ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תרומת ביצית

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

15.1

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

15.2
תרומת ביצית במדינת חוץ
מקרה מזכה

מקרה מזכה הנו השגת תרומת ביצית במדינת חוץ לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית עבור ילד ראשון ושני במדינת חוץ, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה השגת הביצית והחזרתה לנתרמת במדינת חוץ והכל בתנאי שלא מלאו לעמיתה 52 שנים במועד קרות המקרה המזכה, כמפורט להלן, ובלבד שהתקיימו תנאי תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית), התשמ”ז 1987.
מועד קרות המקרה המזכה ייחשב כמועד ביצוע ההפריה במדינת חוץ.
הכיסוי על פי פרק זה
סכום הזכאות המרבי אותו תשלם הכללית בגין מקרה מזכה על פי פרק זה הינו בשיעור 75% מההוצאה בפועל, אך לא יותר מ- 11,962 ש"ח לכלל הניסיונות בגין כל ילד.
תנאי מוקדם לאחריות הכללית על-פי פרק זה
שירותי בריאות כללית תהיה אחראית לביצוע תשלומים על פי פרק זה בתנאי שביצועה אושר מראש על ידי המנהל הרפואי של התכנית.
תקופת אכשרה
תקופת אכשרה לזכאות על פי פרק זה הינה 12 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 03/11/2020

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

15.3

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

15.4
תרומת ביצית 
א. מקרה מזכה

חברת "מכבי זהב", בעלת זכויות במכבי בגין טיפולי הפריה חוץ גופית ותרומת ביצית בארץ, תהא זכאית להשתתפות "מכבי זהב" עבור ילד ראשון ושני בלבד בגין השגת תרומת הביצית - בארץ או בחו"ל - ובסה"כ עד שתי תרומות ביצית (עבור ילד ראשון ושני גם יחד), והכל בתנאי שלא מלאו לחברה 54 שנים במועד ביצוע הפעולה, ובלבד שהתקיימו תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) התשמ"ז 1987 - ושקיבלה את אישור "מכבי זהב" מראש.
ב. גובה הכיסוי
    - תרומת ביצית בחו"ל
השתתפות "מכבי זהב" תהיה בגובה 75% מההוצאה בפועל לצורך ביצוע ההפריה, לרבות בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לרחם בחו"ל ועד 12,426 ש"ח בגין כל תרומה, ועד תקרת השתתפות כוללת של 24,852 ש"ח.
   - תרומת ביצית בארץ
השתתפות "מכבי זהב" תהיה בגובה 75% מעלות האגרה (לפי תקנות תרומת ביציות (תשלום פיצוי בשל פעולת שאיבת ביציות ותשלום אגרה בעד אישור רופא אחראי), תשע"ב-2012 או כל תקנות שיבואו במקומן), אותה נדרשת הנתרמת לשלם ועד 12,426 ש"ח בגין כל תרומה, ועד תקרת השתתפות כוללת של 24,852 ש"ח.
להסרת ספק יובהר כי תקרת ההשתתפות כאמור לעיל הינה עבור כלל התרומות וכלל הפעולות בגין ילד ראשון ושני גם יחד, בין אם הושגו התרומות או חלקן בחו"ל ובין אם בארץ.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מה עליי לעשות?

* וודא אישור מראש של תוכנית הביטוח.
* לקבלת החזר כספי יש להגיש חשבוניות מס מקוריות
  מנותן השירות וכן סיכום רפואי בחו"ל.

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מה עליי לעשות?

* וודא אישור מראש של תוכנית הביטוח.
* לקבלת החזר כספי יש להגיש חשבוניות מס מקוריות
  מנותן השירות וכן סיכום רפואי בחו"ל.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולים בהפרעות פריון, באמצעות תרומת ביצית, המתבצעים בחו"ל
* מבוטחות אשר להן אין יותר מילד אחד, תהיינה זכאיות לשיפוי עד תקרה של
  10,141 ש“ח, בגין טיפול הדורש תרומת ביצית, במסגרת טיפול הפריה שאושרו על ידי
  הקופה, בתנאים ובסייגים כמפורט בפרק "אבחון וטיפול בהפרעות בפריון אצל הגבר
  ואצל האישה" בתקנון.
* ההחזר האמור לעיל יתייחס לטיפולים המתבצעים בחו“ל, הכוללים הן את ההוצאה
  בגין השגת הביצית והן את החזרת הביצית המופרית לרחם.
* הסיוע האמור יאושר בהיקף של עד שני מחזורי הפריה בתרומת ביצית למבוטחת,
  והוא מותנה באישור מראש מטעם אגף הרפואה בקופה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מה עליי לעשות?

