ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

הגבלת פיטורים (טיפולי פוריות והפריה)

 

מבטח

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נכלל?

תנאים והגבלות

* אין לפטר עובד/ת, במהלך תקופת הזכאות להיעדרות מהעבודה עקב טיפולי הפריה חוץ גופית או טיפולי פוריות, וכן במשך תקופה של 150 ימים שלאחריה, אלא אם ניתן לכך היתר ממשרד הכלכלה והתעשייה.
* לאישור ההיעדרות יש לקבל אישור בכתב מהרופא המטפל, שהטיפולים מחייבים היעדרות.
* הגבלת הפיטורים חלה גם על עובד/ת שלא נעדר/ה מהעבודה עקב טיפולי ההפריה, בתנאי, שמתקיימים לגביו/יה שני התנאים הבאים:
  - עבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, במשך 6 חודשים לפחות.
  - העובד/ת הודיע/ה למעסיק על הטיפולים לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה ממועד קבלת הודעה מוקדמת לפיטורים או ממועד הפיטורים, לפי המוקדם מביניהם, ומסר/ה לידיו אישור  רופא מטפל בכתב על טיפולים אלה.
  - הרופא המטפל הוא המאשר לגבי מה נחשב טיפולי פוריות.​
* הגשת בקשה לקבלת היתר לפיטורים/לפגיעה בהיקף משרה או הכנסה 
הערות חשובות:
1. הגבלת הפיטורים חלה כאשר ההיעדרות מהעבודה היא עקב טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, היא חלה למשך תקופה של שנתיים מהיום הראשון להיעדרות מהעבודה, אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
2. הגבלת הפיטורים חלה, לגבי עובדת שעברה טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית, לקראת הולדת ילד מבן זוג קודם, גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.
3. הגבלת הפיטורים חלה גם על פגיעה בהיקף המשרה או פגיעה בהכנסה של העובד/ת.
4. הגבלת הפיטורים חלה גם על אי חידוש חוזה עבודה.
* (מתוך אתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים)
* חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954- הגבלת פיטורים, תיקון מספר 9
* חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954- הגבלת פיטורים, תיקון מספר 39 (9א')

 

הגבלת פיטורים (טיפולי פוריות והפריה)

הגבלת פיטורים (טיפולי פוריות והפריה)

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

הגבלת פיטורים (טיפולי פוריות והפריה)