ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות) חלקית

 

מבטח

משרד הכלכלה

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* עובד שבת זוגו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית ביתרת תקופת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה, לאחר תום ששת השבועות הראשונים שלאחר הלידה (בששת השבועות הראשונים רק היולדת רשאית לחופשת לידה).
* ביתרת חופשת הלידה שבת הזוג זכאית לה, מובאת בחשבון גם הארכת חופשת הלידה - זאת בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על אותו חלק מחופשת הלידה ואף עבדה בתקופה האמורה.
* עובד שעבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ-12 חודשים לפני תחילת חופשת הלידה החלקית, זכאי לחופשת לידה חלקית כאמור לעיל, לתקופה שלא תעלה על 14 שבועות זאת בנוסף לתקופת הארכה של חופשת הלידה, בתנאי שבת הזוג עבדה 12 חודשים לפחות לפני שיצאה לחופשת לידה אצל אותו מעביד, או באותו מקום עבודה.
הודעה למעסיק
* על עובד המבקש לממש את זכותו לחופשת לידה חלקית, למסור למעסיקו הצהרה חתומה על ידו ועל ידי אשתו 30 ימי עבודה לפחות לפני היום שבו הוא מבקש להתחיל בחופשה בנוסח הקבוע בתקנות.
* היעדרות מעבודה לרגל חופשת לידה חלקית, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל המעסיק, כגון: פיצויי פיטורים, או תוספת ותק.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 6  - חופשת לידה חלקית
תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), תשנ"ט-1999 - חופשת לידה חלקית
הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה חלקית:
בתקופת חופשה לידה חלקית של עובד, חלים הכללים בדבר הגבלת פיטורים והרעת תנאים בתקופת חופשת לידה של עובדת.
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9 הגבלת פיטורים
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 9 א הגבלת פיטורים
(מתוך אתר משרד הכלכלה)

 

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות) חלקית

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות) חלקית

זכויות עובד שבת זוגו ילדה - חופשת לידה (תקופת לידה והורות) חלקית