ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

טיפולי שיניים לילדים

 

תיאור

* מתאריך 1 לינואר 2019, ילדים עד גיל 18 זכאים למגוון טיפולי שיניים.
* לשירותי רפואת השיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - קיימים קווים מנחים בקביעת סטנדרט השירות, כמצוין בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 12/2010 - שירותי רפואת השיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - קווים מנחים לקביעת סטנדרט השירות

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו  להם 18 שנים 

(1) בדיקה תקופתית בידי רופא - פעם בשנה, ופעם שניה באותה שנה לפי
      שיקול דעת רפואי.
(2) בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
(3) יעוץ והכנת תכנית טיפול - פעם בשנה.
(4) צילומי רנטגן:
      (א) זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה תקופתית).
      (ב) צילומים במהלך טיפול.
(5) הדרכה בהיגיינה אורלית - פעמיים בשנה.
(6) הסרת אבנית - פעם בשנה. 
      לילדים מעל גיל 14 שנים קיימת תוספת טיפול הסרת
      אבנית נוסף בשנה.
(7) טיפול מניעה באפליקציה מקומית.
(8) איטום חרירים וחריצים.
(9) עזרה ראשונה
(10) שחזורים:
        (א) שחזור אמלגם.
        (ב) שחזור מחומרים מורכבים.
(11) טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (לרבות טיפול שורש).
(12) מבנים (מיידיים ויצוקים).
(13) כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות.
(14) עקירה (לרבות עקירה כירורגית).
(15) שומר מקום לאחר עקירה.
(16) סדציה לצורך טיפולי שיניים.
(17) הרדמה לצורך טיפולי שיניים - לילדים שטרם מלאו להם 5 שנים הסובלים
         מעששת ילדות מוקדמת.

השתתפות עצמית
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 1-8, 17 - ללא השתתפות עצמית. 
* הטיפולים המופרטים בסעיפים 10-16 - השתתפות עצמית בסך 25.93 ש"ח לטיפול,
   אף אם נמשך יותר מביקור אחד, ולא יותר מ- 51.86 ש"ח, במהלך ביקור אחד.

*טיפול דנטלי לחבלות שיניים בילדים
הטיפול כולל עזרה ראשונה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה )כאשר ההפניה להרדמה ניתנת עד 6 חודשים מהחבלה).
הטיפול לא כולל אורתודונטיה. הטיפול לא כולל טיפול משקם מלבד: הדבקה והארכת כותרת, והתקנת פליפר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/10/2022

מה עליי לעשות?

