ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

משקפי ראיה (מעל גיל 18)

 

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 03/11/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

משקפי ראיה ועדשות מגע אופטיות מגיל 18 ומעלה 
מהות הכיסוי ביחס לזכאות על פי "מכבי זהב": חדש.
מקרה מזכה
מבוטח שגילו 18 שנים ומעלה יהיה זכאי לרכישת משקפי ראיה אופטיים או עדשות מגע אופטיות (להלן: "אביזרי ראיה"), בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
* הרכישה בוצעה אצל ספקים שבהסכם עם מכבי.
* המבוטח קיבל אישור מאופטומטריסט מורשה שבהסכם, המאשר כי למבוטח קימת בעיית ראיה (קוצר/רוחק) והוא זקוק לאביזר ראיה.
* סכום השתתפות "מכבי שלי" מתחדש בכל 3 שנים צפות, מעת הרכישה הראשונה.
גובה הכיסוי
ההשתתפות העצמית שישלם מבוטח "מכבי שלי" בגין כל רכישה של אביזר תהיה בשיעור של 50% מסך ההוצאה בפועל, וזאת עד לתקרת זכאות מצטברת של 1,018 ש"ח לכל הרכישות גם יחד.
תקרה זו תתחדש בכל 3 שנים צפות.
למען הסר ספק, אין כפל כיסויים - הזכאות מ"מכבי שלי" מחליפה את הזכאות מ"מכבי זהב", ככל שקיימת, ואינה באה בנוסף לה.
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
תקופת המתנה  - 6 חודשים.
תשומת לב המבוטח מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

*רשימת סניפי מכבי ממבט ראשון - מתוך אתר מכבי
משקפי ראיה (לילדים עד גיל 18)

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 08/11/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

שירותי אופטיקה
1. מובהר בזאת כי פרק זה תקף כל עוד קשורה הקופה בהסכם עם ספק שירות בתחום שירותי האופטיקה (להלן ”הספק״) ובכפוף להוראות ההסכם התקף באותה עת (להלן ”ההסכם״).
2. מבוטח יהיה זכאי לרכוש אצל ספק הקשור עם הקופה בהסכם כאמור לעיל, משקפי ראייה (מסגרת+עדשות פלסטיק רגילות) ומשקפי שמש ובתנאי שהפריט אשר נבחר על ידו מאלה המנויים לעיל כלול בדגמים שנבחרו בהסכם שבין הקופה לספק.
רשימת הספקים תעמוד לרשות ציבור המבוטחים בסניפי הקופה.
3. בחר החבר פריט כאמור בסעיף 2 לעיל, ישלם את ההשתתפות העצמית אשר תתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בהסכם. מידע על גובה ההשתתפות העצמית יעמוד לרשות המבוטח אצל הספק.
4. מבוטח אשר רכש פריט מאלה המנויים לעיל יהיה זכאי גם לבדיקת ראייה באמצעות אופטומטריסט הקשור בהסכם עם הספק, ללא תשלום נוסף.
5. מבוטח אשר בחר משקפי ראייה או משקפי שמש אשר אינם כלולים בדגמים הנבחרים כאמור לעיל, יהיה זכאי להנחה שלא תפחת מ-20% מהמחירון הרגיל של אותו ספק, בגין רכישה אשר עלותה גבוהה מ-49 ש״ח למשפחה.
6. למען הסר ספק, מבוטח אשר רכש משקפיים בהתאם להסכם האמור בסעיף זה, לא יהיה זכאי בנוסף גם להנחה מכוח הוראות סעיף 14 לתקנון זה (אביזרים רפואיים).
תקופת המתנה
לא נדרשת תקופת המתנה.

שירותי אופטיקה ואביזרי ראייה רפואיים (משקפיים ועדשות מגע) - מתוך אתר מאוחדת
משקפי ראיה (לילדים עד גיל 18)
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 08/11/2021

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

אופטיקה לילדים, נוער ומבוגרים
א. ילדים ונוער עד גיל 18 יהיו זכאים לרכוש פעם בשנה משקפי ראיה שמחירם עד 700 ש״ח, בהשתתפות עצמית של 10%.
כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש״ח, ישלם המבוטח את עלות ההפרש בתוספת של 70 ש״ח.
ב. מבוגרים מעל גיל 70 יהיו זכאים לרכוש פעם בשנתיים, משקפיים מולטיפוקליים או ביפוקאליים שמחירם עד 1200 ש״ח בהשתתפות עצמית של 10%.
כאשר מחיר המשקפיים עולה על 1200 ש״ח, ישלם המבוטח את עלות ההפרש בתוספת של 120 ש״ח, או לחלופין זכאות לרכוש משקפי ראייה פעם בשנתיים שמחירם עד 700 ש״ח, בהשתתפות עצמית של 10%. כאשר מחיר המשקפיים עולה על 700 ש״ח, ישלם המבוטח את עלות ההפרש בתוספת של 70 ש״ח.
ג. ההטבה ניתנת למימוש אצל ספק בהסכם וכוללת בדיקת עיניים על ידי אופטומטריסט מוסמך.
תקופת המתנה
6 חודשים מיום הצטרפות לתוכנית.

שירותי אופטיקה ואביזרי ראייה רפואיים (משקפיים ועדשות מגע) - מתוך אתר מאוחדת
משקפי ראיה (לילדים עד גיל 18)
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 08/11/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

המקרה המזכה
שימוש העמית בשירותי האופטיקה המפורטים להלן, בחנויות רשת לאומית אופטיקה.
העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת חנויות הרשת בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
התשלום עבור השירות הרפואי 
הקופה תזכה את העמית בהנחה מהמחירון לצרכן.
בשיעורים המפורטים להלן ו/או תגבה השתתפות עצמית בגין רכישת אביזרים או שירותי אופטיקה כמפורט להלן.
עדשות משקפיים (עדשות מדף עד מספר 6 ועד צילינדר 2 ) -ההנחה החל מ- 30% ברשת חנויות לאומית אופטיקה (המחיר המופיע בחנות הינו המחיר לאחר עדשות משקפיים).
עדשות משקפיים בהתאמה אישית - הנחה 15% ברשת חנויות לאומית אופטיקה.
* העמית יהיה פטור מתשלום השתתפות עצמית בגין בדיקות ראיה להתאמת משקפיים, במידה ורכש זוג משקפי ראיה בחנות הרשת בה בוצעה הבדיקה.
עמית אשר לא רכש זוג משקפי ראיה בחנות הרשת, כאמור לעיל, לא יהיה זכאי לקבל מסמך או אישור כלשהו המפרט את תוצאות הבדיקה.
* לא תהיה תקופת אכשרה.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו

לאומית אופטיקה - מתוך אתר לאומית
משקפי ראיה (לילדים עד גיל 18)
 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "לאומית זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "לאומית כסף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "לאומית זהב".

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 10/11/2021

משקפי ראיה (מעל גיל 18)

משקפי ראיה (מעל גיל 18)

משקפי ראיה (מעל גיל 18)

תשובה