ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - הפרשות לקופת גמל

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* על המעסיק להמשיך ולהעביר תשלומים לקופת גמל, בעד התקופה שבעדה זכאי העובד לדמי לידה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
1. העובד עבד אצל אותו מעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון.
2. המעסיק והעובד, או המעסיק לבדו, שילמו תשלומים לקופת הגמל קודם לכן.
3. העובד שילם לקופת הגמל בעד תקופת הזכאות לדמי לידה, את התשלומים החלים עליו ככל שהם חלים.
תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), תשס"ח-2008 הפרשות לקופת הגמל
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 7א הפרשות לקופת הגמל

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - הפרשות לקופת גמל

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - הפרשות לקופת גמל

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - הפרשות לקופת גמל