פנה לקופת החולים בה אתה מבוטח.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
השתתפות בהוצאות טיפולי שיניים המתבצעים ברשת מרפאות השיניים של ש.ל.ה - שירותי רפואה בע“מ (להלן: “ש.ל.ה.“ או “כללית סמייל“).
מקרה מזכה
1. ביצוע טיפולי שיניים לפי רשימה המצורפת כנספח לפרק זה (להלן: “הרשימה“), כפי שתתעדכן מעת לעת, ובכפוף למכסת טיפולים תקופתית כמפורט ברשימה.
2. הזכאות בפרק זה אינה כוללת את עלות ההרדמה (מסוג סדציה או הרדמה כללית), ככל שתידרש בטיפולים המפורטים ברשימה.
3. הזכאות אינה כוללת טיפולי שיניים למטרות אסטטיות כמפורט ברשימה.
4. התחיל עמית טיפול הנמנה על רשימת הטיפולים כאמור ברשימה קודם לתחילת יום הזכאות והמשיכו ביום הזכאות או לאחריו, לא יהא זכאי לכיסוי בגין הטיפול על פי פרק זה. לעניין זה, יום הזכאות הינו היום החל בתכוף לסיום תקופת האכשרה על פי פרק זה.
זכאות:
1. בנוגע ליתר טיפולי השיניים המופיעים ברשימה, לכלל הגילאים - מלבד הטיפולים שהוגדרו בצו ביטוח בריאות ממלכתי הוספת שירותי בריאות השן לתוספת השניה לחוק התש“ע 2010 - ישלם העמית, במישרין למרפאה, 50% ממחיר המחירון. על אף האמור, בנוגע לטיפולי אורתודנטיה ישלם עמית שטרם מלאו לו 18 במישרין למרפאה, 40% ממחיר המחירון.
2. סכום הזכאות כאמור כולל את ההנחות ו/או ההטבות שלהן זכאי העמית בתכנית “מושלם זהב“, ולא בנוסף להם, לאמור אין כפל הנחות. המחירון נמצא במרפאות ש.ל.ה, ועשוי להתעדכן מעת לעת. יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכויות העמית לפי תכנית “מושלם זהב“.
3. בהתייחס לטיפולי חירום (ע.ר.) המופיעים בנספח רשימת הטיפולים בפרק זה - עמית המתגורר במרחק של למעלה מ - 45 דקות נסיעה ולא פחות מ - 30 ק"מ מאחת מהמרפאות המופעלות על ידי ש.ל.ה ו/או מי מטעמה והפועלות בשעות הלילה זכאי להחזר בגין טיפולים אלה במידה ונזקק לטיפול חירום וסיוע דחוף של עזרה ראשונה בשיניו במהלך שעות הלילה בהן פועלות מטעם ש.ל.ה "מרפאות הלילה" המעניקות עזרה ראשונה בטיפולי שיניים.
כל זאת בתנאי שפנה בזמן אמת למוקד הטלפוני של ה"כללית" והודיע על הצורך בקבלת טיפול עזרה ראשונה דחוף וקיבל אישור טלפוני לפנות לקבלת העזרה הראשונה על ידי רופא פרטי מחמת המרחק ממרפאת הקופה.
העמית יהא זכאי להחזר בגובה השווה להוצאה בפועל עד לסכום מירבי שלא יעלה על תעריף ש.ל.ה לטיפולי חירום (ע.ר.) בהתאם לתעריפון ש.ל.ה הקובע במועד הרלוונטי. מסכום ההחזר ינוכו דמי ההשתתפות העצמית הנגבים עבור הטיפול במרפאות ההסדר. ההחזר מותנה במכתב רפואי המפרט את הטיפול אשר בוצע. מובהר כי המשך הטיפול, ככל שיידרש, ייעשה במרפאות ההסדר בלבד.
תקופת אכשרה
לטיפולי שיניים מסוג משמרת, כירורגיה, כאבי פנים - הפרעות סגר, טיפולי חניכיים ומרפאת עזרה ראשונה כאמור ברשימה, תהא תקופת אכשרה לזכאות לפי פרק זה 6 חודשים. לשאר טיפולי השיניים מסוג פרותטיקה - שיקום, אורתודנטיה ו- “שתלים ושיקום ע“ג שתלים“ כאמור ברשימה - תהא תקופת האכשרה לזכאות 12 חודשים.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

13. ריפוי שיניים
חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, כדלקמן:
13.1 הסרת אבן והדרכה להיגיינה אוראלית - הנחה של 10%, על פי רשימה - לא יותר מפעמיים בשנה.
13.2 רפואה משמרת: סתימות, טיפולי שורש ועקירות - הנחה של 5%, על פי רשימה.
13.3 טיפולי חניכיים (פריודונטיה): גרידת חניכיים, הארכת כותרת, ניתוחי חניכיים - הנחה של 5%, על פי רשימה.
13.4 טיפול אורתודונטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - הנחה של 5%, על פי רשימה.
13.5 למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים, וטיפולי שיניים משמרים ומונעים לבני גיל 75 ומעלה, הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים ובהם הטיפולים האמורים בסעיפים 13.1, 13.2 לעיל.
13.6 רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
13.7 התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
13.8 בסעיפים 13.1, 13.2, 13.3 -  ללא תקופת המתנה.
        בסעיף 13.4 - תקופת המתנה - 24 חודשים.
13.9 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

