תרופות
ראשי
שתף
צור קשר

* אופן קביעת סכום ההשתתפות העצמית מתבצע בכל קופה, באופן שונה, בהתאם לחלוקה הבאה:
    - שירותי בריאות כללית
    - מכבי שירותי בריאות
    - קופת חולים מאוחדת
    - קופת חולים לאומית
* בסמכות משרד הבריאות, אישור גביית השתתפות עצמית גבוהה יותר מהמפורט לעיל.
* קימות זכאויות לפטורים, הנחות ותקרות השתתפות עצמית לפי הכללים הבאים:
    - פטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות
    - הנחות עבור תרופות
    - תקרת השתתפות עצמית לחולים המוגדרים כחולים כרונים
חוזר מנהל הרפואה 07/2017 - מתן טיפול תרופתי שאינו בסל בבתי חולים
החזקת "מלאי ברזל" של תכשירים על פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו- 1986 הכלולים בסל הבריאות הממלכתי
תהליכי אישור מקדימים למתן טיפול תרופתי שבסל הבריאות
יידוע מבוטחים בדבר האפשרות לקבל מרשם ידני
ניפוק תרופות בשעת חירום בבתי המרקחת
אספקת גודלי אריזה מותאמים למרשם
עמלת פרוק אריזה של תכשיר רפואי בבית מרקחת
הכנות רוקחיות
מדיניות תנאי רישום ושימוש בתכשירי ביו-סימילאר Bio-Similar
חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים מס' 10 - חלקיות מנה בתרופות