ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

בדיקות במהלך הריון - מי שפיר

 

תיאור

בדיקה פולשנית לאבחון גנטי, הבדיקה כוללת:
* הסבר / יעוץ לפני הבדיקה.
* ביצוע הפרוצדורה.
* בדיקת קריוטיפ של העובר וביצוע כל הבדיקות אשר הומלצו על ידי גנטיקאי.
* מסירת תוצאות כולל הסבר / יעוץ לפי הצורך.

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* נשים שהן בגיל 33 ומעלה בתחילת ההריון (על פי תאריך וסת אחרון) זכאיות לבדיקת מי שפיר.
* בדיקת מי שפיר ניתנת במימון משרד הבריאות רק לנשים שעברו את הבדיקה ללא
   תשלום פרטי מכיסן או באמצעות מי מטעמן (למשל, לבחירה בתשלום פרטי של הרופא
   המדקר) מעבר למימון משרד הבריאות,. תשלום פרטי שניתן עבור ביצוע בדיקת דם
   שאינה כלולה במימון משרד הבריאות ואשר האיגוד הגנטי הכיר בה לא ישלול את
   מימון משרד הבריאות ובלבד שלא יגבה עבורה מחיר העולה על מחירון משרד
   הבריאות ובהעדר מחיר מחירון על עלות סבירה שאישר משרד הבריאות.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 09/05/2023

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לנשים בהריון שגילן עד 34 שנה.
זכאות: פעם אחת לכל הריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי. 
מקרה מזכה
ביצוע בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לעמיתה בהיריון כולל בדיקת כרומוזומים לשלילת תסמונת דאון טרזומיה 18 וחלבון עוברי (ההחזר כולל את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע הבדיקה).
זכאות
במכון פרטי שאינו בהסדר 75% מההוצאה בפועל עד סכום מירבי של 1,440 ש"ח לכל דיקור.
במכון הסדר בהשתתפות עצמית בגובה 570 ש"ח לכל דיקור.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/05/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לנשים בהריון שגילן עד 34 שנה.
זכאות: פעם אחת לכל הריון מעבר לזכאות בסל הבסיסי ובמסגרת הזכאות לבדיקה המוגדרת בתקנון ”מושלם זהב”. במקרה של הריון מרובה עוברים הזכאות הינה לכל דיקור.
מקרה מזכה
ביצוע בדיקת מי שפיר או סיסי שיליה לעמיתה בהיריון באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ'יפ גנטי) וחלבון עוברי (הזכאות כוללת את הייעוץ שניתן במסגרת ביצוע הבדיקה).
זכאות
50% מההשתתפות העצמית המשולמת במסגרת ”מושלם זהב” (קרי, השתתפות עצמית של 400 ש"ח במקום 800 ש"ח במכוני הסדר), וזאת במסגרת מיצוי הזכאות על פי ”מושלם זהב”.
תקופת אכשרה
אין.


חבילה לנשים בהריון
החזר במסגרת הזכאות לחבילה לנשים בהריון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/05/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

בדיקת מי שפיר באמצעות השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ'יפ גנטי)
חברה בהריון שגילה עד 35 שנה ושאינה עונה על תנאי סעיף 7(ח) לתוספת השניה לחוק בטוח בריאות ממלכתי (הזכאות בסל הבסיסי), תהיה זכאית לבצע בדיקת מי שפיר באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ'יפ גנטי), פעם אחת במהלך הריון, לפי האפשרויות המפורטות להלן:
א. בבית חולים בהסכם עם רופא בהסכם - בהשתתפות עצמית של 814 ש"ח לעובר, ולכל היותר 1,629 ש"ח במקרה של הריון מרובה עוברים.
ב. בבדיקה שבוצעה שלא במסגרת סעיף 29.1.א - החברה תשא במלוא עלות הבדיקה (לרבות שכר רופא וכל הוצאה אחרת הכלולה בביצוע הבדיקה) ותהא זכאית להחזר בגובה 80% מסך ההוצאה ועד תקרה בגובה 1,434 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