15. ריפוי שיניים
15.1 חברים המקבלים שירותים במרפאות השיניים הקשורות בהסכם עם מכבי ו/או השירותים הנוספים, יהיו זכאים להנחות נוספות מהתעריף לחברי מכבי עבור שירותים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, ובלבד שההנחות הניתנות על ידי "מכבי זהב" לא תעלינה על השיעורים כדלקמן:
15.1.1 בדיקה שנתית - ללא תשלום (לא כולל צילומים).
15.1.2 הסרת אבן והדרכה להיגיינה אוראלית - הנחה של 50% על פי רשימה, לא יותר מפעמיים בשנה.
15.1.3 רפואה משמרת: סתימות, טיפולי שורש ועקירות - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.4 טיפולי חניכיים (פריודונטיה): גרידת חניכיים, הקצעת שורשים, הארכת כותרת, ניתוחי חניכיים - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.5 השתלת שתל מתכתי תוך גרמי - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.6 טיפול אורתודונטי (יישור שיניים) לילדים שטרם מלאו להם  18 שנים - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.7 טיפול משקם - תותבות קבועות, תותבות להוצאה, תיקונים בשרף - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.8 שיקום ע"ג שתלים: שיקום קבוע או נשלף על-גבי שתלים תוך גרמיים - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.9 טיפול אסתטי - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.1.10 טיפולי הרדמות - הרדמה כללית, סדציה תוך ורידית, סדציה אורלית, סדציה נשאפת באמצעות N2O - הנחה של 25%, על פי רשימה.
15.2 למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים, וטיפולי שיניים משמרים ומונעים לבני גיל 75 ומעלה ,הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים ובהם הטיפולים האמורים בסעיפים 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3 לעיל.
15.3 רשימת הטיפולים והתעריפים תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
15.4 התעריפים יתעדכנו על פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה, באחד בינואר.
15.5 בסעיפים 15.1.1 - 15.1.5 - ללא תקופת המתנה.
בסעיפים 15.1.7 - 15.1.10 - תקופת המתנה - 12 חודשים.
בסעיף 15.1.6 - תקופת המתנה - 24 חודשים. 

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

10. טיפולי שיניים
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": משופר חלופי.
10.1. מקרה מזכה 
         מבוטח “מכבי שלי” יהיה זכאי להנחות ממחירון טיפולי השיניים במרפאות השיניים שבהסכם עם מכבי עבור טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות הממלכתי, בתחומים המפורטים  להלן ובהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א':
         10.1.1. בדיקה שנתית ללא תשלום (הזכאות הינה מתכנית "מכבי זהב") כולל צילומי שיניים.
         10.1.2. משמרת, לרבות צילומי שיניים אבחנתיים (נשך/פריאפיקלי).
         10.1.3. חניכיים (פריודונטיה).
         10.1.4. כירורגיה.
         10.1.5. שיקום.
         10.1.6. שתלים ושיקום על גבי שתלים.
         10.1.7. אורתודונטיה (יישור שיניים).
         10.1.8. הרדמות.
         10.1.9. צילומי שיניים במכונים.
         10.1.10. עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, במרפאות שהוגדרו כספקיות לנושא זה.
10.2.  גובה הכיסוי
         10.2.1. צילומי שיניים במרפאה במסגרת בדיקה שנתית - מבוטח ישלם השתתפות עצמית של 20 ש"ח בגין כל צילום, בהתאם לרשימה כמפורט בנספח א'.
         10.2.2.   משמרת - מבוטח ישלם השתתפות עצמית של 20 ש"ח בגין כל טיפול, בהתאם לרשימה כמפורט בנספח א'.
         דין צילום אבחנתי (נשך/פריאפיקלי), כדין טיפול, אולם לא ייגבה תשלום עבור צילום המתבצע תוך כדי טיפול במסגרת המרפאה.
10.2.3. עבור הטיפולים בתחומים המפורטים להלן מבוטח “מכבי שלי” יהיה זכאי להנחה כוללת של 50%, בהתאם לרשימה תחת כל תחום בנספח א':
          10.2.3.1. חניכיים (פריודונטיה).
          10.2.3.2. כירורגיה.
          10.2.3.3. שיקום.
          10.2.3.4. שתלים ושיקום על גבי שתלים.
          10.2.3.5. אורתודונטיה (יישור שיניים).
          10.2.3.6. הרדמות.
          10.2.3.7. צילומי שיניים במכונים.
          10.2.3.8. עזרה ראשונה לאחר שעות הפעילות, כאמור בסעיף 10.1.10.
10.3.התעריפים יתעדכנו על-פי מדד המחירים לצרכן אחת לשנה.
10.4.למען הסר ספק, טיפולי שיניים משמרים ומונעים לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים, וטיפולי שיניים משמרים ומונעים  לבני גיל 75 ומעלה ,הנכללים בסל הבריאות הממלכתי, לא יינתנו במסגרת שירותי הבריאות הנוספים.
10.5.  רשימת הטיפולים מופיעה בנספח א'. רשימת הטיפולים, התעריפים ורשימת המרפאות למתן עזרה ראשונה, לאחר שעות הפעילות תימצא במרפאות השיניים שבהסכם, בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
10.6. תקופת המתנה - 6 חודשים.
10.7. תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 15/02/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

