ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

עדשות מגע לראיה

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* מבוטח עד גיל 18, זכאי לעדשות מגע במקרים הבאים:
עדשות מגע מותאמות יינתנו במצבים בהם, על פי קביעת רופא עיניים מומחה, לא ניתן להגיע לתפקוד ראייתי סביר באמצעות משקפים. העדשה  תשפר את חדות הראיה לעומת משקפיים.
- לאחר ניתוח להוצאת ירוד ללא השתלת עדשה מלאכותית.
- עין קצרה או ארוכה מאד (צורך בתיקון אופטי של מעל מינוס 10 דיופטר או פלוס 5 דיופטר במשקפיים).
- קרטוקונוס (Keratoconus).
- קרטוגלובוס (Keratoglobus).
- PMCDי(Pellucid Marginal Corneal Degeneration).
- כל מקרה אחר בו חדות הראיה עשויה להשתפר ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח Etdrs או מקביל לו (Moderate Vision Gain), לעומת חדות הראיה המיטבית בעזרת משקפיים.
* עדשות רכות - ניתן לקבל עד 10 עדשות בשנה לכל עין.
* עדשות קשות - ניתן לקבל עד 2 עדשות בשנה לכל עין.
   אם חל שינוי במצב הראיה ולפי המלצת רופא עיניים מומחה, משרד הבריאות יבחן את האפשרות לאשר מתן עדשות נוספות מעבר לכך.
* במסלול השתתפות עצמית: 25% מעלות העדשות.
* במסלול החזר: עד 75% מעלות העדשות.
* הרחבת השתתפות המשרד עד כיסוי מלא תלוית הכנסות ובהתאם לנהלים הקיימים.
 

מה עליי לעשות?

לקבלת אישור זכאות, יש להביא ללשכת הבריאות:
* המלצה מרופא עיניים מומחה. על ההמלצה להכיל את האבחנה העינית המדויקת והמלצה לאביזר הראיה .
* האישור למימוש הזכאות תקף לחצי שנה. יש להגיש חשבונית וקבלה במסגרת פרק זמן זה.
* לאחר קבלת אישור הזכאות ולשם קבלת ההחזר, יש להעביר ללשכת הבריאות את המסמכים הבאים:
1. אישור זכאות.
2. טופס אישור קבלת העדשה (חתום).
3. חשבונית וקבלה - מסמכים מקוריים.
4. פרטי חשבון הבנק לצורך העברה בנקאית של ההחזר הכספי (באמצעות צילום צ'ק מבוטל).
אם קיים הסכם / מכרז, מימוש הזכאות יבוצע בהתאם לתנאי ומחירי ההסכם / מכרז. רשימת ספקים מורשים יש לקבל מלשכת הבריאות.

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות לחולי קרטוקונוס - פעם בשנה (מעל גיל 18)
החזר  75% - עד 1209 ש"ח לכל עין.
תקופת אכשרה - 3 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
משקפי ראייה או עדשות מגע אופטיות (לא קוסמטיות) בדגמים שאושרו על ידי כללית מושלם, כולל בדיקת ראייה, לעמית שטרם מלאו לו 18 אצל ספקי ההסדר שאושרו על ידי כללית מושלם.
מקרה מזכה
עמית שטרם מלאו לו 18, הנזקק למשקפי ראייה או עדשות מגע בהתאם לבדיקה אצל ספקי ההסדר.
זכאות
הנחה של 600 ש"ח אך בכל מקרה לא יותר ממחיר משקפי הראייה או עדשות מגע. העמית ישלם ישירות לספק ההסדר לאחר ניכוי סכום הזכאות.
זכאות
פעם בשנה קלנדרית.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. עדשות מגע / עדשות למשקפיים, במקרים הבאים:
א. קרטוקונוס מגיל 18
ב. קוצר ראיה / אסטיגמטיזם ממספר 7 ומעלה
ג. רוחק ראיה ממספר 5 ומעלה עד גיל 10
ד. רוחק ראיה ממספר 7 ומעלה מעל גיל 10
2. עדשות מגע לריפוי קרנית / לאחר השתלת קרנית

* השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר הנבחר, מתוך רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות מגיל 18 ומעלה 
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
מקרה מזכה
מבוטח שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי לרכישת משקפי ראיה אופטיים או עדשות מגע אופטיות (להלן: "אביזרי ראיה"), בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
* הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
* המבוטח קיבל אישור מאופטומטריסט מורשה שבהסכם, המאשר כי למבוטח קימת בעיית ראיה (קוצר/רוחק) והוא זקוק לאביזר ראיה.
* סכום השתתפות "מכבי שלי" מתחדש בכל 3 שנים צפות, מעת הרכישה הראשונה.
גובה הכיסוי
ההשתתפות העצמית שישלם מבוטח "מכבי שלי" בגין כל רכישה של אביזר תהיה בשיעור של 50% מסך ההוצאה בפועל, וזאת עד לתקרת זכאות מצטברת של 1,018 ש"ח לכל הרכישות גם יחד.
תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
למען הסר ספק, אין כפל כיסויים - הזכאות מ"מכבי שלי" מחליפה את הזכאות מ"מכבי זהב", ככל שקיימת, ואינה באה בנוסף לה.
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה  - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

* רשימת סניפי "מכבי ממבט ראשון"
אתר מכבי - משקפי ראיה

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מה עליי לעשות?

וודא אישור אופטומטריסט מורשה בהסכם המאשר כי קיימת בעיית ראייה (קוצר / רוחק) והוא זקוק לאביזר ראייה.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות מגע (למעט עדשות חד פעמיות): הנחה בסך 15% בחנויות רשת  לאומית אופטיקה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות מגע (למעט עדשות חד פעמיות): הנחה בסך 15% בחנויות רשת  לאומית אופטיקה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

1. עדשות מגע / עדשות למשקפיים במקרים הבאים:
א. קרטוקונוס מגיל 18
ב. קוצר / רוחק ראיה / אסטיגמטיזם ממספר 7 ומעלה
2. עדשות מגע: לריפוי קרנית/ לאחר השתלת קרנית

* השתתפות החבר תיקבע על פי דגם המכשיר הנבחר, מתוך רשימה שתפורסם באתר האינטרנט של מכבי, בסניפי מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות מגע, אך ורק במקרה של מחלות בלישכה הקדמית.
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם.
תקרת השתתפות הקופה - 600$.

* סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עדשות מגע, אך ורק במקרה של מחלות בלישכה הקדמית.
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - בית מרקחת פנימי בלבד.
תקרת השתתפות הקופה - 600$.

* סכומי ההחזרים הנקובים בשקלים יעודכנו בהתאם לעליית המדד במועדים בהם יעודכנו דמי הביטוח.
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 02/11/2021

מה עליי לעשות?

 

 

מילות מפתח

קרטוקונוס,naepho'naephho,משקפיים,משקפים,משקפי ראיה,משקפי ראייה,משקפים למבוגרים, משקפיים למבוגרים,משקפים לילדים,עיניים,אביזרים,קרטוקונוס,קרטוגלובוס,Keratoconus,Keratoglobus,Pellucid Marginal Corneal Degeneration,חדות ראיה,לוח ETDRS,MODERATE VISION GAIN,עין קצרה,עין ארוכה מאד,עדשות רכות,עדשות קשות,תיקון אופטי,רופא עיניים מומחה,עדשות מגע אופטיות,אופטומטריה,השתלת עדשה מלאכותית,ניתוח להוצאת ירוד,

עדשות מגע לראיה

סוג

אביזרים - שיקום וניידות

קוד

6001841

התוויה כללית

למצבים בהם, על פי קביעת רופא מומחה לעיניים, לא ניתן להגיע לתפקוד ראייתי סביר באמצעות משקפיים. העדשה תשפר את חדות הראייה לעומת משקפיים.

מסגרת הכללה בסל

ילדים ונוער עד גיל 18

מצב בריאות

עין לאחר ניתוח להוצאת ירוד ללא השתלת עדשה מלאכותית. עין קצרה או ארוכה מאד (צורך בתיקון אופטי של מעל מינוס 10 דיופטר או פלוס 5 דיופטר במשקפיים). קרטוקונוס, קרטוגלובוס או degeneration Pellucid marginal corneal (PMCD). כל מקרה אחר שבו חדות הראיה עשויה להשתפר ב- 3 שורות לפחות לפי לוח קריאה בסטנדרט בינלאומי דוגמת לוח ETDRS או מקביל לו (MODERATE VISION GAIN), לעומת חדות הראיה המיטבית בעזרת משקפיים.

מסגרת

התוספת השלישית

עדשות מגע לראיה