ראשי
הדפס
שתף
צור קשר
דרג

מניעת הריון - התקן תוך רחמי

 

מבטח

קופות חולים

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

התקן תוך רחמי כאמצעי למניעת הריון
* התקן תוך רחמי כאמצעי למניעת הריון בהשתתפות עצמית של עד 100%. 
* הכנסת ההתקן תתבצע בתשלום במסגרת הרחבת סל קופה או באופן פרטי.

התקן תוך רחמי לטיפול במנורגיה
* התקן תוך רחמי והכנסתו ניתן לטיפול בנשים שמלאו להן 45 שנים הסובלות ממנורגיה
   קשה לאחר שמוצו אפשרויות הטיפול התרופתיות הכלולות בסל שירותי הבריאות.
* ניתן התקן תוך רחמי מסוג Mirena בלבד.
* השתתפות עצמית בהתאם לתוכנית הגבייה של הקופה.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

31.47 ₪

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית עבור הכנסת התקן תוך רחמי לנשים,
   שלא בהתוויות סל הבריאות הממלכתי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

316.35 ₪

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית עבור הכנסת התקן תוך רחמי לנשים,
   שלא בהתוויות סל הבריאות הממלכתי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

316.52 ₪

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית עבור הכנסת התקן תוך רחמי לנשים,
שלא בהתוויות סל הבריאות הממלכתי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

317.81 ₪

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית עבור הכנסת התקן תוך רחמי לנשים,
   שלא בהתוויות סל הבריאות הממלכתי.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 13/10/2022

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* השתתפות עצמית של 65% עבור רכישת ההתקן התוך רחמי.

מבטח

כללית

תוכנית הביטוח

נכלל?

תנאים והגבלות

* הזכאות קיימת בתוכנית "מושלם זהב".
   כל זכאות הקיימת בתוכנית "מושלם זהב" ניתנת גם למבוטחי תוכנית "מושלם פלטינום".

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מכבי

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

מאוחדת

תוכנית הביטוח

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות בהוצאות בגין אביזרים רפואיים
הגדרות לפרק זה

* "אביזר רפואי" - פריט רפואי הנמצא ברשימת האביזרים הרפואיים המפורטת
  בסעיף 5 לתקנון.
המקרה המזכה
* רכישת אביזר רפואי (התקן תוך רחמי) על פי הפניה מפורטת ומנומקת בכתב מרופא
  מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
התשלום עבור האביזר הרפואי
* הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לרכישת האביזר הרפואי:
  - הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  - הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציא
    בפועל עבור רכישת הההתקן התוך רחמי, ועד לתקרה בגובה 62 ש"ח.
* מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - אביזר רפואי אחד.
תקופת אכשרה
3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/01/2017

מבטח

לאומית

תוכנית הביטוח

נכלל?

השתתפות עצמית

עם השתתפות עצמית

תנאים והגבלות

השתתפות בהוצאות בגין אביזרים רפואיים
הגדרות לפרק זה

* "אביזר רפואי" - פריט רפואי הנמצא ברשימת האביזרים הרפואיים המפורטת
   בסעיף 5 לתקנון.
המקרה המזכה
* בבית מרקחת פרטי - רכישת אביזר רפואי (התקן תוך רחמי) על פי הפניה מפורטת
   ומנומקת בכתב מרופא מומחה בקופה, בתחום הרלוונטי.
* בבית מרחקת בסניפי הקופה - רכישת אביזר רפואי (התקן תוך רחמי) בבתי
   מרקחת שבסניפי הקופה
התשלום עבור האביזר הרפואי
בבית מרקחת פרטי

* הקופה תשפה את העמית על הוצאותיו הממשיות שהוצאו לרכישת האביזר הרפואי:
  - הקופה תשפה את העמית כנגד מסירת קבלות מקוריות בלבד.
  - הקופה תשפה את העמית בסכום בשיעור של 80% מההוצאות הממשיות שהוציא
    בפועל עבור רכישת הההתקן התוך רחמי, ועד לתקרה בגובה 124 ש"ח.
  - מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - אביזר רפואי אחד.
* לא יינתן החזר כספי ברכישה בבתי מרקחת של הקופה בהנחה המוענקת
   על פי הסכם זה.
בבית מרחקת בסניפי הקופה
* הקופה תזכה את העמית בהנחה בשיעור 40% בגין רכישת התקן תוך רחמי,
   בבתי מרקחת שבסניפי הקופה.
* מספר האביזרים המכוסים בשנה לעמית - ללא הגבלה.
* ההנחה ניתנת מהמחירון לצרכן הצמוד למחירון ירפא ותתעדכן מעת לעת.
* העמית יהיה זכאי לקבל את רשימת בתי המרקחת שבסניפי קופ"ח, בסניפי הקופה,
   במוקד שירות הלקוחות ובאתר האינטרנט, כמפורט בגב ההסכם.
תקופת אכשרה
* 3 חודשים.
תשומת לב העמית מופנית לחלק הכללי על כל תנאיו וסייגיו.

נכון לתאריך

ההשתתפות העצמית / החזר, נכונים לתאריך: 26/01/2017

שם גנרי

מניעת הריון,התקן תוך רחמי,למנוע הריון,התקן,מנורגיה,מירנה,Mirena

מניעת הריון - התקן תוך רחמי

הבסיס לזכאות

צו בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות) התשנ"ה – 1995.

חוזרי משרד הבריאות

חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2022 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2022 לאחר עדכוני מדד
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2020 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2020 בעקבות עדכוני מדד ושינוי בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2018 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2018
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2017 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2017
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 04/2016 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2016
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 08/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 3/2015 מיום 28.06.15, כתוצאה משינוי בתכנית הגביה של קופ"ח מאוחדת
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 03/2015 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 01/2015 - נוסח מעודכן לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופ"ח ושב"ן מס' 05/2014 מיום 29.9.14 כתוצאה משינויים בתכניות הגביה של קופות החולים
חוזר המנהל הכללי 01/2015 - הרחבת סל שירות הבריאות לשנת 2015
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים 05/2014 - עדכון תשלומים בעד שירותי בריאות ותרופות לשנת 2014

מניעת הריון - התקן תוך רחמי

סוג

פרוצדורה רפואית

תחום השירות / טיפול

פריון, הריון ולידה, גניקולוגיה

מניעת הריון - התקן תוך רחמי