34.1 טיפולי שיניים לילדים ונוער
תקופת המתנה: אורתודונטיה (יישור שיניים) - 6 חודשים מיום ההצטרפות לתכנית.
מבוטח עד גיל 18 יהא זכאי לטיפולי שיניים אורתודונטיים בהשתתפות עצמית בגובה 50% ממחיר החבר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/04/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. הגדרות
   1.1 מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
   1.2 טיפול שיניים” - טיפול שיניים, המופיע ברשימת טיפולי השיניים של הקופה ומבוצע באמצעות מכונים שבהסדר.
   * העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.
2. המקרה המזכה
    * כל אחד מהטיפולים שלהלן, אם בוצע על ידי העמית במכון שבהסדר:
   2.1  טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים 2.2-2.5).
   2.2. טיפול אורתודנטיה לילדים.
   2.3. ביקורת חצי שנתית הכוללת עד שני צילומי נשך.
   2.4. עריכת תוכנית טיפולים.
   2.5. ניקוי שיניים להסרת אבנית.
   *הזכאות על פי פרק זה אינה כוללת טיפולי שיניים הכלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים או למי שמלאו לו 75 שנים. 
3. התשלום עבור השירות הרפואי (המבוצע במכון שבהסדר)
    3.1 טיפול שיניים (שאינו טיפול אורתודנטיה לילדים ואינו טיפול שיניים משמר) - העמית יהיה זכאי ל- 10% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.
    3.2 טיפול אורתודנטיה לילדים - יהיה זכאי ל- 15% הנחה  ממחירון השיניים הכללי של הקופה לטיפול אורתודנטיה לילדים.
תקופת אכשרה
ללא תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. הגדרות
   1.1 מכון שבהסדר” - מרפאות שיניים שבהסדר עם הקופה.
   1.2 טיפול שיניים” - טיפול שיניים, המופיע ברשימת טיפולי השיניים של הקופה ומבוצע
   באמצעות מכונים שבהסדר.
   * העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת מכוני ההסדר ואת מחירון השיניים הכללי של הקופה בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת טיפולי השיניים שניתן לבצע במכונים שבהסדר.
2. המקרה המזכה
    * כל אחד מהטיפולים שלהלן, אם בוצע על ידי העמית במכון שבהסדר:
   2.1  טיפול שיניים (שאינו מפורט בסעיפים 2.2-2.5).
   2.2. טיפול אורתודנטיה לילדים.
   2.3. ביקורת חצי שנתית הכוללת עד שני צילומי נשך.
   2.4. עריכת תוכנית טיפולים.
   2.5. ניקוי שיניים להסרת אבנית.
   *הזכאות על פי פרק זה אינה כוללת טיפולי שיניים הכלולים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים או למי שמלאו לו 75 שנים. 
3. התשלום עבור השירות הרפואי (המבוצע במכון שבהסדר)
    3.1 טיפול שיניים (שאינו טיפול אורתודנטיה לילדים ואינו טיפול שיניים משמר) - העמית יהיה זכאי ל- 25% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה.
    3.2 טיפול אורתודנטיה לילדים - יהיה זכאי ל 35% הנחה ממחירון השיניים הכללי של הקופה לטיפול אורתודנטיה לילדים.
תקופת אכשרה
ללא תקופת אכשרה.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו  להם 18 שנים 

