ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

היעדרות מהעבודה בתקופת ההיריון

 

מבטח

משרד הרווחה והביטחון החברתי

נכלל?

תנאים והגבלות

היעדרות עקב בדיקות הריון
* עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לצורך פיקוח רפואי ובדיקות הריון שגרתיות. שעות אלה לא ינוכו ממשכורתה (זאת בבצירוף הצגת אישור רפואי).
* עובדת רשאית להיעדר עד 40 שעות במהלך ההיריון, אם היא מועסקת בשבוע עבודה מלא הכולל יותר מ 4 שעות ביום.
* עובדת רשאית להיעדר עד 20 שעות במהלך ההיריון, אם היא מועסקת בשבוע עבודה הכולל פחות מ 4 שעות ביום.

היעדרות עקב הפלה
* עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע ימים לאחר ההפלה.
* עובדת זכאית להיעדר מעבודתה עד שישה שבועות לאחר ההפלה, במידה ואישר רופא שהמצב הרפואי עקב ההפלה מחייב היעדרות ממושכת יותר משבוע.
היעדרות מסיבות אלה, נחשבת כהיעדרות עקב מחלה.

היעדרות עקב שמירת היריון
* עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה אם קבלה איושר בכתב מרופא, המאשר שמצבה הרפואי בעקבות ההיריון מחייב זאת.
היעדרות מסיבות אלה, נחשבת כהיעדרות עקב מחלה.
* עובדת שנעדרה מעבודתה עקב שמירת הריון, זכאית לדמי מחלה בכפוף לתנאי הזכאות לדמי מחלה, בתנאי שאינה מקבלת קצבה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח הלאומי, או לתשלום, עקב שמירת ההיריון, מכוח דין אחר ( למשל, מכח חוזה העבודה, או הוראות הסכם קיבוצי).
* היעדרות עקב שמירת הריון, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל המעסיק (פיצויי פיטורים, או תוספת וותק).

היעדרות עקב סיכון הכרוך בעבודה
* עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה, אם המעסיק לא מצא עבורה עבודה חלופית מתאימה, וקיים אחד מהמצבים הללו:
 - רופא אישר בכתב כי סוג העבודה, מקום העבודה, או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובר או את העובדת בשל היותה בהיריון.
 - העובדת אינה יכולה לבצע עבודתה, בשל סוג העבודה, מקום העבודה, או אופן ביצוע העבודה.
* היעדרות עקב סיכון הכרוך בעבודה, נחשבת כחופשה ללא תשלום.
* היעדרות עקב סיכון הכרוך בעבודה, לא פוגעת בזכויות התלויות בוותק העובדת אצל המעסיק (פיצויי פיטורים, או תוספת וותק). גם בנסיבות אלה יכולה העובדת להיות זכאית לגמלה לשמירת היריון.
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954- זכות להיעדר מעבודה

הג​בלת פיטורים
בתקופה היעדרות עקב הפלה, אין לפטר או לפגוע בהיקף ​המשרה או בהכנסה של העובדת, אלא אם ניתן לפיטורים היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.
איסור הפיטורים חל גם על אי חידוש חוזה עבודה.
לפירוט בדבר הגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה, ניתן להיכנס לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי

חוק עבודת נשים תשי"ד 1954- הגבלת פיטורים
חוק עבודת נשים תשי"ד 1954- איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה
 

דמי לידה

דמי לידה

דמי לידה