חברה בהריון שגילה עד 35 שנה ושאינה עונה על תנאי סעיף 7(ח) לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (הזכאות בסל הבסיסי) תהיה זכאית לבצע בדיקת מי שפיר באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA בעובר (צ'יפ גנטי), פעם אחת במהלך הריון, בהנחה בשיעור של 50% מההשתתפות העצמית על פי סעיף 29.1.א לתקנון מכבי זהב, לרבות במקרה של הריון מרובה עוברים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 12/06/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
בדיקת מי שפיר, כהגדרתה בחוק הבריאות,  באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA
  בעובר (צ'יפ גנטי),  אשר בוצעה לעמיתה, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. גיל העמיתה הנמצאת בהריון הינו עד גיל 35 שנה.
  2. העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
  3. העמיתה לא ביצעה בדיקת סיסי שליה.
  4. הזכאות לביצוע בדיקת מי שפיר הינה חד פעמית לכל הריון.

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא מטעם המכון שבהסדר
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה,
  בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
* עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 626 ש"ח לבדיקה
  בגין כל עובר.
* העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
 במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא פרטי מטעם העמיתה
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא בעלות הבדיקה ללא עלות הרופא,
  בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
* עמיתת "לאומית כסף" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 377 ש"ח לבדיקה
   בגין כל עובר.
* למען הסר ספק, הקופה לא תשתתף בעלות הרופא המבצע את הבדיקה, ועלותו
   תשולם במלואה על ידי העמיתה ללא זכאות להשתתפות או החזר כלשהו.
* העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
   במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם. 


בדיקת מי שפיר שלא במכון הסדר
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת מי שפיר,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר
      הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת מי שפיר.
  3. השיפוי לעמיתה הינו עד תקרה בגובה 1,253 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
בדיקת מי שפיר, כהגדרתה בחוק הבריאות,  באמצעות בדיקת השבב הציטוגנטי CMA
  בעובר (צ'יפ גנטי),  אשר בוצעה לעמיתה, בתנאים המצטברים הבאים:
  1. גיל העמיתה הנמצאת בהריון הינו עד גיל 35 שנה.
  2. העמיתה אינה זכאית לביצוע הבדיקה על פי חוק הבריאות.
  3. העמיתה לא ביצעה בדיקת סיסי שליה.
  4. הזכאות לביצוע בדיקת מי שפיר הינה חד פעמית לכל הריון.

התשלום עבור השירות הרפואי
בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא מטעם המכון שבהסדר
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא במלוא עלות הבדיקה,
  בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
* עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 406 ש"ח לבדיקה
  בגין כל עובר.
* העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
 במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

בדיקת מי שפיר במכון שבהסדר המבוצעת על ידי רופא פרטי מטעם העמיתה
* הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר ותישא בעלות הבדיקה ללא עלות הרופא,
  בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמיתה, כמפורט להלן:
* עמיתת "לאומית זהב" תישא בהשתתפות עצמית בגובה 302 ש"ח לבדיקה
   בגין כל עובר.
* למען הסר ספק, הקופה לא תשתתף בעלות הרופא המבצע את הבדיקה, ועלותו
   תשולם במלואה על ידי העמיתה ללא זכאות להשתתפות או החזר כלשהו.
* העמיתה תהא זכאית לקבל את רשימת מכוני ההסדר בסניפי הקופה,
   במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם. 


בדיקת מי שפיר שלא במכון הסדר
* הקופה תשפה את העמיתה על הוצאותיה הממשיות שהוצאו בגין בדיקת מי שפיר,
  בתנאים המצטברים הבאים:
  1. הקופה תשפה את העמיתה כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  2. הקופה תשפה את העמיתה בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות אשר
      הוציאה העמיתה בפועל עבור בדיקת מי שפיר.
  3. השיפוי לעמיתה הינו עד תקרה בגובה 2,428 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 18/04/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

