ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

 

מבטח

משרד החינוך

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך 2.2-74  מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך:
החלטה על מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי
1. על מתן תרופה לתלמיד במסגרת חינוכית, מכל סיבה שהיא, יחליט רק רופא, מתוך שיקולים מקצועיים של הנחיצות לתת את התרופה במהלך הלימודים, ויגבה זאת במסמך רשמי.
2. חל איסור מוחלט לתת לתלמיד תרופה על סמך המלצה או החלטה של צוות המוסד החינוכי או לבקשת ההורים ללא מסמך רפואי נלווה.
3. עובד ההוראה המסכים להיעתר לבקשת ההורים ולתת טיפול תרופתי לילדם יתנה זאת בהמצאת האישור הרפואי המנחה ומסמך הבקשה הנלווה מהורי התלמיד לעובד ההוראה.
4. חל איסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד ו/או להתנות את המשך לימודיו ו/או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו.
התנאים המחייבים והמסמכים הנדרשים
1. במקרה שמצבו הבריאותי של התלמיד מחייב מתן טיפול תרופתי במוסד החינוכי במהלך שעות הלימודים או במהלך פעילות מטעמו (כגון טיול או פעילות חוץ-בית-ספרית אחרת) על ההורים להמציא למוסד החינוכי שני מסמכים:
    - מסמך מהרופא המטפל המתאר את מצבו הבריאותי של התלמיד ואת מאפייניו המיוחדים ומפרט את הצורך במתן התרופה, את שם התרופה, את המינון ואת אופן הנתינה (ראה דוגמה בנספח א).
    - מסמך ייפוי כוח מההורים לצוות החינוכי, ובו בקשתם לפעול על פי ההנחיות הרפואיות במסמך הרופא (ראה דוגמה בנספח ב).
2. מסמך ההורים יהיה בהלימה מלאה למסמך הרופא על כל פרטיו.
3. באחריות ההורים להודיע למוסד החינוכי על כל שינוי שחל במצב בריאותו של ילדם או בהנחיות הרפואיות ולהמציא למוסד החינוכי אישורים מעודכנים במקרה של שינוי.
4. מסמכים ואישורים אלה יתויקו ויישמרו במוסד החינוכי כרשומה רפואית (10 שנים לאחר שהתלמיד יעזוב את בית הספר).
5. בהעדר מסמכים אלה לא יוכל צוות המוסד החינוכי לאפשר את מתן הטיפול הנדרש.
6. במקרה של ספק, ובמידת הצורך, יש לשקול – בשיתוף עם ההורים במידת האפשר - התייעצות עם הרופא המטפל או עם גורם רווחה באשר לאופן ההבטחה של מתן הטיפול התרופתי הנדרש

מילות מפתח

טיפול תרופתי בבית הספר,מתן תרופה בבית הספר,תרופה בבית ספר, מתן תרופה במוסד החינוכי,אישור לתרופה לתלמיד,תרופה לתלמיד בבית הספר,סל זכויות רפואיות לתלמיד

מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך

מתן טיפול תרופתי במוסד החינוך