ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

בעקבות תיקון מס' 9 לחוק מרשם האוכלוסין נדרש מאז ינואר 2006 ,אישור על אימהות לשם רישום הלידה ליולדת שילדה שלא במוסד רפואי, לצורך רישום הילוד במרשם האוכלוסין כבנה/בתה.
בתאריך 1.5.2017 נכנס לתוקפו תיקון מס' 191 לחוק הביטוח הלאומי הקובע לראשונה כי גם מי שילדה בלידה שלא במוסד רפואי תהיה זכאית למענק לידה, וזאת בכפוף לכך שמיילד/ת או רופא/ה נכחו בלידה ואישרו כי הלידה התקיימה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעניין לידות בית. נוסח תיקון החוק מצורף בזאת כנספח ד' בחוזר מנהל הרפואה 21/2017. לשם יישום הוראות החוק מצורף בזאת הטופס הנדרש בחוזר הנ"ל.

לידה מחוץ למוסד רפואי:
1.
 אישור על לידה בה טיפלו רופא, או מיילדת מוסמכת (לפי פקודת המיילדות):
    א. לידה שארעה בנוכחות רופא
* הרופא יתן ליולדת תעודת רופא בדבר היותה של היולדת אמו הטבעית של היילוד, בנוסח המצורף לחוזר 21/2017 (נספח א').
* אם הלידה התקיימה לפי הוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית, המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות - יאשר הרופא בתעודה הרפואית גם דבר זה באמצעות סימון ברור במקום המתאים לכך.
   ב. לידה שארעה בנוכחות מיילדת (ללא רופא)
* המיילדת תתן ליולדת אישור בתצהיר, על היות היולדת אימו הטבעית של היילוד, בנוסח המצורף לחוזר 21/2017 (נספח ב').
* אם הלידה התקיימה לפי הוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית, המפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבריאות, לרבות ההוראה בדבר מסירת מידע ליולדת לגבי ביצוע בדיקות סקר יילודים לזיהוי מוקדם של מחלות - תאשר המיילדת בתצהיר גם דבר זה באמצעות סימון ברור במקום המתאים לכך.
* על התצהיר להיערך בכתב ולהיחתם בפני אחד מאלה:
א. עורך דין.
ב. ראש רשות מקומית.
ג. שופט, או דיין בבית דין דתי מוכר.
ד. גורם אחר שאישר שר המשפטים (מזכירי חלק מבתי המשפט).

אישור על מעקב הריון לנשים המבקשות ללדת בבית:
* רופא המטפל באישה במסגרת מעקב הריון ויודע כי בכוונתה ללדת בבית ללא נוכחות צוות רפואי (רופא ו/או מיילדת מוסמכת), יסביר לאישה כי על מנת לרשום את היילוד במרשם האוכלוסין תהיה חייבת להיבדק על ידי רופא מומחה בתוך 48 שעות מהלידה, וכן להציג בפני רשות האוכלוסין אישור על מעקב הריון החל משבוע 28 להריון ותצהיר על אימהותה.
* היה הרופא המטפל מומחה ביילוד וגינקולוגיה - ייתן לאישה אישור על כך שקיים מעקב הריון לאחר שבוע 28 להריון (נספח ג' חוזר 21/2017).
* לא היה הרופא המטפל מומחה כאמור - יפנה את האישה, החל משבוע 28, לרופא מומחה כאמור על מנת לקבל את האישור הנחוץ.

