ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

דמי לידה לאב

 

מבטח

ביטוח לאומי

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הביטוח הלאומי משלם דמי לידה לאב שהפסיק את עבודתו והוא מחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה והורות.
* דמי הלידה נועדו לפצות את האב על אובדן שכרו בפרק הזמן שהוא אינו עובד בגלל הטיפול בילדו.  
* סך כל תקופת הלידה וההורות המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על תקופת לידה והורות שהיתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.
* דמי הלידה יועברו לזכות חשבון הבנק של האישה או לחשבון משותף שלה ושל בן זוגה.
פרטי הזכאות:
אב יהיה זכאי לתקופת לידה והורות בתשלום, אם מתקיימים בו כל התנאים האלה:
1. הוא עובד שכיר שקיבל ממעסיקו תקופת לידה והורות, או עובד עצמאי שהפסיק לעבוד לרגל תקופת לידה והורות.
2. שולמו בעדו דמי ביטוח משכרו כעובד שכיר, או שהוא שילם דמי ביטוח מהכנסתו כעובד עצמאי, בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים או בעד 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום הקובע לאב (היום שבתום ששת השבועות שלאחר יום הלידה או היום שבו הפסיק לעבוד, לפי המאוחר. או, יום הפסקת עבודתו עקב היציאה לתקופת לידה והורות, לצורך שהייה של 7 ימים רצופים יחד עם בת הזוג בתקופת הלידה וההורות).
3. בת הזוג זכאית לתשלום דמי לידה  ל-15 שבועות או ל-8 שבועות.
4. בת הזוג הצהירה בכתב, שהיא מסכימה לוותר על חלק מתקופת הלידה וההורות המגיעה לה, והיא חזרה לעבודה בתקופה שבה האב נמצא בתקופת הורות ולידה.
5. הזכאות לתקופת הלידה וההורות שלו תחל לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה.
6. מתאריך 20 לאפריל 2017 תקופת הלידה וההורות של האב היא בת 7 ימים רצופים לכל הפחות. התקופה תיספר מסוף תקופת הלידה וההורות.
בלידות שאירעו לפני תאריך ה 20 לאפריל 2017 - תקופת הלידה וההורות של האב נשארת 21 יום לפחות.
7. האב יכול לחלוק את תקופת הלידה וההורות עם האישה פעם אחת בלבד.
8. מתאריך 2 לאפריל 2017 האב יכול לשהות יחד עם האם במהלך תקופת הלידה וההורות, במשך 7 ימים. ימים אלה יהיו על חשבון השבוע האחרון של תקופת הלידה וההורות של האם (הזכאות של תקופת הלידה וההורות של האם תהיה 14 שבועות במקום 15 שבועות).
* דמי ביטוח לאומי - ידועים בציבור
* לפרטים נוספים אודות דמי לידה לאב, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.

מה עליי לעשות?

* כדי לקבל את דמי הלידה לאב, יש למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה לאב המחליף את בת/בן הזוג ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
* ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
* את הטופס יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הזכאות הראשון של האב.
* עובד שכיר יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים הדרושים בטופס התביעה. עובד עצמאי יכתוב בטופס התביעה את תאריך הפסקת עבודתו ואת סניף המוסד שבו הוא משלם דמי ביטוח.
* כל העובדות העצמאיות וכן עובדות שכירות, שלמעסיקיהן יש הסדר מיוחד עם הביטוח הלאומי, מקבלות את תשלום דמי הלידה באופן אוטומטי, מבלי שיצטרכו להגיש תביעה לביטוח הלאומי. במקרים אלה, אם ידוע לבני הזוג מראש שבכוונתם להתחלף בתקופת לידה והורות, עליהם להגיש את התביעה לדמי הלידה לאב לפני הלידה או מיד לאחריה, כדי להימנע מתשלום יתר של דמי לידה והיווצרות חוב.

דמי לידה לאב

דמי לידה לאב

דמי לידה לאב