ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

דמי נסיעות והסעות

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* חולה אונקולוגי או חולה דיאליזה הנוסע לטיפול בבית חולים יקבל החזר כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לביה"ח ובחזרה בגובה דמי תחבורה ציבורית. חולה כנ"ל המוסע באמבולנס או במונית יקבל החזר של 50% מן ההוצאה.
מבוטח המוסע לבית חולים באמבולנס של מד"א יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה במקרה שאושפז.
מבוטח המוסע לבית חולים בניידת טיפול נמרץ יקבל החזר מלא של ההוצאה במקרה שאושפז (אם לא אושפז יקבל 50% מן ההוצאה).
* חולה באי ספיקת כליות כרונית המטופל בדיאליזה שלא מלאו לו 18 שנים, הנוסע לטיפול בבית חולים במכון דיאליזה ייעודי לילדים, יקבל החזר כספי מלא של הוצאות הנסיעה מביתו לבית החולים בגובה דמי תחבורה ציבורית.
חולה כנ"ל המוסע באמבולנס או במונית, יקבל החזר של 100% מן ההוצאה, תמורת קבלות, בעד הסעה לבית חולים ובחזרה. לעניין זה, רשאית הקופה להציע הסעות באמבולנס או מונית עם ספקים בהסדר במקום במנגנון של החזר, באישור סמנכ"ל פיקוח על קופות חולים ושב"ן. במידה והוסע באמבולנס יקבל החזר של 100% מתעריף מד"א או ממחיר הנסיעה בפועל באמבולנס, הנמוך מבניהם.
* "מונשם בית", שיש צורך להסעתו לבית החולים, או לבדיקות מומחים ולא מתאפשר לבצע את הבדיקה בבית - ההסעה תתבצע באחריות ובמימון קופת החולים, באמצעות רכב מתאים.
* מבוטח הנמצא בהכרה מעורפלת עם חשד לתקיפה מינית המוסע למרכז אקוטי לתקיפה מינית על ידי אמבולנס יקבל החזר מלא של ההוצאה תמורת קבלה.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/04/2023

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

לחולים אונקולוגיים
תחבורה ציבורית ורכב: החזר של 100% על פי תעריפי תחבורה ציבורית, לגבי הוצאות נסיעה מהבית וחזרה לטיפולים בבתי חולים או במכונים (טיפולי כימותרפיה ו/או הקרנות)
(מאתר מאוחדת)

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

חולים אונקולוגים וחולי דיאליזה
נסיעה בתחבורה ציבורית: אין השתתפות מצד הלקוח.
נסיעה באמבולנס/מונית (באישור מראש של הקופה): השתתפות הלקוח בשיעור של 50%. 
כאשר הנסיעה ברכב פרטי על כל 10 ק"מ, 1 ליטר דלק החזר.
(מאתר לאומית)

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
הוצאות נסיעה לתושבי אילת באישור מראש.
מקרה מזכה
1. עמית תושב אילת הזקוק על פי קביעת רופא שירותי בריאות כללית לטיפול בהתאם
    לסל השירותים בחוק הבריאות שאין באפשרותו לקבל באילת.
2. עמית תושב אילת שעבר ניתוח פרטי בהסכם בהתאם לפרק ג סעיף 4.1.
3. נזקק העמית במסגרת ניתוח זה לייעוץ לפני או אחרי הניתוח.
4. התייעצות עם רופא מומחה בתחום האונקולוגיה שהוכר על ידי כללית מושלם בהתאם
    לסעיף 6 בפרק ה'. אשר להשתתפות בגין התייעצויות עם רופא מומחה, התייעצויות
    אלה יכללו במסגרת הזכאות בסעיף 1 בפרק ה' השירותים הרפואיים.
זכאות
1. למקרים מזכים 1-2 כרטיס טיסה למרכז הארץ שיינתן במרפאת האם
    בהתאם לנהלים במרפאה.
2. למקרים מזכים 3-4 השתתפות עצמית של 50% מעלות כרטיס הטיסה שישולם
    ישירות במרפאה בהתאם לנהלים במרפאה.
3. מלווה לעמית עד גיל 18: למקרים מזכים 1-2-3-4 השתתפות עצמית של 50%
    במרפאת האם בהתאם לנהלים במרפאה.
תקופת אכשרה
אין.
* החזר הסעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי לחולה אונקולוגי או למושתל מוח עצם (אתר כללית).

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הוצאות נסיעה לתושבי אילת
  הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב". כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום". 
* החזר הוצאות נסיעה
  במסגרת חבילה תומכת לחולי סרטן.
החזר הסעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי לחולה אונקולוגי או למושתל מוח עצם (אתר כללית).