(1) בדיקה תקופתית בידי רופא - פעם בשנה, ופעם שניה באותה שנה לפי
      שיקול דעת רפואי.
(2) בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
(3) יעוץ והכנת תכנית טיפול - פעם בשנה.
(4) צילומי רנטגן:
      (א) זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה תקופתית).
      (ב) צילומים במהלך טיפול.
(5) הדרכה בהיגיינה אורלית - פעמיים בשנה.
(6) הסרת אבנית - פעם בשנה. 
      לילדים מעל גיל 14 שנים קיימת תוספת טיפול הסרת
      אבנית נוסף בשנה.
(7) טיפול מניעה באפליקציה מקומית.
(8) איטום חרירים וחריצים.
(9) עזרה ראשונה
(10) שחזורים:
        (א) שחזור אמלגם.
        (ב) שחזור מחומרים מורכבים.
(11) טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (לרבות טיפול שורש).
(12) מבנים (מיידיים ויצוקים).
(13) כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות.
(14) עקירה (לרבות עקירה כירורגית).
(15) שומר מקום לאחר עקירה.
(16) סדציה לצורך טיפולי שיניים.
(17) הרדמה לצורך טיפולי שיניים - לילדים שטרם מלאו להם 5 שנים הסובלים
         מעששת ילדות מוקדמת.

השתתפות עצמית
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 1-8, 17 - ללא השתתפות עצמית. 
* הטיפולים המופרטים בסעיפים 10-16 - השתתפות עצמית בסך 25.93 ש"ח לטיפול,
   אף אם נמשך יותר מביקור אחד, ולא יותר מ- 51.86 ש"ח, במהלך ביקור אחד.

*טיפול דנטלי לחבלות שיניים בילדים
הטיפול כולל עזרה ראשונה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה )כאשר ההפניה להרדמה ניתנת עד 6 חודשים מהחבלה).
הטיפול לא כולל אורתודונטיה. הטיפול לא כולל טיפול משקם מלבד: הדבקה והארכת כותרת, והתקנת פליפר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו  להם 18 שנים 

(1) בדיקה תקופתית בידי רופא - פעם בשנה, ופעם שניה באותה שנה לפי
      שיקול דעת רפואי.
(2) בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
(3) יעוץ והכנת תכנית טיפול - פעם בשנה.
(4) צילומי רנטגן:
      (א) זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה תקופתית).
      (ב) צילומים במהלך טיפול.
(5) הדרכה בהיגיינה אורלית - פעמיים בשנה.
(6) הסרת אבנית - פעם בשנה. 
      לילדים מעל גיל 14 שנים קיימת תוספת טיפול הסרת
      אבנית נוסף בשנה.
(7) טיפול מניעה באפליקציה מקומית.
(8) איטום חרירים וחריצים.
(9) עזרה ראשונה
(10) שחזורים:
        (א) שחזור אמלגם.
        (ב) שחזור מחומרים מורכבים.
(11) טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (לרבות טיפול שורש).
(12) מבנים (מיידיים ויצוקים).
(13) כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות.
(14) עקירה (לרבות עקירה כירורגית).
(15) שומר מקום לאחר עקירה.
(16) סדציה לצורך טיפולי שיניים.
(17) הרדמה לצורך טיפולי שיניים - לילדים שטרם מלאו להם 5 שנים הסובלים
         מעששת ילדות מוקדמת.