גילוי מוקדם של מומים מולדים אצל העובר
תקופת המתנה: 3 חודשים מיום ההצטרפות לתוכנית
בדיקת מי שפיר אצל נשים בהריון:
1. נשים הרות, שבעת כניסתן להריון היה גילן נמוך מ 33-שנה, זכאיות לבצע
    בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שיליה בטכנולוגיית בדיקת השבב הציטוגנטי
    CMA בעובר, אחת משתי בדיקות אלו בלבד, על פי בחירתה של המבוטחת,
    על חשבון הקרן במכונים הקשורים עם הקופה בהסכם, אפילו חסרות נסיבות
    המהוות גורמי סיכון,  כמפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ובלבד שניתנה
    לכך המלצה מטעם רופא נשים של הקופה.
2. בדיקות כאמור לעיל מתבצעות ב"השתתפות עצמית" של המבוטחת בגובה
    766 ש”ח לבדיקה. מבוטחת שהופנתה על ידי הקופה לביצוע הבדיקה
    במכון חיצוני תהא זכאית לשיפוי בגובה 75% מהעלות ועד תקרה של
    1,560 ש"ח.
3. בדיקות כאמור לעיל תתבצענה על חשבון הקופה גם אצל זוגות נשואים בהם
    הבעל חבר בקופה אחרת, למעט מקרים שסיבת ביצוע הבדיקה הינה מחלה
    תורשתית ו/או ליקוי במבנה הכרומוזומים המצויים אצל הבעל החבר בקופה
    אחרת. במקרים אלה לא תתבצע הבדיקה על חשבון הקרן.

סייגים
1. הקופה אינה אחראית על אי גילוי מוקדם של מומים מולדים בעקבות ביצוע בדיקות
    אשר פורטו לעיל, זאת עקב המגבלות הקיימות בגילוי מוקדם של חלק מן המומים
    המולדים אצל העובר באמצעות המכשור הקיים במערכת הבריאות.
2. בחרה מבוטחת בהריון לקבל עזרה רפואית כאמור לעיל ועשתה זאת על דעתה, על
    אחריותה ועל חשבונה, מבלי לקבל מראש את אישורה של ”הסמכות המאשרת“,
    לא תהיה זכאית לשיפוי כלשהו מהקופה עבור ההוצאות שנגרמו לה בנדון.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 07/05/2023

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* בדיקת מי שפיר באחד מהמקרים הבאים:
   - הסיכוי לתסמונת דאון בלידה, הוא מעל 1:380, לפי חלבון עוברי, BHCG,
      אסטריול וגיל האישה.
   - עובי של 3 מ"מ ומעלה בבדיקת שקיפות עורפית
   - סיכון משוקלל לשקיפות העורפית ולסקר ביוכימי של 1:200 ומעלה.
* השתתפות עצמית בהתאם לביקור במרפאות חוץ / ביקור במכונים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/04/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

משרד הבריאות

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* אישה מתחת גיל 35 ושאינה זכאית למימון הבדיקה מקופת חולים, זכאית לקבלת בדיקת
   מי שפיר אם קיבלה המלצה של גנטיקאי על פי המלצות רשמיות של איגוד הגנטיקאים
   או חוזרי משרד הבריאות.
* בדיקת מי שפיר ניתנת במימון משרד הבריאות רק לנשים שעברו את הבדיקה ללא
   תשלום פרטי מכיסן או באמצעות מי מטעמן (למשל, לבחירה בתשלום פרטי של הרופא
   המדקר) מעבר למימון משרד הבריאות,. תשלום פרטי שניתן עבור ביצוע בדיקת דם
   שאינה כלולה במימון משרד הבריאות ואשר האיגוד הגנטי הכיר בה לא ישלול את
   מימון משרד הבריאות ובלבד שלא יגבה עבורה מחיר העולה על מחירון משרד
   הבריאות ובהעדר מחיר מחירון על עלות סבירה שאישר משרד הבריאות.

 

מילות מפתח

תסמונת דאון,סיסי שליה,הריון,לידה,נשים,אישה,בדיקה פולשנית לאבחון גנטי,כרומוזומים,תסמונת דאון,טרזומיה,חלבון עוברי,35,גיל 35

בדיקות במהלך הריון - מי שפיר

סוג

בדיקה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, מניעה

בדיקות במהלך הריון - מי שפיר