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיסה מאילת לקבלת שירות רפואי במרכז הארץ
1. חבר תושב אילת הזקוק, על פי קביעת רופא מכבי, לטיפול רפואי שאי אפשר לקבלו באילת, יהיה זכאי לקבלת כרטיס טיסה מאילת למרכז הארץ וחזרה. ככל שלא יהיה באפשרות "מכבי כסף" לספק לחבר כרטיס טיסה כאמור מעלה, יהא החבר זכאי להחזר מ"מכבי כסף" בגין עלות כרטיס הטיסה. ההחזר מ"מכבי כסף" יהיה בגובה ההפרש בין מחיר כרטיס אוטובוס לבין מחיר הטיסה.
2. החזר חלקה של "מכבי כסף" בדמי הכרטיס כאמור, יבוצע כנגד הצגת כרטיס הטיסה, ואסמכתא כי הכרטיס נרכש ושולם על ידי החבר.
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

טיסה מאילת לקבלת שירות רפואי במרכז הארץ
1. חבר תושב אילת הזקוק - על פי קביעת רופא מכבי - לטיפול רפואי שאי אפשר לקבלו באילת, יהיה זכאי להחזר מ"מכבי זהב" בגין עלות כרטיס הטיסה. ההחזר מ"מכבי זהב" יהיה בגובה ההפרש בין מחיר כרטיס אוטובוס לבין מחיר הטיסה.
2. החזר חלקה של "מכבי זהב" בדמי הכרטיס כאמור, יבוצע כנגד הצגת כרטיס הטיסה, ואסמכתא כי הכרטיס נרכש ושולם על ידי החבר.
ללא תקופת המתנה.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

 

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

כיסוי הוצאות טיסה לתושבי אילת
המקרה המזכה

טיסה למרכז הארץ וחזרה, לצורך טיפולים רפואיים שאינם ניתנים לביצוע באילת.
התשלום עבור השירות הרפואי
1. עמית הנזקק לטיסה למרכז הארץ וחזרה, לצורך טיפול רפואי שאינו ניתן לביצוע
    באילת, יקבל שובר טיסה אשר יזכה אותו בקבלת כרטיס הטיסה הנדרש במשרדי
    חברת התעופה אליה יופנה על ידי הקופה, בכפוף להשתתפות עצמית
    כמפורט להלן: עמית "לאומית כסף” יישא בהשתתפות עצמית בגובה 124 ש”ח.
2. מועד הטיסה וחברת התעופה יקבעו בלעדית על ידי הקופה.
3. למען הסר ספק מובהר, כי לא יינתנו החזרים בגין כרטיסי טיסה אשר ירכשו על ידי
     העמיתים שלא באמצעות הקופה.
4. עמית ”לאומית כסף” שבמועד הטיסה כאמור לעיל טרם מלאו לו 18 שנה, יהיה
    זכאי לכרטיס נוסף עבור מלווה, בן משפחה מקרבה ראשונה (הורה או אח/ות).
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

כיסוי הוצאות טיסה לתושבי אילת
המקרה המזכה

טיסה למרכז הארץ וחזרה, לצורך טיפולים רפואיים שאינם ניתנים לביצוע באילת.
התשלום עבור השירות הרפואי
1. עמית הנזקק לטיסה למרכז הארץ וחזרה, לצורך טיפול רפואי שאינו ניתן לביצוע
    באילת, יקבל שובר טיסה אשר יזכה אותו בקבלת כרטיס הטיסה הנדרש במשרדי
    חברת התעופה אליה יופנה על ידי הקופה, בכפוף להשתתפות עצמית
    כמפורט להלן: עמית "לאומית זהב” יהיה פטור מהשתתפות עצמית כלשהי.
2. מועד הטיסה וחברת התעופה יקבעו בלעדית על ידי הקופה.
3. למען הסר ספק מובהר, כי לא יינתנו החזרים בגין כרטיסי טיסה אשר ירכשו על ידי
     העמיתים שלא באמצעות הקופה.
4. עמית ”לאומית זהב” שבמועד הטיסה כאמור לעיל טרם מלאו לו 18 שנה, יהיה זכאי
    לכרטיס נוסף עבור מלווה, בן משפחה מקרבה ראשונה (הורה או אח/ות).
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

מילות מפתח

תחבורה ציבורית,הסעה,איך להגיע,מוניות,דמי נסיעה והסעות,טיסה אילת,חולה אונקולוגי,חולה דיאליזה,אמבולנס,מונית,נסיעה,הסעה,עלות נסיעה,עלויות נסיעה,דמי נסיעה וניידות לניצולי שואה,הוצאות נסיעה לתושבי אילת,נסיעה באמבולנס,תשלום על נסיעות,החזרי נסיעות

דמי נסיעות והסעות

תאור

נסיעה לטיפול של חולה אונקולוגי או חולה דיאליזה.

דמי נסיעות והסעות

שאלה

האם הזכאות לאמבולנס ניתנת באמצעות כל חברות האמבולנסים?

תשובה

הזכאות ניתנת באמצעות חברת אמבולנס שבהסדר עם קופת החולים של המבוטח.