השתתפות עצמית
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 1-8, 17 - ללא השתתפות עצמית. 
* הטיפולים המופרטים בסעיפים 10-16 - השתתפות עצמית בסך 25.93 ש"ח לטיפול,
   אף אם נמשך יותר מביקור אחד, ולא יותר מ- 51.86 ש"ח, במהלך ביקור אחד.

*טיפול דנטלי לחבלות שיניים בילדים
הטיפול כולל עזרה ראשונה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה )כאשר ההפניה להרדמה ניתנת עד 6 חודשים מהחבלה).
הטיפול לא כולל אורתודונטיה. הטיפול לא כולל טיפול משקם מלבד: הדבקה והארכת כותרת, והתקנת פליפר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיפולי שיניים לילדים שטרם מלאו  להם 18 שנים 

(1) בדיקה תקופתית בידי רופא - פעם בשנה, ופעם שניה באותה שנה לפי
      שיקול דעת רפואי.
(2) בדיקות שגרה ומעקב כחלק מטיפול רפואי.
(3) יעוץ והכנת תכנית טיפול - פעם בשנה.
(4) צילומי רנטגן:
      (א) זוג צילומי נשך (במסגרת בדיקה תקופתית).
      (ב) צילומים במהלך טיפול.
(5) הדרכה בהיגיינה אורלית - פעמיים בשנה.
(6) הסרת אבנית - פעם בשנה. 
      לילדים מעל גיל 14 שנים קיימת תוספת טיפול הסרת
      אבנית נוסף בשנה.
(7) טיפול מניעה באפליקציה מקומית.
(8) איטום חרירים וחריצים.
(9) עזרה ראשונה
(10) שחזורים:
        (א) שחזור אמלגם.
        (ב) שחזור מחומרים מורכבים.
(11) טיפול מוך השן במשנן הנשיר והקבוע (לרבות טיפול שורש).
(12) מבנים (מיידיים ויצוקים).
(13) כתר טרומי בשיניים אחוריות וקדמיות.
(14) עקירה (לרבות עקירה כירורגית).
(15) שומר מקום לאחר עקירה.
(16) סדציה לצורך טיפולי שיניים.
(17) הרדמה לצורך טיפולי שיניים - לילדים שטרם מלאו להם 5 שנים הסובלים
         מעששת ילדות מוקדמת.

השתתפות עצמית
* הטיפולים המפורטים בסעיפים 1-8, 17 - ללא השתתפות עצמית. 
* הטיפולים המופרטים בסעיפים 10-16 - השתתפות עצמית בסך 25.93 ש"ח לטיפול,
   אף אם נמשך יותר מביקור אחד, ולא יותר מ- 51.86 ש"ח, במהלך ביקור אחד.

*טיפול דנטלי לחבלות שיניים בילדים
הטיפול כולל עזרה ראשונה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה )כאשר ההפניה להרדמה ניתנת עד 6 חודשים מהחבלה).
הטיפול לא כולל אורתודונטיה. הטיפול לא כולל טיפול משקם מלבד: הדבקה והארכת כותרת, והתקנת פליפר.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 06/10/2022

מילות מפתח

טיפול שיניים לילדים,עד גיל 14,בריאות השן,טיפול שיניים משמר,סתימות,עקירות,כתרים,צילום נשך,הסרת אבנית,ביקורת שנתית,טיפול דנטלי לחבלות שיניים בילדים הטיפול כולל עזרה ראשונה, אבחון, ייעוץ, טיפולים משמרים והרדמה (כאשר ההפניה להרדמה ניתנת עד 6 חודשים מהחבלה),הטיפול לא כולל אורתודונטיה. הטיפול לא כולל טיפול משקם מלבד הדבקת והארכת כותרת,בדיקה שנתית,חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות,הסרת בנית,רופא שיניים לילדים,רפואת שיניים,ילדים, סתימה,טיפול שורש,שתל,עקירה, טיפול שניים חינם עד גיל 15

