ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

אביזרים רפואיים

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

במסגרת סל הבריאות הממלכתי, המבוטח זכאי למגוון אביזרים רפואיים.
לפרטים, בצע חיפוש מדויק אודות האביזר הרפואי בו אתה מעוניין.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השירות הרפואי
אביזרים רפואיים (נספח א')
מקרה מזכה
עמית הזקוק לאביזר רפואי (בהתאם לרשימה) לפי קביעת רופא שירותי בריאות כללית.
זכאות
העמית יקבל את האביזר לצמיתות או בהשאלה באמצעות כללית מושלם.
בהשתתפות עצמית בהתאם לרשימה, או ברכישה פרטית בהתאם לרשימה.
תקופת אכשרה
בהתאם לרשימה.


השירות הרפואי
אביזרים רפואיים אורטופדים במכוני הסדר בלבד.
מקרה מזכה
עמית הנזקק לאביזר רפואי אורטופדי המצוי ברשימה א' או ב' שבנספח האביזרים, לפי קביעת רופא כמופיע ליד כל התוויה רפואית שבנספח האביזרים.
מובהר כי הרופא המצוין לעיל הינו רופא שירותי בריאות כללית או רופא שאושר על ידי כללית מושלם בהתאם להגדרה בסעיף 6 בפרק ד לתקנון.
עמית הנזקק לאביזר רפואי אורטופדי המצוי ברשימה ב' ושדרוש לעמית לאחר ניתוח/אשפוז, לפי קביעת אורטופד מומחה + סיכום ניתוח/ אשפוז.
זכאות
השתתפות עצמית של המבוטח בהתאם למחירים המפורטים ברשימות א' ו ב', עד 2 אביזרים בשנה קלנדרית מכל אחת מקבוצות האיברים המפורטות ברשימות א' ו ב'.
לכל אביזר שלישי ואילך בשנה קלנדרית, נדרש אישור מראש של המנהל הרפואי של התוכנית.
תקופת אכשרה
אין.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/08/2014

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14. אביזרים רפואיים
14.1 אביזרים רפואיים - רכישה (על פי נספח א')

חבר יהא זכאי אחת לשנה או פעמים בשנה או אחת לשנתיים או אחת לשלוש שנים (על פי הפירוט שבנספח א'), בהתאם להמלצת הרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי, להחזר בשיעור כולל של 33% ממחיר אביזרים רפואיים להם הוא נזקק, ועד לתעריף התקרה לתשלום, לפי הנמוך מביניהם, ממכבי ו/או מ"ממכבי כסף", ו/או מכל גוף אחר יחד, והכל לפי רשימת אביזרים ומחירון שבתוקף לגבי חברי "מכבי כסף", הרצ"ב כנספח א'. החבר ישלם בעצמו תמורת האביזר הרפואי, ויקבל החזר מ"מכבי כסף" בגין הוצאות כנגד אישור רפואי בכתב מרופא מטפל על הצורך באביזר, אשר ניתן לפני רכישת האביזר והצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות.
