ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הארכה ופיצול של חופשת הלידה

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

עובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על 20 שבועות במצטבר, וכן לפצלה, במקרים הבאים:
1. לידה של יותר מילד אחד - עובדת, שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים, מעבר לחופשת הלידה הבסיסית, בעד כל ילד נוסף שנולד באותה לידה (החל בילד השני). (למשל בלידת תאומים - תוספת של 3 שבועות. בלידת שלישייה, תוספת של 6 שבועות).
*  עובדת שהאריכה את חופשת הלידה בנסיבות אלה, עשויה להיות זכאית לדמי לידה נוספים. (אתר ביטוח לאומי).
2.עובדת שאושפזה לאחר לידה - עובדת שאושפזה בבית חולים במהלך חופשת הלידה, מעל לשבועיים, זכאית להאריך ולפצל את חופשת הלידה, בתנאים הבאים:
* להאריך את החופשה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז ועד ארבעה שבועות לכל היותר. זאת גם אם תקופת האשפוז אינה רצופה.
* לפצל את החופשה כך שלפחות שלושה שבועות מחופשת הלידה יהיו מיד לאחר יום הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה.
3. תינוק שאושפז - עובדת שהתינוק שילדה נדרש, במהלך חופשת הלידה, להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז לתקופה העולה על שבועיים, זכאית להאריך ולפצל את חופשת הלידה בתנאים הבאים:
* להאריך את החופשה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז ועד עשרים שבועות לכל היותר, גם אם תקופת האשפוז אינה רצופה.
* לפצל את החופשה כך שלפחות שלושה שבועות מחופשת הלידה יהיו מיד לאחר הלידה ויתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז, או עם סיומה.
4. הודעה למעסיק על הארכת חופשת הלידה - על עובדת המבקשת לממש את זכותה להאריך את חופשת הלידה, להודיע על כך למעסיק, ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו הייתה אמורה לשוב לעבודה. במידה ונבצר מהעובדת למסור את ההודעה במועד - עליה למסור את ההודעה במועד המוקדם האפשרי ביותר.
5. הודעה למעסיק על פיצול חופשת הלידה - על עובדת המבקשת לממש את זכותה לפצל את חופשת הלידה, להודיע על כך למעסיק, ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו היא מבקשת לחזור לעבודה. במידה ועלתה תקופת האשפוז של היולדת או של התינוק על שלושה שבועות - עליה למסור את ההודעה למעסיק, שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו  מבקשת לחזור לעבודה.
  (מתוך אתר הכלכלה)
תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אשפוז היולדת או ילדה), תשנ"ט-1999 - אשפוז לאחר לידה
חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, סעיף 6 - אשפוז לאחר לידה
זכאות לדמי לידה בנסיבות ש​ל הארכה או פיצול של חופשת לידה (אתר ביטוח לאומי).
 

הארכה ופיצול של חופשת הלידה

הארכה ופיצול של חופשת הלידה

הארכה ופיצול של חופשת הלידה