טיפולי שיניים - לילדים

תאריך הכללה

07/01/2010

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 30 - לתוספת השנייה.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 16 - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר המנהל הכללי מס' 1/2022 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2022
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 06/2021 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2021 לאחר עדכוני מדד
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מס 1.3 - הנחיות למניעת העברת זיהומים ברפואת שיניים
חוזר המנהל הכללי מס' 3/2021 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2021
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת השנייה והשלישית לחוק)(הוראת שעה), התש"ף - 2020
חוזר האגף לבריאות השן - נוהל בריאות השן מספר 8.4 - שרות דנטלי לנזקקים במרפאות שיניים ציבוריות או פרטיות
חוזר חטיבת הרפואה 08/2019 - סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים 
חוזר המנהל הכללי 03/2018 - הרחבת סל שירותי הבריאות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר המנהל הכללי 02/2017 - הרחבת סל שירותי בריאות השן
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר המנהל הכללי מספר 13/2015 - הרחבת סל שירותי בריאות השן
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014
חוזר המנהל הכללי 13/2012- הרחבת סל שירותי בריאות השן
חוזר מנהל הרפואה 20/2010 - שירותי רפואת שיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 12/2010 - שירותי רפואת השיניים לילדים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי - קווים מנחים לקביעת סטנדרט השירות

טיפולי שיניים - לילדים

סוג

טיפול שיניים

תחום השירות / טיפול

רפואת שיניים

שדה כללי (לא לשימוש)

טיפול שיניים לילדים

טיפולי שיניים - לילדים

שאלה

האם אפשר לקבל את הטיפול אצל רופא השיניים הפרטי שלי?

תשובה

לא. טיפולי שיניים במסגרת סל הבריאות הממלכתי ניתנים רק במרפאת שיניים שנמצאת בהסכם עם קופת החולים (מרפאות הקופה ומרפאות בהסדר).

שאלה

היכן נמצאת המרפאה הקרובה ביותר לביתי וכיצד ניתן לקבוע תור?

תשובה

ניתן להקליק על הלינק המתאים, למציאת המרפאה הקרובה ביותר לביתך:
כללית סמייל -  2829*   
מכבידנט6300*
לאומית שירותי בריאות1-700-507-507 או  507* מכל טלפון נייד
קופת חולים מאוחדת3833*

 

שאלה

בתוכנית הביטוח סל בריאות ממלכתי (בלשונית זכאות), מפורטים סוגי טיפולים 1-17. איזה סעיף מתייחס לסתימה?

תשובה

סעיף 10, "שחזורים" -  מתייחס לסתימה.

שאלה

האם וכיצד יכול משרד הבריאות להבטיח, שנותני השירות (מרפאות השיניים) לא יגבילו ללקוח את מס' הטיפולים במפגש ללא יותר מ-2 (אף אם לפי סך צורכי המטופל יש צורך ביותר מכך)בכדי שלא יפסידו את דמי ההשתתפות העצמית עבור הטיפול ה-3 ומעלה?

תשובה

נושא זה נבדק בבקשות שמשרד הבריאות עושה על נותני השירות.

שאלה

האם יש מימון לטיפול שיניים בהרדמה לילדים חולים אונקולוגיים?

תשובה

זכאים לטיפולים בהשתתפות עצמית, כמפורט בטיפולי שיניים לילדים ועל התוספת בגין טיפולים שאינם ברשימה ישלמו 50% כחולים אונקולוגיים, כמפורט בטיפולי שיניים לחולים אונקולוגיים.