14.2 אביזרים רפואיים - רכישה מספק שבהסכם (על פי נספחים ב' ו- ג')
חבר הזקוק לאביזר, הכלול בנספחים ב' או ג', בגינו קיים ל"מכבי כסף" הסכם עם ספק (להלן "ספק שבהסכם"), ירכוש את האביזר אצל הספק שבהסכם בלבד בתשלום השתתפות עצמית בלבד. יודגש כי לא תהא זכאות להחזר על ההוצאה בגין רכישה פרטית של אביזרים המפורטים בנספחים ב' או ג'. החבר ימציא לספק שבהסכם מרשם מהרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי, ו/או אופטומטריסט מורשה באחד ממכוני "מכבי ממבט ראשון" (לעניין אביזרים בנספח ג'), על הצורך באביזר, כשתאריך המרשם יהא מוקדם למועד הזמנת האביזר. כאשר מדובר במרשם ובו המלצה לרכישת אביזר בהתאמה אישית, נדרש בנוסף אישור מוקדם בכתב של "מכבי זהב". הזכות לרכישת אביזר מספק שבהסכם מתחדשת בהתאם לתדירויות המפורטות בנספחים ב' ו- ג'. רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה".
14.3 אביזרים רפואיים - השכרה, תיקון ורכישת חלפים (על פי נספחים א' ו-ב')
הזכות להשכרה, תיקון ורכישת חלפים הינה אחת לשנה או אחת לשנתיים או אחת לשלוש שנים (על פי סעיף 1.14 והפירוט שבנספחים א' ו- ב').
  14.3.1 חבר הזקוק לתיקון מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו-ב'), זכאי להחזר של 33% מעלות תיקון המכשיר ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיע בנספחים א' ו-ב'.
  14.3.2 חבר הזקוק לחלפים של מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו-ב'), לא כולל סוללות, זכאי להחזר של 33% מעלות החלפים ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיעה בנספחים א' ו-ב'.
  14.3.3 סך כל החלפים והתיקונים בגין אותו מכשיר לשנה לא יעלו על גובה תעריף תקרה לתשלום.
  14.3.4 בשנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים לתיקונים או לחלקי חילוף - סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
  14.3.5 חבר הזקוק למכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו-ב'), ובוחר לשכור המכשיר, זכאי להחזר של 33% מעלות שכירות המכשיר ועד לתקרה לתשלום שנתית כפי שמופיע בנספחים א' ו- ב'.
  14.3.6 שנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים להשכרת המכשיר - סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
14.4 תקופת המתנה - 12 חודשים.
14.5 תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.

