ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מחשבי תקשורת תומכת וחלופית

 

מבטח

משרד הבריאות

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

ללא השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* הזכאות ניתנת לאנשים שאינם יכולים לקיים תקשורת מילולית, ושאינם יכולים להיעזר במכשירי פלט קולי, או לוחות תמונות או טאבלטים (כגון iPAD) לצורך תקשורת, ואשר מחשבי התקשורת יאפשרו להם תקשורת יעילה.
* יינתנו מחשבי תקשורת תומכת חליפית מהסוגים הבאים:
   א. מחשבים ייעודיים שעליהם מותקנת תוכנה ייעודית שניתן להפעילם בדרכי שימוש ישירות או באמצעות אביזרי נגישות שונים.
   ב. מחשבים לתקשורת תומכת וחליפית מבוססי מיקוד מבט. מערכות תקשורת תומכת וחלופית ממוחשבות, המופעלות באמצעות מיקוד מבט. מערכות אלה ינתנו לאנשים עם מוגבלות חמורה בדיבור, ומוגבלות חמורה בתפקוד מוטורי המסוגלים להשתמש אך ורק במערכות המופעלות באמצעות מיקוד מבט.

מה עליי לעשות?

השירות ניתן לציבור באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.
להלן מופיעים עיקרי התהליך. הנהלים המחייבים בנושא, ושעל פיהם מתבצע התהליך הם חוזר מינהל רפואה: אישור מכשירי שיקום וניידות של משרד הבריאות (01/2014) וכן חוזר מינהל רפואה: המלצה, התאמה ואספקה של מכשירי תקשורת תומכת וחלופית לאנשים עם מוגבלות לשימוש אישי בביתם (10/2015). באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל.
 שיעור המימון של משרד הבריאות בכל המצבים שלעיל ובכל גיל, רכישת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית תתבצע במימון מלא של משרד הבריאות. אישור הזכאות למכשיר תקשורת תומכת וחלופית מותנה בהגשת בקשה וקבלת אישור טרם רכישת המכשיר ולא בדיעבד. המכשיר יינתן באופן קבוע רק לאחר תקופת התנסות של 3 חודשים לפחות בשימוש במערכת בבית ובמסגרות אחרות - ראו פירוט בהמשך. רכישה המכשיר תתבצע באמצעות הספקים המורשים במשרד הבריאות. לא יינתן החזר כספי במקרה של רכישה עצמית.
כיצד לקבל את הסיוע?
א. התנסות במכשיר תקשורת תומכת וחלופית

