנס,נסיעה באמבולנס,אמבולנס,זכאות להחזר הוצאות נסיעה באמבולנס לניצולי שואה,אתר מגן דוד אדום,מד"א,אמבולנס לניצולי שואה,נסיעה באמבולנס ניצול שואה,נסיעה,דמי נסיעות והסעות,הסעה לבית חולים,הסעה מבית חולים,סרטן,פינוי והסעות,מד"א,ניידת טיפול נמרץ,נט"ן,נט"נ,פינוי למיון,אט"ן,פינוי למיון,פינוי דחוף,תעריפון מגן דוד אדום,תעריפון מד"א,פינוי מד"א,פינוי לבית חולים,כמה עולה פינוי לבית חולים,כמה עולה פינוי מבית חולים?

נסיעה באמבולנס

נסיעה באמבולנס

שאלה

נפלתי ברחוב ועוברים ושבים הזמינו עבורי אמבולנס שלקח אותי לבית החולים שם טיפלו בי בחדר מיון ושלחו אותי הביתה. קיבלתי הביתה בקשת תשלום ממד"א האם אני צריכה לשלם ?

תשובה

.לא בהכרח, התשובה תלויה בשאלה אם היה אבדן הכרה. במקרה שאדם איבד את הכרתו במקום ציבורי ולא היה מודע לפינוי לבית חולים ע"י עוברי אורח קופות חולים נוהגות לממן את הפינוי מעבר למתחייב על-פי חוק . הקופות עושות כן רק בפינוי ממקום ציבורי ע"י עוברי אורח ורק אם במסמכי הפינוי של מד"א מובהר כי החולה פונה לבית חולים במצב של אבדן הכרה

שאלה

בבית כנסת היה לי לחץ בחזה התעלפתי והמתפללים הזמינו אמבולנס . בבית חולים בדקו אותי ואמרו שהכל בסדר רק מנוחה . קיבלתי הביתה בקשת תשלום ממד"א למה אני צריך לשלם אני לא הזמנתי אותם ואף אחד לא ביקש את רשותי ועכשיו צריך לשלם מאות שקלים מה לעשות ?

תשובה

קופות חולים משתתפות, מעבר למתחייב עפ"י חוק, בפינוי באמבולנס ממקום ציבורי עקב אבדן הכרה .אולם, בנוסח הפטור של קופ"ח כללית נזכר גם שמדובר במצב בו עוברי אורח פינו את החולה. הכוונה בפטור הייתה לחולי אפילפסיה שאילו היו בהכרה או בני משפחתם היו במקום בשעת האירוע ייתכן והיו יודעים להתמודד ללא צורך בהזמנת אמבולנס. כאן הפינוי הוא בנסיבות אחרות ,ע"י חברים ומכרים בבית כנסת כאשר לא ברור אם החולה היה באבדן הכרה כשהגיע האמבולנס.

שאלה

אני חולה סכרת נכנסתי בבית למצב של היפוגליקמיה אשתי נבהלה והזמינה אמבולנס אבל עד שהם הגיעו הצלחתי לייצב את עצמי ולא נסעתי איתם . קיבלתי בקשת תשלום מדוע?

תשובה

לפי התקנות, אם הוזעק אמבולנס ולא פינו אותך לבית חולים, אך קיבלת "טיפול" (כמשמעותו בתקנות) - תידרש על ידי מגן דוד אדום (מד"א) לתשלום מופחת. אם לא קיבלת "טיפול" (כמשמעותו בתקנות) - הנך פטור מתשלום. בכל מקרה, אינך זכאי להחזר מהקופה. התקנות בתוקף ממועד פרסומן בתאריך ________.

שאלה

האם הזכאות ניתנת באמצעות כל חברות האמבולנסים?

תשובה

הזכאות ניתנת באמצעות חברת אמבולנס שבהסדר עם קופת החולים של המבוטח.