* תקנון  מכבי כסף

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 23/08/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אביזרים רפואיים
16.1 אביזרים רפואיים - רכישה (על פי נספח א')

חבר יהא זכאי אחת לשנה או פעמיים בשנה או אחת לשנתיים (על פי הפירוט שבנספח א'), בהתאם להמלצת הרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי, ובכפוף לקבלת אישור מוקדם של ”מכבי זהב“ במידה וקיימת המלצה לרכישת אביזר בהתאמה אישית, להחזר בשיעור כולל של 83% ממחיר אביזרים רפואיים להם הוא נזקק, ועד לתעריף התקרה לתשלום, לפי הנמוך מבניהם, ממכבי, ו/או מכל גוף אחר יחד, והכל לפי רשימת אביזרים ומחירון שבתוקף לגבי חברי "מכבי זהב", הרצ"ב כנספח א'.
החבר ישלם בעצמו תמורת האביזר הרפואי, ויקבל החזר מ"מכבי זהב" בגין ההוצאות כנגד אישור רפואי בכתב מהרופא המטפל על הצורך באביזר, אשר ניתן לפני רכישת האביזר, והצגת קבלה וחשבונית מס מקוריות.
16.2 אביזרים רפואיים - רכישה מספק שבהסכם (על פי נספחים ב' ו- ג')
חבר הזקוק לאביזר, הכלול בנספחים ב‘ או ג‘, בגינו קיים ל"מכבי זהב" הסכם עם ספק (להלן "ספק שבהסכם"), ירכוש את האביזר אצל הספק שבהסכם בלבד. בתשלום השתתפות עצמית בלבד. יודגש כי לא תהא זכאות להחזר על ההוצאה בגין רכישה פרטית של אביזרים המפורטים בנספחים ב‘ או ג'.
החבר ימציא לספק שבהסכם מרשם מהרופא המטפל בעל מומחיות בתחום הרלוונטי, ו/או אופטומטריסט מורשה באחד ממכוני ”מכבי ממבט ראשון“ (לעניין אביזרים בנספח ג‘), על הצורך באביזר, כשתאריך המרשם יהא מוקדם למועד הזמנת האביזר. כאשר מדובר במרשם ובו המלצה לרכישת אביזר בהתאמה אישית. נדרש בנוסף, גם אישור מוקדם בכתב של ”מכבי זהב“. הזכות לרכישת אביזר מספק שבהסכם מתחדשת בהתאם לתדירויות המפורטות בנספחים ב‘ ו- ג‘.
רשימת הספקים שבהסכם תימצא בסניפי מכבי, באתר האינטרנט של מכבי ובמוקד "מכבי ללא הפסקה". 
16.3 אביזרים רפואיים - השכרה, תיקון ורכישת חלפים (על פי נספחים א' ו- ב')
הזכות להשכרה, תיקון ורכישת חלפים הינה אחת לשנה, או אחת לשנתיים, או אחת לשלוש שנים (על פי סעיף 1.16 והפירוט שבנספחים א' ו- ב').
16.3.1 חבר הזקוק לתיקון מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו- ב'), זכאי להחזר של 83% מעלות תיקון המכשיר ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיע בנספחים א' ו- ב'.
16.3.2 חבר הזקוק לחלפים של מכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו- ב'), לא כולל סוללות, זכאי להחזר של 83% מעלות החלפים ועד לתקרה לתשלום כפי שמופיעה בנספחים א' ו- ב'.
16.3.3 סך כל החלפים והתיקונים בגין אותו מכשיר לשנה לא יעלו על גובה תעריף תקרה לתשלום.
16.3.4 בשנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים לתיקונים או לחלקי חילוף - סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר.
16.3.5 חבר הזקוק למכשיר רפואי הנמצא ברשימת האביזרים (נספחים א' ו- ב'), ובוחר לשכור המכשיר, זכאי להחזר של 83% מעלות שכירות המכשיר ועד לתקרה לתשלום שנתית כפי שמופיע בנספחים א' ו- ב'.
16.3.6 בשנה בה נרכש המכשיר לאחר שניתנו החזרים להשכרת המכשיר - סכום ההחזר יחושב מתוך תקרת התשלום השנתית למכשיר באם תיוותר. לא ניתן יהיה לממש הזכות בגין אותו אביזר פעם נוספת באותה שנה.
תקופת המתנה - 12 חודשים.
תשומת לב החבר מופנית לסעיפים הכלליים על תנאיהם וסייגיהם.
* תקנון מכבי זהב

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 03/01/2021

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

אביזרים רפואיים בקשר עם הריון ו/או לידה
במסגרת סל ליולדת


אביזרים רפואיים
הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

14. רכישת מכשירים/אביזרים רפואיים
תקופת המתנה: ל”מכשירים/אביזרים רפואיים” אחרים כמפורט להלן:

3 חודשים, והכל מיום ההצטרפות לתוכנית.
14.1 מבוטחי “מאוחדת עדיף” זכאים להשתתפות בגין רכישת מכשירים/אביזרים
רפואיים כמפורט בנספח ה’ לתקנון זה, ובתנאי שקיימת לכך המלצה מטעם רופאי הקופה.
14.2 בכל מקרה, הרכישה תתבצע על חשבון המבוטח. הקרן תשפה את המבוטח
בהתאם לרשימת ההשתתפויות שתתפרסם באתר האינטרנט ובסניפי הקופה.
14.3 הקופה תשפה את המבוטח אך ורק בגין מכשיר/אביזר רפואי חיוני, אשר
כלול ב”רשימת המכשירים/אביזרים הרפואיים המאושרת” כמפורט בנספח ה’
לתקנון זה ועל פי דגם המכשיר/אביזר אשר אושר ע”י האגף הרפואי בקופה.
14.4 הקופה רשאית לכוון את המבוטח לרכוש את המכשיר/האביזר במסגרתה
או אצל ספק הקשור עמה בהסכם. הקופה תשתתף בהוצאה הכוללת של העמית בשיעור
85% -50% מעלות המכשיר/אביזר בהיקף ובתנאים כפי שיתעדכנו מעת לעת ויפורסמו
ברשימת ההשתתפויות שתתפרסם באתר האינטרנט ובסניפי הקופה. כל אלה כנגד הצגת
מסמכים רפואיים רלוונטיים וקבלות מקוריות.
14.5 הסכום המרבי להחזר למבוטח בגין רכישת מכשירים/אביזרים רפואיים, הינו 750 דולר.
14.6 הקופה רשאית להשאיל מכשיר/אביזר רפואי למבוטח לתקופה שתיקבע ע”י הסמכות
המאשרת בקופה. במקרה זה יחויב העמית בהפקדת המחאת פיקדון בגובה 20% מעלות
המכשיר/אביזר. ההמחאה תוחזר למבוטח עם החזרת המכשיר/אביזר לקופה במצב תקין
במועד שנקבע. בנוסף, יחויב המבוטח בדמי שימוש חודשיים כמפורט בנספח ה’ לתקנון זה.
14.7 הקופה אינה אחראית לפעולתם התקינה של המכשירים ו/או האביזרים אשר נרכשו
ע”י המבוטח שלא במסגרתה. במקרה זה תחול האחריות לרכישה על המבוטח. למען הסר
ספק, אין באמור כדי לפגוע באחריות גורמים כלשהם לפעילותו התקינה של המכשיר או
האביזר לפי כל דין בכל מקרה שהוא.
14.8 מבוטחי “מאוחדת עדיף” יהיו זכאים גם לשיפוי מוגדל או להקטנת ההשתתפות
העצמית בגין מכשירים/אביזרים המסופקים להם מכוח הוראות חוק ביטוח בריאות
ממלכתי, זאת כמפורט ברשימת ההשתתפויות שתתפרסם באתר האינטרנט ובסניפי הקופה.

 

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. הגדרות לפרק זה
"אביזר רפואי" - פריט רפואי הנמצא ברשימת האביזרים הרפואיים המפורטת בסעיף 5.
2. המקרה המזכה
    2.1 רכישת אביזר רפואי, באמצעות התחייבות, מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.1.1. להלן, פעם בשנה  על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי
    2.2 רכישת אביזר רפואי, באמצעות התחייבות, מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.1.2 . להלן, פעם בשלוש וחצי שנים על ידי עמית, שמלאו לו 18 שנים על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
    2.3 רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף 5.2. להלן, על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
    2.4 רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף 5.3. להלן, בבתי מרקחת שבסניפי הקופה.
3. התשלום עבור האביזר הרפואי
    3.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר הרפואי המפורט בסעיף 5.1 דלהלן, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית המפורטת בטבלה בסעיף 5.1. דלהלן.
    3.2. הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לרכישת האביזר הרפואי מהאביזרים המפורטים בסעיף 5.2 דלהלן.
           3.2.1. הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
           3.2.2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציא בפועל עבור רכישת המכשיר הרפואי, ועד לתקרה בגובה המפורט בסעיף 5.2. דלהלן.
    3.3. העמית יהא זכאי להנחה ברכישת האביזר הרפואי מהאביזרים המפורטים בסעיף 5.3. דלהלן.
4. תקופת אכשרה - 3 חודשים.
5. רשימת האביזרים הרפואיים.