וודא אישור מראש של הקופה וזכאות המבוטחת לפי החלטת וועדת הפוריות של הקופה.

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולים בהפרעות פריון, באמצעות תרומת ביצית, המתבצעים בחו"ל
* מבוטחות אשר להן אין יותר מילד אחד, תהיינה זכאיות לשיפוי עד תקרה של
  12,668 ש“ח, בגין טיפול הדורש תרומת ביצית, במסגרת טיפול הפריה שאושרו על ידי
  הקופה, בתנאים ובסייגים כמפורט בפרק "אבחון וטיפול בהפרעות בפריון אצל הגבר
  ואצל האישה" בתקנון.
* ההחזר האמור לעיל יתייחס לטיפולים המתבצעים בחו“ל, הכוללים הן את ההוצאה
  בגין השגת הביצית והן את החזרת הביצית המופרית לרחם.
* הסיוע האמור יאושר בהיקף של עד שני מחזורי הפריה בתרומת ביצית למבוטחת,
  והוא מותנה באישור מראש מטעם אגף הרפואה בקופה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מה עליי לעשות?

וודא אישור מראש של הקופה וזכאות המבוטחת לפי החלטת וועדת הפוריות של הקופה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השגת תרומת ביצית
המקרה המזכה

* השגת תרומת ביצית בחו"ל, לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בישראל או בחו"ל, לרבות
  בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לנתרמת.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לצורך השגת תרומת ביצית:
  1. הקופה תשפה את העמית כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות שהוציא
      בפועל עבור השגת תרומת ביצית.
  3. השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 12,000 ש"ח להשגת ביצית.
  4. הכיסוי הינו עד שתי תרומות ביצית אשר תבוצענה במועדים שונים,
      בכל תקופת ההסכם.
תנאי זכאות 
* עמיתה אשר בחרה לקבל החזר בעבור השגת תרומת ביצית על פי סעיף זה, לא תהא
  זכאית לביצוע הליך הפריה חוץ גופית, כמפורט בתקנון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השגת תרומת ביצית
המקרה המזכה

* השגת תרומת ביצית בחו"ל, לצורך ביצוע הפריה חוץ גופית בישראל או בחו"ל, לרבות
  בדיקת התורמת, הכנתה, השגת הביצית והחזרתה לנתרמת.
התשלום עבור השירות הרפואי
* הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לצורך השגת תרומת ביצית:
  1. הקופה תשפה את העמית כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור 80% מההוצאות הממשיות שהוציא
      בפועל עבור השגת תרומת ביצית.
  3. השיפוי לעמיתי "לאומית כסף" הינו עד תקרה בגובה 12,000 ש"ח להשגת ביצית.
  4. הכיסוי הינו עד שתי תרומות ביצית אשר תבוצענה במועדים שונים,
      בכל תקופת ההסכם.
תנאי זכאות 
* עמיתה אשר בחרה לקבל החזר בעבור השגת תרומת ביצית על פי סעיף זה, לא תהא
  זכאית לביצוע הליך הפריה חוץ גופית, כמפורט בתקנון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/06/2022

מילות מפתח

תרומת ביצית מחו"ל,תרומה ביצית,רפואת נשים,גניקולוגיה,זיגוג ביציות,זיגוג ביצית,ויטריפיקציה,טיפולי הפריה מלאכותית (I.V.F),תרומת ביצית מחוץ לארץ,טיפול הפריה,טיפול הפרייה,החזרת ביצית לרחם,ביציות מופרות עודפות,ביציות להקפאה,תורמת מתנדבת,תורמת ביצית,תרומה ביצית,הריון מתרומת ביציות,הריון,תרומת זרע אנונימית,הסכם בין בני זוג להפריה חוץ גופית,לידה, תרומת ביצית,ועדות אישוירם,וועדת אישורים,שאיבת ביציות,שאיבת ביצית,תהליך שאיבה,מחזורי שאיבה,תורמת ביצית,הקצאת ביציות,מאגר המידע ומרשם היילודים,

תרומת ביצית

סוג

פרוצדורה רפואית

תרומת ביצית