לידה שלא טיפלו בה רופא או מיילדת:
על היולדת להיבדק בתוך 48 שעות על ידי רופא מומחה ביילוד וגינקולוגיה, או מתמחה ביילוד וגינקולוגיה במוסד רפואי מוכר בפיקוחו של מומחה כאמור, והוא ייתן ליולדת תעודת רופא המעידה כי למיטב בדיקתו, האשה הנבדקת ילדה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקה (סימון במקום המתאים בנספח א' בחוזר 21/2017):
* לשם מתן אישור כאמור על הרופא לקבל אנמנזה מפורטת וכן לבצע בדיקה גופנית של היולדת, ובדיקות עזר נוספות כפי שיראה לנכון.
* סירבה היולדת להיבדק - על הרופא להסביר לה כי ללא בדיקה לא יוכל לתת בידה את האישור הנחוץ לשם רישום היילוד במרשם האוכלוסין.
* אם לפי הבדיקה לא ניתן לקבוע כי הנבדקת עברה לידה במהלך 48 השעות שקדמו לבדיקה - אין לתת את האישור. במקרה זה יש להפנות את היולדת לרשות האוכלוסין לשם קבלת הנחיות לעניין ביצוע בדיקה גנטית להורות לאם וליילוד.
* יובהר כי בנוסף לתעודת הרופא האמורה, על היולדת להצטייד, לצורך רישום היילוד במרשם האוכלוסין, גם במסמכים אלה:
א. אישור על מעקב הריון שנערך משבוע 28 ואילך.
ב. תצהיר מטעמה בדבר היותה אמו הטבעית של היילוד.

לידה בתוך מוסד רפואי:
* לא חל שינוי בהוראות לגבי רישום יילודים שנולדו במוסד רפואי ותשלום מענק לידה בעניינם. 
* יש להקפיד שרק יולדת שהלידה שלה הסתיימה בבית החולים עצמו, תירשם לפי ההוראות הישנות, ואילו יולדת שהגיעה למוסד הרפואי לאחר גמר הלידה (יציאה שלמה של השִלייה), יש לנהוג לגביה, מבחינת הדיווח לרשות האוכלוסין במשרד הפנים ולמוסד לביטוח לאומי, כאילו ילדה שלא במוסד רפואי, לפי ההוראות שבחוקים הרלוונטיים, והוראות חוזר מנהל הרפואה 21/2017.
* יולדת שפונתה באמבולנס לבית חולים וילדה באמבולנס, נחשבת לכל דבר ועניין כיולדת שילדה במוסד הרפואי אליו פונתה.
 

מה עליי לעשות?

את האישור נספח א' או נספח ב' הנמצאים בחוזר 21/2017 יש להכין בשני עותקי מקור לפחות ולהגישם כמפורט להלן:
1. עותק - מקור אחד - על היולדת להגיש את המסמך לרשות האוכלוסין לשם רישום היילוד במרשם האוכלוסין (בצירוף יתר המסמכים הנחוצים לפי סעיף 2 לעיל).
2. סומן ואושר, כי הלידה התקיימה בהתאם להוראות חוזרי משרד הבריאות בעניין לידות בית וגו'.
    א. באחריות היולדת - להגיש עותק אחד למשרד הבריאות. את האישור ניתן למסור בלשכות הבריאות המחוזיות של משרד הבריאות, או בדרך אחרת שתפורסם באתר משרד הבריאות באינטרנט.
    ב. רשימת לשכות הבריאות של משרד הבריאות זמינה באתר האינטרנט של המשרד.
    ג. משרד הבריאות יעביר למוסד לביטוח לאומי דיווח תקופתי אודות האישורים שנמסרו לו, לשם תשלום מענק הלידה ליולדות, לפי נוהל פנימי שיוסכם בינו לבין המוסד לביטוח לאומי.
    ד. מודגש כי שינוי זה בחוק ובהוראות אינו משנה את ההוראות לעניין קליטת יולדת ויילוד לאשפוז בבית חולים, לצורך לידה.
 

הערה

בנוסף ראה/י: לידה

מילות מפתח

לידה מחוץ למוסד רפואי, לידה בבית חולים,לידה בתוך מוסד רפואי,לידה בבית חולים,הריון ולידה

אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה

אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה

אישור אימהות לצורך רישום יילודים במרשם האוכלוסין ולקבלת מענק לידה