ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

תקנות טיפול רפואי (תט"ר) - נכי צה"ל

 

מבטח

משרד הביטחון

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

הזכאות לתשלום תקנות טיפול רפואי היא למי שעונים על שני התנאים הבאים גם יחד:
1. מי שהוכר על ידי קצין התגמולים כנכה צה"ל (מעל 20% או 10% לפני 01/01/1996) או מי שאושר לו טיפול רפואי ותגמול טיפול רפואי על פי סעיף 43 ב. (ב) לחוק, במסגרת הליך תביעה.
2. מי שנקבע על ידי רופא מוסמך מחוזי כאינו כשיר לעבודה עקב היותו בטיפול רפואי בשל נכותו המוכרת או בשל הנכות בגינה תבע.
חייל משוחרר
חייל משוחרר, שקצין התגמולים נתן לו אישור לתגמול טיפול רפואי או אישור עקרוני, שקיבל המלצת רופא מומחה מטפל לימי מחלה בפגימה עליה הגיש בקשה להכרה כנכה צה"ל והרופא המוסמך המחוזי אישר את המלצת הרופא (בחלקה או במלואה).
ימלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי.
יצרף תעודת שחרור (בעת הגשת הבקשה בפעם הראשונה) בסמוך לשחרור מהשירות.
כמו כן יצרף את אישור הרופא המוסמך המחוזי. מסמכים רלוונטיים נוספים יצורפו לפי העניין.
זכאי שכיר, שלבקשתו התשלום הוא לפקודתו (ולא לפקודת המעסיק)
זכאי שכיר, שקיבל המלצת רופא מומחה בנכות המוכרת והרופא המוסמך המחוזי אישר את המלצת הרופא (בחלקה או במלואה).
ימלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי.
יצרף תעודת שחרור (בעת הגשת הבקשה בפעם הראשונה) בסמוך לשחרור מהשירות
יצרף אישור מעביד, שעבור התקופה המבוקשת לא קיבל שכר ולא יקבל כל תשלום.
כמו כן יצרף את אישור הרופא המוסמך המחוזי.
התגמול ישולם לפקודת הזכאי והוא אינו כולל תנאים סוציאליים (הפרשה לפנסיה, קרנות וכדומה).
זכאי שכיר, שלבקשתו התשלום הוא לפקודת המעסיק
זכאי שכיר, שקיבל המלצת רופא מומחה בנכות המוכרת והרופא המוסמך המחוזי אישר את המלצת הרופא (בחלקה או במלואה).
ימלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי.
יצרף תעודת שחרור (בעת הגשת הבקשה בפעם הראשונה) בסמוך לשחרור מהשירות.
יצרף אישור מעביד, שעבור התקופה המבוקשת לא קיבל שכר ולא יקבל כל תשלום ולא נוכו לו ימי מחלה.
כמו כן יצרף את אישור הרופא המוסמך המחוזי. התגמול ישולם לפקודת המעסיק.
זכאי עצמאי
זכאי עצמאי, שקיבל המלצת רופא מומחה בנכות המוכרת והרופא המוסמך המחוזי אישר את המלצת הרופא (בחלקה או במלואה).
ימלא טופס בקשה לתגמול טיפול רפואי. חתום על ידי עורך דין, רשם בית משפט או נוטריון.
יצרף תעודת שחרור (בעת הגשת הבקשה בפעם הראשונה) בסמוך לשחרור מהשירות.
יצרף את אישור הרופא המוסמך המחוזי.
זכאי כאמור, שפחתה הכנסתו מעבר לתשלום שקיבל, המבקש לקבל השלמה - יפנה לאחר תום שנת המס עבורה קיבל את תשלום התגמול ויצרף אישור שומת מס.
זכאי שכיר/עצמאי המועסק בעבודה חלקית
זכאי המועסק בעבודה חלקית, 5-3 שעות ביום או עד 62.5% משרה, שקיבל המלצת רופא מומחה בנכות המוכרת והרופא המוסמך המחוזי אישר את המלצת הרופא (בחלקה או במלואה):
שכיר - יעביר אישור מעסיק על היקף המשרה.
עצמאי - יצרף הצהרה בטופס בקשה לתגמול טיפול רפואי.
נכה מאושפז מעל 14 יום
נכה המאושפז מעל 14 יום בגין הנכות המוכרת, ידווח למחלקה לשירותים רפואיים על האשפוז, לצורך בחינת התגמול לו זכאי במהלך האשפוז.
* ניתן להגיש בקשה לתגמול טיפול רפואי באמצעות האזור האישי באתר האינטרנט.
* המידע מאתר משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים.
 

זכאות לטיפול רפואי - נכי צה"ל (משרד הביטחון אגף שיקום נכים)

זכאות לטיפול רפואי - נכי צה"ל (משרד הביטחון אגף שיקום נכים)

סוג

טיפול

תקנות טיפול רפואי (תט"ר) - נכי צה"ל