ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

קבלה והארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לטיפול בילד נכה

 

מבטח

רשות האוכלוסין וההגירה

נכלל?

תנאים והגבלות

* ילד נכה זכאי על פי דין להשתתף במסגרות לימודיות/טיפוליות, ולכן, ככלל, הוא אינו זקוק לטיפול של עובד זר במשך רוב שעות היום. לאור האמור, יינתן היתר העסקה לצורך הטיפול בילד נכה, רק כאשר אותו ילד הוכר כזכאי לגמלת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי ובנוסף, הוכח להנחת דעתה של וועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד, כי התקיימו אחת מן הנסיבות המפורטות להלן:
1. הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנת בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
2. הילד זקוק לליווי או השגחה תמידי במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
3. התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
* משפחה אשר יש בה שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי הזקוקים להשגחה או ליווי, תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בילדים אלו.
* לא יינתנו היתרים להעסקת עובדים זרים לצורך טיפול בילדים שאינם עומדים בתנאים שנקבעו, וזאת גם אם מדובר במשפחות חד הוריות או משפחות מרובות ילדים, מלבד כאמור בנוהל 9.2.0002.
* בקשות להארכת היתר קיים לצורך טיפול בקטין - בקשות להארכת היתרים שניתנו בעבר לצורך טיפול בילד נכה לתקופה מקסימלית יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני תנאים מצטברים דלהלן:
  א. הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  ב. לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
* לפרטים נוספים יש להיכנס לנוהל הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד - רשות האוכלוסין וההגירה - קבלה והארכת היתר בענף הסיעוד - 9.2.002

מילות מפתח

זכויות ילד נכה,זכויות ילדים נכים

קבלה והארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לטיפול בילד נכה

קבלה והארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לטיפול בילד נכה

קבלה והארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד לטיפול בילד נכה