    5.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר, כמפורט בסעיף 3.1 דלעיל, עבור רכישת אביזר רפואי במכון שבהסדר, כנגד התחייבות, מהאביזרים המפורטים להלן:  
מכשיר Cpap
מכשיר Bpap
אטמי אוזניים
מערכת הגברה ושמירה
מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת
חגורת היריון/ חגורת היריון סגירה כפולה
מכשירי שמיעה
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
    5.2 הקופה תשפה את העמית כמפורט בסעיף 3.2. דלעיל, בגין רכישת אביזר רפואי, מהמפורטים להלן:
מגביר קול לנפגעי לרינקס 
חבישת לחץ (JOBST)*
ערכת גלילים לטיפול בוגיניסמוס
התקן תוך רחמי
אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים
מכשיר אלקטרוני ליישור סקוליוזיס
פאה לחולה  אונקולוגי*
עדשת קרטוקונוס*
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בכוכבית (*) כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
* לא יינתן החזר כספי על האביזרים הרפואיים המפורטים לעיל, אשר נרכשו בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.
5.3 הקופה תזכה את העמית ב"לאומית זהב" בהנחה בשיעורים המצוינים ברשימת האביזרים להלן, או תגבה השתתפות עצמית בשיעורים המצויינים, בגין רכישת האביזר הרפואי, בבתי מרקחת שבסניפי הקופה. ההנחה ניתנת מהמחירון לצרכן הצמוד למחירון ירפא ותתעדכן מעת לעת.   
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי המרקחת שבסניפי קופות החולים, בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* הזכאות ניתנת לעמיתה בלאומית זהב שהינה בהיריון / לאחר לידה.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
רשימת האביזרים בתקנון לאומית כסף, פרק כ"ד.


השתתפות במימון אביזרים אורטופדיים
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "אביזר אורטופדי" — פריט רפואי, הנמצא ברשימת האביזרים האורטופדיים, המפורטת בסעיף 4 להלן. יובהר, כי בכל מקום ברשימת האביזרים האורטופדיים, בו מופיע שם היצרן, תהא הקופה ו/או ספקי ההסדר רשאים לספק מכשיר חלופי של יצרן אחר ברמה ובאיכות דומים.
2. המקרה המזכה
רכישת אביזר אורטופדי מתוך רשימת האביזרים האורטופדיים המפורטת להלן, בתנאים המצטברים הבאים:
2.1 קיים לעמית צורך רפואי באביזר הנרכש אשר נקבע בהפנייה מרופא אורטופד מומחה בקופה.
2.2 האביזר האורטופדי נרכש אצל ספקי ההסדר. העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
2.3 מועד קרות המקרה המזכה יחשב כמועד בו נרכש האביזר האורטופדי על ידי העמית.
3. התשלום עבור האביזר האורטופדי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות האביזר האורטופדי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמצוין ברשימת האביזרים האורטופדיים כמפורט בסעיף 4 להלן.
4. רשימת האביזרים האורטופדיים
** הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בשתי כוכביות (**) כולל את השתתפות קופ"ח על פי חוק הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

1. הגדרות לפרק זה
"אביזר רפואי" - פריט רפואי הנמצא ברשימת האביזרים הרפואיים המפורטת בסעיף 5.
2. המקרה המזכה
    2.1 רכישת אביזר רפואי, באמצעות התחייבות, מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.1.1. להלן, פעם בשנה  על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי
    2.2 רכישת אביזר רפואי, באמצעות התחייבות, מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף .5.1.2 . להלן, פעם בשלוש וחצי שנים על ידי עמית, שמלאו לו 18 שנים על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
    2.3 רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף 5.2. להלן, על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
    2.4 רכישת אביזר רפואי מתוך רשימת האביזרים הרפואיים המפורטים בסעיף 5.3. להלן, בבתי מרקחת שבסניפי הקופה.
3. התשלום עבור האביזר הרפואי
    3.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר הרפואי המפורט בסעיף 5.1 דלהלן, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית המפורטת בטבלה בסעיף 5.1. דלהלן.
    3.2. הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לרכישת האביזר הרפואי מהאביזרים המפורטים בסעיף 5.2 דלהלן.
           3.2.1. הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
           3.2.2. הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציא בפועל עבור רכישת המכשיר הרפואי, ועד לתקרה בגובה המפורט בסעיף 5.2. דלהלן.
    3.3. העמית יהא זכאי להנחה ברכישת האביזר הרפואי מהאביזרים המפורטים בסעיף 5.3. דלהלן.
4. תקופת אכשרה - 3 חודשים.
5. רשימת האביזרים הרפואיים.