המכשיר יינתן באופן קבוע רק לאחר תקופת התנסות של 3 חודשים לפחות בשימוש במערכת בבית ובמסגרות אחרות.
מכשיר לתקופת התנסות יסופק על ידי משרד הבריאות או גורם מטעמו לאחר הגשת בקשה ליחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות, על פי הפרטים הרשומים מטה. מכשירי מיקוד מבט יסופקו עם עמוד להנגשה.
המכשיר יסופק להתנסות לאחר מפגש הנגשה עם קלינאי תקשורת מפנה ¬- קלינאי תקשורת מטעם קופת החולים המבטחת או במסגרות טיפוליות כגון בתי חולים, מסגרות שיקום, מסגרות חינוכיות. 
לאחר מפגש ההנגשה, קלינאי התקשורת ימלא את טופס הבקשה להשאלת מכשיר תקשורת תומכת וחלופית לצורך התנסות (נספח א'), הכולל דוח תפקודי מקיף ומפורט על תפקודי התקשורת של הפונה - השפה והדיבור. יודגש כי הטופס ימולא על ידי קלינאי התקשורת בלבד ולא על ידי משפחתו של המבקש.
קלינאי התקשורת יעביר את טופס הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים ישירות אל כתובת הדואר האלקטרוני shikum_natali@moh.gov.il או לפקס שמספרו 03-9135864. פניות אלה מטופלות על ידי משרד הבריאות באמצעות חברה חיצונית - חברת נטלי. 
ב. קבלת המלצה לאחר תקופת ההתנסות
לצורך קבלת אישור למימון רכישת המכשיר, נדרשת המלצה מקלינאי תקשורת העוסק בתחום התקשורת התומכת החלופית שלוש שנים לפחות (טופס חוות דעת מלא – המלצה לאחר תקופת התנסות - נספח ב'). המכשיר יינתן באופן קבוע רק אם על פי חוות הדעת קיים צפי לשימוש יעיל ולשיפור משמעותי בתפקוד התקשורתי בחיי היומיום, לרבות בהיבט קיומה של מערכת משפחתית או מערכת תומכת אחרת היכולה לסייע בהטמעת השימוש במכשיר.
במקרים שבהם חוות הדעת של קלינאי התקשורת ציינה צורך באביזרי נגישות לצורך הפעלת המחשב (עקב מגבלה פיזית בהפעלה רגילה של מחשב), כולל למערכות מיקוד מבט, נדרשת המלצה של מרפא בעיסוק, העוסק בתחום התקשורת התומכת החלופית שלוש שנים לפחות, ובה פירוט אביזרי הנגישות הדרושים.
במקרים של חולים הסובלים ממחלה ניוונית הפוגעת בתפקוד המוטורי, ללא פגיעה קוגניטיבית או פגיעה בתפקודי שפה, ניתן להסתפק בחוות דעת או דו"ח תפקודי של מרפא בעיסוק, העוסק בתחום התקשורת החלופית שלוש שנים לפחות, במקום חוות דעת או דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת. 
ג. הגשת הבקשה ליחידה למכשירי שיקום וניידות הבקשה לקבלת מכשיר באופן קבוע, בצירוף המסמכים המפורטים בהמשך, תוגש באמצעות קופת החולים, או איש המקצוע המטפל, או התושב או אדם מטעמו. יש להגיש את הבקשה על פי הפרטים המפורטים למטה.
ד. אישור הבקשה או דחייתה החלטה לגבי אישור הבקשה או דחייתה, לרבות הנחיות להמשך התהליך, תתקבל ביחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות ותימסר במכתב תשובה לפונה. תשובת היחידה לפנייה תינתן תוך 20 ימי עבודה מתאריך קבלת הפנייה במשרדי היחידה. במקרים מורכבים ואם נדרשים בירורים נוספים – התשובה תינתן תוך 45 ימי עבודה. פונים המבקשים לקבל מידע לגבי מצב הפנייה יכולים לפנות למוקד הטלפוני קול הבריאות בטלפון 5400*.
לא יינתנו החזרים כספיים במקרים של רכישה באופן פרטי.
ה. קבלת המכשיר עם קבלת האישור ממשרד הבריאות, יופנה התושב לקבלת המכשיר על פי הנחיות שיינתנו בכתב על ידי היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות. יצוין כי האישור תקף למשך חצי שנה מיום הוצאתו. ו. תיקונים למכשיר תיקונים למכשיר יבוצעו על ידי הספק שממנו נרכש המכשיר במימון משרד הבריאות.
ז. החזרת המכשיר המכשיר הוא רכוש משרד הבריאות ויש להחזירו עם תום השימוש בו. לתיאום החזרת המכשיר יש לפנות לספק שממנו נרכש המכשיר.
מקום קבלת השירות
​את הבקשה להשאלת מכשיר לתקופות ניסיון וכן את הבקשה לקבלת מכשיר באופן קבוע יש להגיש באמצעות דואר אלקטרוני או פקס:
דוא"ל: shikum_natali@moh.gov.il
פקס: 03-9135864
מסמכים נדרשים להגשת בקשה, כתנאי לבחינת עמידה בתנאי הזכאות הבסיסיים (בכפוף לעמידה בתקופת הניסיון) וטרם הפנייה לתקופת הניסיון בפועל: 
מסמכים רפואיים מהרופא המטפל או מרופא אחר הכוללים אבחנה מדויקת ומידע רפואי רלוונטי.
 - דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת מפנה; קלינאי תקשורת מפנה הינו קלינאי תקשורת מטעם קופת החולים המבטחת, אך ניתן לקבל דו"ח גם מקלינאי תקשורת במסגרות טיפוליות כגון בתי חולים, מסגרות שיקום, מסגרות חינוכיות. הדו"ח יכלול מידע מקיף ומפורט על תפקודי התקשורת השפה והדיבור. 
טופס להשאלת מחשב תקשורת תומכת וחלופית / מערכת מבוססת מיקוד מבט לצורך התנסות (נספח א') 
מסמכים נדרשים לקבלת אישור סופי לאחר סיום תקופת הניסיון: 
חוות דעת עדכנית ומפורטת של קלינאי התקשורת הכוללת את המסמכים הבאים: 
 - טופס חוות דעת מלא – המלצה לאחר תקופת התנסות (נספח ב')
 - דיווח על שימוש לאורך מרבית שעות היום ובסיטואציות שונות;
 - מידע על תרומתו של השימוש במכשיר לתפקוד התקשורתי.
 - במקרים שבהם קיים צורך באביזרי נגישות לצורך הפעלת המחשב יש לצרף המלצה של מרפא בעיסוק.
 - במידת הצורך ועל פי בקשת משרד הבריאות, יצורפו דו"חות של אנשי מקצוע נוספים כגון: מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עו"ס, צוות חינוכי, מורה ללקויות ראיה.
הערה: מסמך מטעם מרפא בעיסוק במקרים מיוחדים
במקרים של חולים הסובלים ממחלה ניוונית הפוגעת בתפקוד המוטורי, ללא פגיעה קוגניטיבית או פגיעה בתפקודי שפה, ניתן להסתפק בחוות דעת או דו"ח תפקודי של מרפא בעיסוק, העוסק בתחום התקשורת החלופית שלוש שנים לפחות, במקום חוות דעת או דו"ח תפקודי של קלינאי תקשורת.

מילות מפתח

חוסר יכולת לקיים תקשורת מילולית,מכשירי פלט קולי,לוחות,תמונות,טאבלטים,אייפד,iPAD,מוצרי תקשורת,תקשורת עם מחשב,מחשב מסייע,מיקוד מבט,אביזרים,תוכנה ייעודית,תוכנה מיוחדת לתקשורת,אנשים עם מוגבלות,בעיות בדיבור,בעיית דיבור

מחשבי תקשורת תומכת וחלופית

סוג

טיפול

מחשבי תקשורת תומכת וחלופית