ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מכשיר CPAP

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

* מכשירי CPAP לדום נשימה.
* השתתפות עצמית של המבוטח בגובה 70%.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
מקרה מזכה
עמית הזקוק למכשיר CPAP בכפוף לאישור רופא שירותי בריאות כללית.
זכאות
הזכאות הינה לרכישה אחת ל 5 שנים.
החזר ברכישה פרטית (שלא מספק הסדר במסגרת הסל הבסיסי) בסכום השווה ל 75% מההוצאה בפועל עד 1,948 ₪, מעבר לזכאות בסל הבסיסי.
תקופת אכשרה: 12 חודשים.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 30/10/2017

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ב' לתקנון.
נספח ב' - אביזרים רפואיים הניתנים לרכישה, בתשלום השתתפות עצמית, אצל ספקים שבהסכם, בכפוף לאמור בסעיף 16.2:
* שם האביזר - מסיכה למניעת דום נשימה בשינה מסוג C-PAP (לא ניתן לטיפול בנחירה).
* סכום השתתפות החבר ב”מכבי זהב“ - 512 ש"ח עד 668 ש"ח.
* הערות - אחת לשלוש שנות חברות.
                גובה ההשתתפות העצמית צמוד לשער הדולר, חושב לפי $1 = 4 ש"ח.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2014

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מכבי זהב".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מכבי זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מכבי שלי".

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בנספח ה' לתקנון.
נספח ה' - רשימת אביזרים רפואיים
האביזר - מכשיר CPAP* (לא כולל מקרים בהם האינדיקציה היא בעיות נחירה).
גובה השתתפות המבוטח - 50%.
הגורם המספק - ספק בהסכם.
* השתתפות הקופה מעבר לזכאות ע"פ חוק מוגבלת עד תקרה של 2,076 ש”ח.
הערה: למען הסר ספק, גובה ההנחה ברשימה על פי נספח זה הינה מקסימלית. בפרטים בהם קיימת השתתפות הקופה מכוח החוק, לא זכאי המבוטח לאחוזי הנחה מצטברים - הנחת "מאוחדת עדיף" מגלמת בתוכה גם את ההנחה על פי חוק.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 04/07/2016

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

הזכאות קיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף".
כל זכאות הקיימת בתוכנית "מאוחדת עדיף" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מאוחדת שיא".

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בסעיף 5.1.1 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית כסף":
* מכשיר CPAP
   - עמית יהיה זכאי, אחת לשנה, לרכוש מכשיר CPAP במכון שבהסדר בעבור תשלום
     השתתפות עצמית בסך 1,421 ש"ח.
   - עמית הזכאי לרכוש מכשיר CPAP כמפורט לעיל, יהא זכאי לשדרג את המכשיר
     למכשיר CPAP אוטומטי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית נוספת בסך 1,576 ש"ח,
     בנוסף להשתתפות העצמית האמורה לעיל.
* מכשיר BPAP
   - עמית יהיה זכאי, אחת לשנה, לרכוש מכשיר BPAP במכון שבהסדר בעבור
     תשלום השתתפות עצמית בסך 3,090 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

פירוט התנאים וההגבלות בהתאם לאביזרים רפואיים.
האביזר מופיע בסעיף 5.1.1 לתקנון.
השתתפות עצמית לעמיתי "לאומית זהב":
* מכשיר CPAP
   - עמית יהיה זכאי, אחת לשנה, לרכוש מכשיר CPAP במכון שבהסדר בעבור תשלום
     השתתפות עצמית בסך 926 ש"ח.
   - עמית הזכאי לרכוש מכשיר CPAP כמפורט לעיל, יהא זכאי לשדרג את המכשיר
     למכשיר CPAP אוטומטי, בכפוף לתשלום השתתפות עצמית נוספת בסך 1,576 ש"ח,
     בנוסף להשתתפות העצמית האמורה לעיל.
* מכשיר BPAP
   - עמית יהיה זכאי, אחת לשנה, לרכוש מכשיר BPAP במכון שבהסדר בעבור
     תשלום השתתפות עצמית בסך 1,483 ש"ח.
הכיסוי בגין האביזרים הרפואיים המצוינים בסעיף 5.1 לעיל כולל את הכיסוי לו זכאי העמית במסגרת סל הבריאות שעל פי חוק הבריאות.
רשימת ההשתתפויות העצמיות תפורסם בסניפי הקופה, במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 01/01/2019

מילות מפתח

דום נשימה,PLUS CPAP REMSTAR,AUTO CPAP REMSTAR,ESCAPE,VENTAGE,C-PAP,נחירה,BPAP' nfui ahbv'מכון שינה,מכוני שינה,בעיות שינה,בעיית נחירות,נחירה,נוחר, מעבדת שינה,מכון שינה

מכשיר CPAP

הבסיס לזכאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי 1994, סעיף 15 (4) - לחלק השני של התוספת השנייה (שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח).

מכשיר CPAP

סוג

ציוד רפואי

מכשיר CPAP