    5.1. הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר את עלות המכשיר, כמפורט בסעיף 3.1 דלעיל, עבור רכישת אביזר רפואי במכון שבהסדר, כנגד התחייבות, מהאביזרים המפורטים להלן:
מכשיר Cpap
מכשיר Bpap
אטמי אוזניים
מערכת הגברה ושמירה
מערכת הגברה ושמיעה מתקדמת
חגורת היריון/ חגורת היריון סגירה כפולה
מכשירי שמיעה
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
     5.2 הקופה תשפה את העמית כמפורט בסעיף 3.2. דלעיל, בגין רכישת אביזר רפואי, מהמפורטים להלן:
מגביר קול לנפגעי לרינקס 
חבישת לחץ (JOBST)*
ערכת גלילים לטיפול בוגיניסמוס
התקן תוך רחמי
אטמי אוזניים לאחר ניתוח כפתורים
מכשיר אלקטרוני ליישור סקוליוזיס
פאה לחולה  אונקולוגי*
עדשת קרטוקונוס*
* הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בכוכבית (*) כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
* לא יינתן החזר כספי על האביזרים הרפואיים המפורטים לעיל, אשר נרכשו בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת על פי הסכם זה.
5.3 הקופה תזכה את העמית ב"לאומית זהב" בהנחה בשיעורים המצוינים ברשימת האביזרים להלן, או תגבה השתתפות עצמית בשיעורים המצויינים, בגין רכישת האביזר הרפואי, בבתי מרקחת שבסניפי הקופה. ההנחה ניתנת מהמחירון לצרכן הצמוד למחירון ירפא ותתעדכן מעת לעת.   
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי המרקחת שבסניפי קופות החולים, בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
* הזכאות ניתנת לעמיתה בלאומית זהב שהינה בהיריון / לאחר לידה.
* תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.
רשימת האביזרים בתקנון לאומית כסף, פרק כ"ד.


השתתפות במימון אביזרים אורטופדיים
1. הגדרות לפרק זה
1.1 "אביזר אורטופדי" — פריט רפואי, הנמצא ברשימת האביזרים האורטופדיים, המפורטת בסעיף 4 להלן. יובהר, כי בכל מקום ברשימת האביזרים האורטופדיים, בו מופיע שם היצרן, תהא הקופה ו/או ספקי ההסדר רשאים לספק מכשיר חלופי של יצרן אחר ברמה ובאיכות דומים.
2. המקרה המזכה
רכישת אביזר אורטופדי מתוך רשימת האביזרים האורטופדיים המפורטת להלן, בתנאים המצטברים הבאים:
2.1 קיים לעמית צורך רפואי באביזר הנרכש אשר נקבע בהפנייה מרופא אורטופד מומחה בקופה.
2.2 האביזר האורטופדי נרכש אצל ספקי ההסדר. העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת ספקי ההסדר בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
2.3 מועד קרות המקרה המזכה יחשב כמועד בו נרכש האביזר האורטופדי על ידי העמית.
3. התשלום עבור האביזר האורטופדי
הקופה תשלם ישירות למכון שבהסדר, ותישא במלוא עלות האביזר האורטופדי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית של העמית כמצוין ברשימת האביזרים האורטופדיים כמפורט בסעיף 4 להלן.
4. רשימת האביזרים האורטופדיים
** הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בשתי כוכביות (**) כולל את השתתפות קופ"ח על פי חוק הבריאות.
5. תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/10/2020

מילות מפתח

אביזר רפואי,אביזרים אורתופדיים,אביזרים אורטופדיים,אורטופד מומחה,השכרה, תיקון ורכישת חלפים,אביזרים להריון ולידה,משתלים,אביזרי השתלה

אביזרים רפואיים

אביזרים רפואיים