ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

התאמת מכשירי שיקום וניידות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

מה עליי לעשות?

א. פניה ראשונית לקופות החולים או מסגרות חינוך מיוחד בבקשה לאישור השתתפות ברכישת המכשיר
מכשירי ניידות

יש לפנות לרופא המשפחה בקופת החולים. רופא המשפחה או רופא מומחה אחר ואחות המרפאה ימלאו טופס רפואי תפקודי. לאחר מכן יעבירו את הפניה לפיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק (בעל תעודת הרשאה להמלצה עבור משרד הבריאות), באמצעות היחידה להמשך טיפול בקופת החולים או באופן אחר, לצורך מתן המלצה להשתתפות במימון מכשיר שיקום וניידות.
בהתאם לחוזר מינהל רפואה 11/2014 (הגשת המלצה למכשירי שיקום וניידות – העברת מידע בין קופות החולים למשרד הבריאות), הגורמים המקצועיים בקופת החולים יעבירו את המסמכים ללשכת הבריאות הרלוונטית. התושב זכאי לקבל העתק של המסמכים המועברים ללשכת הבריאות, ורשאי להעבירם בעצמו, לפי בחירתו.
מכשירי שיקום
בפניות למכשירי שיקום יש לפנות לרופא הרלוונטי (ראו פירוט בהתאם לסוג המכשיר) בקופת החולים לצורך קבלת המלצה. יש לצרף מסמכים, כמפורט מטה.
הערה: המלצת הגורם המקצועי בקופת החולים אינה מהווה בהכרח אישור זכאות. ההחלטה הסופית על אישור המכשיר מתקבלת על ידי משרד הבריאות.

ב. הגשת הבקשה ללשכת הבריאות
הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים (כמפורט עבור כל מכשיר ברשימה שבהמשך הדף), תוגש ללשכת הבריאות באזור מגוריו של המבקש - לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום.
הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על ידי קופות החולים או על ידי התושב או אדם אחר מטעמו.
 ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר, בפקס או באמצעות מוקד קול הבריאות בדוא"ל Call.Habriut@moh.health.gov.il, ניתן לצרף קבצים עד לגודל מצטבר של 5 MB בלבד בכל פנייה.
 במקרים שבהם מתאפשרת רכישה עצמית (תותבות שד, עדשות מגע לילדים) יש להגיש גם חשבונית וקבלה מקוריות ולכן יש להגיש את המסמכים אישית או בדואר בלבד.
לתשומת לבכם: פניות של תושבים מעל גיל 70 בנושא מכשירי ניידות בלבד מטופלות על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית. הבקשות מועברות על ידי קופות החולים.


ג. דיון והחלטה בוועדה
ועדה מקומית או אזורית (בהתאם לסוג המכשיר) תדון בבקשות על סמך המסמכים שהוגשו, ותקבל החלטה ביחס לכל בקשה.
 רכזת המכשירים בלשכת הבריאות תודיע במכתב למבקש על החלטת הוועדה ונימוקיה (אישור הבקשה או דחייתה) ותפרט הנחיות להמשך התהליך, אם נדרש.
 

ד. ערר וקבילות
ניתן לערער על החלטות הוועדה באמצעות המחלקה למחלות ממושכות בלשכת הבריאות, כמפורט במידע על התהליך לגבי כל מכשיר ומכשיר.
 ניתן לפנות בקבילה בנושא החלטה על מכשירי שיקום וניידות גם לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, או לבית הדין לעבודה.


ה. לאחר קבלת אישור לסיוע 
עם קבלת אישור ממשרד הבריאות יופנה התושב לקבלת המכשיר על פי הנחיות שיינתנו בכתב (בהתאם לסוג המכשיר).
- האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו בלבד. לאחר תקופה זו, במידה שלא מומש האישור, יש להגיש בקשה חדשה.
- מכשירי ניידות שמשרד הבריאות השתתף במימונם, הם רכוש משרד הבריאות ויש להשיבם בתום השימוש (עם קבלת מכשיר חלופי מאותו סוג, מעבר התושב למוסד סיעודי או במקרה של פטירה). לשם כך, עם קבלת המכשיר יחתמו המקבל וערב נוסף, או ערב בלבד, על טופס התחייבות ושטר חוב ויתחייבו להחזיר את המכשיר בתום השימוש בו.
מידע נוסף על החזרת המכשירים ראו בהמשך דף זה.(אתר משרד הבריאות)

 

מילות מפתח

תיקון כסא גלגלים,תיקון מכשירי ניידות,התאמת מכשירי שיקום,התאמת מכשירי ניידות,תיקון כסא גלגלים ידני,עיכוב התפתחותי,מקל הליכה,תותבת שד,חזיה לתותבת שד,תותבת חיצונית,אף,תותבת חיצונית,אוזן,מערכת ישיבה (אינסרט אנטומי),מערכת ישיבה(אינסרט לינארי),הליכון,משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות,עדשה סקלראלית לראיה,עדשות מגע לראיה,מזרן אויר חשמלי,מזרן ספוג,עמידוניםתסמונות מולדות,תפקוד עצמאי מרבי,מכשירי שיקום וניידות,מוגבלות כרונית,לפיזיוטרפיסט,מרפא בעיסוק בקהילה,קלינאי תקשורת,מכשירי שמיעה,תותבת עין,עדשה (תותבת) סקלראלית של גלגל העין,כסא גלגלים,טיולון,כסא ממונע,כסא גלגלים עם מנוע עזר,זחליל,מעלה מדרגות נייד,כרית להפחתת סיכון לפצעי לחץ,מנוף חשמלי,קביים קנדיות,מיטה הידראולית/חשמלית

התאמת מכשירי שיקום וניידות

תאריך הכללה

01/01/1995

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 22 - לתוספת השנייה

התאמת מכשירי שיקום וניידות

תאור

מרפאים בעיסוק כממליצים למכשירי שיקום וניידות, מטה קופות החולים או היחידה למכשירי שיקום ונידות, במטרה לסייע לאדם עם מוגבלות לתפקד ולהשתלב בקהילה בתחומי חיים שונים.

סוג

הערכה ואבחון

התוויה כללית

אנשים עם מוגבלות כרונית.

מסגרת הכללה בסל

תוספת שלישית

התאמת מכשירי שיקום וניידות